LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 16441 - Przewóz pojazdami zarejestrowanymi poza granicami kraju, przez firmy oferujące na naszym terenie ...
 • Pytanie nr 16442 - List przewozowy CIM ma zastosowanie w transporcie
 • Pytanie nr 16443 - Oznakowane tory wodne prowadzące do nabrzeża to
 • Pytanie nr 16444 - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym ozna...
 • Pytanie nr 16445 - Konosament jest międzynarodowym dokumentem stosowanym w transporcie
 • Pytanie nr 16446 - Działania związane z realizacją zamówień w każdym z procesów logistycznych określa plan
 • Pytanie nr 16447 - DRP to system zajmujący się planowaniem potrzeb
 • Pytanie nr 16448 - Koszty, które pozostają niezmienne niezależnie od zwiększenia lub zmniejszenia wielkości produkcj...
 • Pytanie nr 16449 - Do kosztów materialnych zalicza się
 • Pytanie nr 16450 - Transport bimodalny to transport
 • Pytanie nr 16451 - W grupie X analizy XYZ znajduje się asortyment
 • Pytanie nr 16452 - Przedstawiony znak, umieszczony na opakowaniu transportowym informuje o
 • Pytanie nr 16453 - Podstawą do wykonania usługi spedycyjnej jest
 • Pytanie nr 16454 - LIFO oznacza zasadę wydawania z magazynu w pierwszej kolejności towarów, które
 • Pytanie nr 16455 - Układ technologiczny magazynu przedstawiony na rysunku to układ
 • Pytanie nr 16456 - Zdjęcie przedstawia magazyn
 • Pytanie nr 16457 - Skompletowanie jednostkowej jednostki ładunkowej ze zbiorczej nazywamy
 • Pytanie nr 16458 - Zdjęcie przedstawia wykorzystanie podczas kompletowania metody
 • Pytanie nr 16459 - Procesy związane z planowaniem, organizacją i kontrolą wielkości utrzymywanych przez daną jednost...
 • Pytanie nr 16460 - System powiązań na linii producent-hurtownik-detalista-klient nazywamy łańcuchem
 • Pytanie nr 16461 - System eliminujący błędy, które wynikają z ręcznego zarządzania magazynem, to
 • Pytanie nr 16462 - Skrót SSCC oznacza
 • Pytanie nr 16463 - Wyeliminowanie substancji niebezpiecznych z odpadów umożliwia
 • Pytanie nr 16464 - Przedstawione w tabeli stawki taryfowe mają charakter
 • Pytanie nr 16465 - Przedsiębiorstwo, starając się przewidzieć przyszłe zdarzenia, zastosuje metodę
 • Pytanie nr 16466 - Średnia wielkość dostaw lub średnia wartość sprzedaży objętych analizą i uśrednieniem, to
 • Pytanie nr 16467 - Metoda zakładająca, że popyt w przyszłym okresie będzie taki sam jak w okresie poprzednim, nazywa...
 • Pytanie nr 16468 - Na podstawie przedstawionego dokumentu Pz ustal wartość przyjętych towarów do magazynu.
 • Pytanie nr 16469 - Oblicz wskaźnik poziomu obsługi klienta, jeżeli w magazynie ustalono, że łączna liczba wydań z ma...
 • Pytanie nr 16470 - Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz procentowy udział opóźnionych dostaw w łącznej lic...
 • Pytanie nr 16471 - Przedsiębiorstwo stosując MRP jest przedsiębiorstwem planującym potrzeby
 • Pytanie nr 16472 - Przedsiębiorstwo określając wielkości i terminy realizacji partii produkcyjnych w zakładanym czas...
 • Pytanie nr 16473 - Zakład produkujący samochody otrzymał zamówienie na wykonanie 70 samochodów. Ustal, na podstawie ...
 • Pytanie nr 16474 - Terminy sprzedaży, produkcji dla ilości i rodzaju poszczególnych grup produktów w ujęciu rocznym ...
 • Pytanie nr 16475 - Ustal czas przejazdu samochodu na odcinku 210 km wiedząc, że samochód porusza się ze średnią pręd...
 • Pytanie nr 16476 - Przedsiębiorstwo Handlowe GROSZEK chcąc nawiązać współpracę z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym ABC ...
 • Pytanie nr 16477 - Ustal koszt przewozu 15 palet wody mineralnej z zakładu produkcyjnego do odbiorcy oddalonego o 35...
 • Pytanie nr 16478 - Norma ISO 14001 dotyczy przepisów ochrony
 • Pytanie nr 16479 - Nieprzestrzeganie zasad BHP dotyczących ręcznego przemieszczania i przenoszenia ciężarów o masie ...
 • Pytanie nr 16480 - Sposoby postępowania na wypadek pożaru, powinny być zawarte w
 • Pytanie nr 16481 - Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków wynikających z regulaminu pracy nazywamy odp...
 • Pytanie nr 16482 - Przedstawiony znak informuje, że towar nadaje się do
 • Pytanie nr 16483 - Jeżeli przedsiębiorstwo jest zaangażowane w rozwiązywanie problemów i konfliktów ekologicznych w ...
 • Pytanie nr 16484 - Przedstawiony znak umieszczony na pojeździe oznacza, że przewożone są materiały
 • Pytanie nr 16485 - Przedstawiony znak oznacza materiały i przedmioty
 • Pytanie nr 16486 - Przedstawiony znak oznacza nakaz stosowania ochrony
 • Pytanie nr 16487 - Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi p...
 • Pytanie nr 16488 - Dziedzina wiedzy zajmująca się dostosowaniem maszyn i urządzeń do potrzeb fizycznych i psychiczny...
 • Pytanie nr 16489 - Przedstawione na rysunku stanowisko pracy, spełnia wymogi
 • Pytanie nr 16490 - Pracownik magazynu podczas wykonywania swoich obowiązków złamał nogę. Określ prawidłową kolejność...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ