LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43151 - Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie
 • Pytanie nr 43152 - W jakim terminie pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecz...
 • Pytanie nr 43153 - Czas pracy osoby niepełnosprawnej posiadającej znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawnośc...
 • Pytanie nr 43154 - Zgodnie z kodeksem pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higien...
 • Pytanie nr 43155 - Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy ...
 • Pytanie nr 43156 - Formułując wnioski z przeglądu obiektów, należy uwzględnić, czy poziom natężenia oświetlenia na s...
 • Pytanie nr 43157 - Zgodnie z definicją "pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi" to pomieszczenie, w który...
 • Pytanie nr 43158 - Zapewnienie instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp należy do obowiązków
 • Pytanie nr 43159 - Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej ...
 • Pytanie nr 43160 - Na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatar...
 • Pytanie nr 43161 - Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na okre...
 • Pytanie nr 43162 - Podstawowym zadaniem ergonomii koncepcyjnej jest
 • Pytanie nr 43163 - Badaniom psychologicznym podlegają kandydaci starający się o zatrudnienie na stanowisku
 • Pytanie nr 43164 - Sprawność funkcjonowania układu nerwowego ocenia lekarz
 • Pytanie nr 43165 - Profesjonalną ocenę wydatku energetycznego pracownika można zlecić
 • Pytanie nr 43166 - Ilość energii wydatkowanej przez organizm człowieka podczas wykonywania czynności roboczych okreś...
 • Pytanie nr 43167 - Metoda OWAS umożliwia
 • Pytanie nr 43168 - Wskaźnikiem wydolności fizycznej pracownika jest
 • Pytanie nr 43169 - Zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach o...
 • Pytanie nr 43170 - Korzystny wpływ na układ kostno-stawowy i sprawność fizyczną ma
 • Pytanie nr 43171 - Na równowagę cieplną ciała człowieka wpływa
 • Pytanie nr 43172 - Z punktu widzenia ergonomii stanowisko pracy powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby była z...
 • Pytanie nr 43173 - Znaki bezpieczeństwa w kształcie trójkąta oznaczają
 • Pytanie nr 43174 - Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika obowiązek pracodawcy oceniania i dokumentowania ryzyk...
 • Pytanie nr 43175 - Działanie rakotwórcze w środowisku pracy wykazują czynniki
 • Pytanie nr 43176 - Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych zalicza się przede wszystkim
 • Pytanie nr 43177 - Dyskomfort, zmęczenie i obniżenie sprawności psychofizycznej w pracy wywołują czynniki
 • Pytanie nr 43178 - Jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczy...
 • Pytanie nr 43179 - Wartość stężenia toksycznego związku chemicznego lub pyłu, która ze względu na zagrożenie zdrowia...
 • Pytanie nr 43180 - Wartość średnią stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika...
 • Pytanie nr 43181 - Działania podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności lub innej niepożądanej sytua...
 • Pytanie nr 43182 - Praca przy obsłudze zmechanizowanych narzędzi typu młot pneumatyczny, wiertarka udarowa lub szlif...
 • Pytanie nr 43183 - Jeśli w wyniku wypadku przy pracy nastąpiło trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała...
 • Pytanie nr 43184 - Rejestr wypadków przy pracy prowadzi
 • Pytanie nr 43185 - Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca doręcza poszkodowanemu pracownikowi
 • Pytanie nr 43186 - Zgodnie z kodeksem pracy badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku
 • Pytanie nr 43187 - Pracownicy podczas szkoleń z zakresu bhp uczą się najbardziej skutecznie, gdy
 • Pytanie nr 43188 - Formę szkolenia umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w ...
 • Pytanie nr 43189 - Aktywizującą metodą nauczania podczas szkoleń z zakresu bhp jest
 • Pytanie nr 43190 - Środkiem dydaktycznym podczas szkolenia okresowego bhp jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ