LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 34711 - Na przedstawionym schemacie pośredniego przygotowania ciepłej wody użytkowej cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 34712 - Które z oznaczeń przedstawia zawór bezpieczeństwa ciężarkowy prosty?
 • Pytanie nr 34713 - Właściwego doboru powierzchni kolektorów słonecznych wykorzystywanych do przygotowania ciepłej wo...
 • Pytanie nr 34714 - W celu zabezpieczenia turbiny wodnej przed większymi zanieczyszczeniami napływającymi z wodą na w...
 • Pytanie nr 34715 - Do wymuszenia obiegu cieczy solarnej w instalacji służy
 • Pytanie nr 34716 - Aby w zbiorniku buforowym umożliwić doprowadzenie na różnym poziomie czynnika o określonej temper...
 • Pytanie nr 34717 - W celu zabezpieczenia obiegu grzewczego, w przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu ciśnienia w ...
 • Pytanie nr 34718 - W celu zapewnienia możliwie najlepszej wymiany ciepła absorber kolektora słonecznego należy wykon...
 • Pytanie nr 34719 - Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego należy zamontować
 • Pytanie nr 34720 - Podczas transportu kolektory słoneczne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Pytanie nr 34721 - Masa jednego opakowania rur miedzianych przeznaczonych do budowy instalacji, składowanych w kręga...
 • Pytanie nr 34722 - Do obróbki krawędzi rur miedzianych stosowanych do montażu instalacji ciepłej wody użytkowej, doc...
 • Pytanie nr 34723 - Zgodnie z przedstawionym rysunkiem należy sporządzić zapotrzebowanie na materiały niezbędne do mo...
 • Pytanie nr 34724 - W celu zobrazowania za pomocą symboli graficznych ogólnego przebiegu i wyposażenia instalacji grz...
 • Pytanie nr 34725 - Największą wydajność cieplną instalacji solarnej użytkowanej latem zapewni usytuowanie kolektora ...
 • Pytanie nr 34726 - Instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła pozyskującą ciepło z gruntu, jako jedynym źródłe...
 • Pytanie nr 34727 - Aby pompy ciepła pracujące w systemie grzewczym przez cały okres ich użytkowania niezawodnie speł...
 • Pytanie nr 34728 - Brak którego elementu jest przyczyną odwrotnego przepływu wody z nagrzanego zasobnika do kolektor...
 • Pytanie nr 34729 - Wskaż podstawę kosztorysu dla naczynia przeponowego NG50.
 • Pytanie nr 34730 - Ile wynosi długość rury miedzianej o średnicy 18 mm, która potrzebna jest do wykonania 400 m inst...
 • Pytanie nr 34731 - Podczas wykonywania przedmiaru robót dla instalacji wodociągowych długość rurociągów mierzy się w...
 • Pytanie nr 34732 - Na podstawie danych zawartych w tabeli określ koszty pośrednie Kp montażu instalacji kolektorów s...
 • Pytanie nr 34733 - Koszt materiałów niezbędnych do montażu instalacji pompy ciepła wynosi 62 000 zł, sprzętu 8 900 z...
 • Pytanie nr 34734 - Koszt brutto wykonania węzła cieplnego przy wykorzystaniu kolektora poziomego wynosi
 • Pytanie nr 34735 - Wskaźnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP równy 4 oznacza, że dostarczając
 • Pytanie nr 34736 - W dokumentacji technicznej naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe oznacza się graficznie, stos...
 • Pytanie nr 34737 - Oznaczenie graficzne przedstawia punkt pomiaru
 • Pytanie nr 34738 - W celu połączenia czterech kolektorów pionowych systemu solarnego należy zastosować rury, których...
 • Pytanie nr 34739 - Do skręcenia rur dużych średnic w mało dostępnym miejscu należy użyć klucza
 • Pytanie nr 34740 - W przypadku montażu kolektora słonecznego na fasadzie budynku, montowanego na konsoli ściennej, n...
 • Pytanie nr 34741 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 34742 - Urządzenie przedstawione na rysunku, służące do łączenia rur, jest
 • Pytanie nr 34743 - Na rysunku przedstawiono łączenie kolektorów poziomych w jedną baterię. Cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 34744 - Przedstawione czynności technologiczne dotyczą technologii wykonania połączenia rur instalacji mi...
 • Pytanie nr 34745 - Wskaż przyczynę wystąpienia spadku ciśnienia w systemie solarnym.
 • Pytanie nr 34746 - Za jakość wykonanych robót montażowych oraz zastosowanych materiałów, podczas wykonywania instala...
 • Pytanie nr 34747 - Czynności przedstawione w instrukcji dotyczą przeprowadzenia
 • Pytanie nr 34748 - Minimalny czas trwania próby szczelności kolektora słonecznego powinien trwać
 • Pytanie nr 34749 - Czynności przedstawione w instrukcji dotyczą konserwacji
 • Pytanie nr 34750 - W słonecznej instalacji grzewczej eksploatowanej bez przegrzewów wymiana płynu solarnego na bazie...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ