LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13

Zarz膮dzanie bezpiecze艅stwem w 艣rodowisku pracyZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 Z.13
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE Z 13

1. Monitorowanie przestrzegania przepis贸w prawnych okre艣laj膮cych wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy
Kwalifikacje w zawodzie Z.13 - Ucze艅:
1) okre艣la obowi膮zki i odpowiedzialno艣膰 pracodawcy i pracownika w obszarze bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
2) nadzoruje stosowanie przepis贸w ochrony pracy dotycz膮ce kobiet, m艂odocianych i niepe艂nosprawnych;
3) ocenia odpowiedzialno艣膰 pracodawcy i pracownika z tytu艂u naruszenia przepis贸w prawa pracy;
4) formu艂uje wnioski z przegl膮d贸w obiekt贸w, pomieszcze艅 i stanowisk pracy pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z kontrol膮 maszyn i urz膮dze艅 technicznych pod k膮tem przestrzegania przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
7) kontroluje przydzia艂 i stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnych oraz odzie偶y i obuwia roboczego.

2. Doskonalenie ergonomicznych warunk贸w pracy
Kwalifikacje w zawodzie Z13 - Ucze艅:
1) odr贸偶nia dzia艂alno艣膰 ergonomiczn膮 koncepcyjn膮 od korekcyjnej;
2) wyja艣nia skutki zdrowotne ograniczonej aktywno艣ci fizycznej pracownika;
3) ocenia obci膮偶enie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
4) dobiera do pracy pracownik贸w odpowiednich pod wzgl臋dem wydolno艣ci psychofizycznej;
5) charakteryzuje rol臋 narz膮d贸w zmys艂贸w w odbiorze informacji;
6) okre艣la wp艂yw aktywno艣ci ruchowej na uk艂ad kostno-stawowy;
7) opisuje relacje zachodz膮ce w uk艂adzie cz艂owiek - maszyna - 艣rodowisko;
8) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 do projektowania i korygowania element贸w stanowisk pracy.

3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Kwalifikacje w zawodzie Z 13 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce oceny ryzyka zawodowego;
2) rozr贸偶nia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne wyst臋puj膮ce
w 艣rodowisku pracy;
3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci膮偶liwe i niebezpieczne;
4) wykonuje badania i pomiary czynnik贸w 艣rodowiska pracy;
5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
7) sporz膮dza dokumentacj臋 analizy i oceny zagro偶e艅.

4. Ustalanie okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w przy pracy oraz chor贸b zawodowych
Kwalifikacje w zawodzie Z13 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych;
2) okre艣la obowi膮zki pracodawcy w razie wyst膮pienia wypadku przy pracy i chor贸b zawodowych;
3) ustala okoliczno艣ci i przyczyny wypadk贸w przy pracy;
4) sporz膮dza dokumentacj臋 powypadkow膮;
5) okre艣la dzia艂ania zapobiegawcze z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkole艅 oraz 艣wiadczenie us艂ug z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
Kwalifikacje w zawodzie Z.13 - Ucze艅:
1) okre艣la warunki sprzyjaj膮ce uczeniu si臋 doros艂ych;
2) analizuje i r贸偶nicuje cele kszta艂cenia w kategoriach wiedzy, umiej臋tno艣ci i postaw;
3) okre艣la cele og贸lne i szczeg贸艂owe szkole艅 z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
4) dobiera tre艣ci, metody nauczania i 艣rodki dydaktyczne do okre艣lonych cel贸w szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
5) stosuje aktywizuj膮ce metody prowadzenia szkole艅 i wykorzystuje nowoczesne 艣rodki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkole艅 os贸b doros艂ych;
6) opracowuje materia艂y popularyzuj膮ce problematyk臋 bezpiecze艅stwa i higieny pracy.