LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 124809 - W profilaktyce ochrony lasu przed szkodnikami i chorobami m.in. w maksymalnym stopniu ogranicza s...
 • Pytanie nr 124810 - Na całej powierzchni ogniskowo–kompleksowej metody ochrony lasu zaleca się zawieszanie budek lęgo...
 • Pytanie nr 124811 - Sztucznym zamiennikiem dziupli wywieszanym dla gągoła jest budka lęgowa typu
 • Pytanie nr 124812 - Na rysunku przedstawiono poczwarkę
 • Pytanie nr 124813 - Płaskie chodniki pod korą, zapchane "chmurkowato" ułożonymi trocinkami wygryza larwa
 • Pytanie nr 124814 - Pod płytkami kory na pniu, w postaci gąsienicy w osłonce jajowej, zimuje
 • Pytanie nr 124815 - Opracowanie prognozy zagrożenia z wykorzystaniem metody transektu polega na liczeniu
 • Pytanie nr 124816 - Wskaż na podstawie tabeli, ile poczwarek strzygoni choinówki wskazuje zagrożenie w stopniu krytyc...
 • Pytanie nr 124817 - Ocena zagrożenia upraw, młodników i starszych drzewostanów przez patogeny powodujące opieńkową zg...
 • Pytanie nr 124818 - Korowanie drzew pułapkowych (pułapek klasycznych) należy rozpocząć, gdy długość chodników macierz...
 • Pytanie nr 124819 - Prawidłowe funkcjonowanie sieci całodobowych leśnych stacji meteorologicznych nadzoruje
 • Pytanie nr 124820 - Z jakiej minimalnej liczby punktów powinien być obserwowany każdy drzewostan w nadleśnictwach I k...
 • Pytanie nr 124821 - Palenie ognisk na obozach szkolnych, harcerskich itp. może się odbywać w miejscach wyznaczonych d...
 • Pytanie nr 124822 - W miesiącach wrzesień – październik wykonuje się zbiór nasion
 • Pytanie nr 124823 - Do nasion opornie kiełkujących należą nasiona
 • Pytanie nr 124824 - Osoba określająca corocznie wielkość zbioru szyszek, owoców i nasion głównych gatunków lasotwórcz...
 • Pytanie nr 124825 - Symbol produkcyjny sadzonki 3/1 oznacza sadzonkę
 • Pytanie nr 124826 - Ochrona przed przymrozkami wiosennymi polegająca na późniejszym rozwoju pączka szczytowego w poró...
 • Pytanie nr 124827 - Na rysunku przedstawiono zasięg występowania
 • Pytanie nr 124828 - Liczba krain przyrodniczo–leśnych w Polsce wynosi
 • Pytanie nr 124829 - Buczyna jest zbiorowiskiem charakterystycznym dla krainy
 • Pytanie nr 124830 - Najżyźniejsze gleby leśne w Polsce to
 • Pytanie nr 124831 - Konwalijka dwulistna i orlica pospolita są gatunkami runa różnicującymi
 • Pytanie nr 124832 - Zmiana rębni złożonej, przewidzianej w planie urządzenia lasu, na rębnię zupełną możliwa jest za ...
 • Pytanie nr 124833 - Nawrót cięć w rębni gniazdowej między dwoma kolejnymi cięciami na tej samej powierzchni wynosi
 • Pytanie nr 124834 - Na siedliskach silnie zachwaszczonych przewidzianych do odnowienia gatunkami światłożądnymi, najc...
 • Pytanie nr 124835 - W przypadku odnowienia sztucznego minimalna liczba sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, w po...
 • Pytanie nr 124836 - Z wyjątkiem upraw zakładanych na gruntach podmokłych odstęp rzędów sadzenia na uprawie powinien w...
 • Pytanie nr 124837 - W IV krainie przyrodniczo–leśnej (Mazowiecko–Podlaskiej) na siedlisku BMśw w składzie gatunkowym ...
 • Pytanie nr 124838 - Uprawy plantacyjne należy zakładać na terenach równych lub lekko falistych o spadkach nieprzekrac...
 • Pytanie nr 124839 - Bardzo dobra udatność uprawy oznaczana jest dwucyfrowym symbolem
 • Pytanie nr 124840 - Do zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach należą
 • Pytanie nr 124841 - Przy zalesianiu gruntów porolnych w pierwszym etapie można wprowadzać gatunki przedplonowe do, kt...
 • Pytanie nr 124842 - Zaleca się wykonanie uzupełnień w odnowieniach pochodzenia naturalnego przy wypadach powierzchnio...
 • Pytanie nr 124843 - Przy wprowadzaniu jodły, jako gatunku cienioznośnego, należy utrzymywać osłonę górną przez co naj...
 • Pytanie nr 124844 - Okres godowy łosia to
 • Pytanie nr 124845 - Sezon polowań na szopa pracza trwa
 • Pytanie nr 124846 - Parkiem narodowym o największej powierzchni jest
 • Pytanie nr 124847 - Park narodowy wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO to
 • Pytanie nr 124848 - Do formy ochrony obszarowej należą

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ