LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU35 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 42191 - Przeciwko spółce kapitałowej toczy się postępowanie administracyjne. Zarząd, do reprezentowania s...
 • Pytanie nr 42192 - Powołany przepis reguluje odpowiedzialność
 • Pytanie nr 42193 - Jednym z zadań Rady Polityki Pieniężnej jest
 • Pytanie nr 42194 - Który z organów państwa jest uprawniony do realizowania zadań wymienionych w tabeli?
 • Pytanie nr 42195 - Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają
 • Pytanie nr 42196 - Kodeks spółek handlowych reguluje działalność
 • Pytanie nr 42197 - W komunikacji niewerbalnej gest otwartych dłoni oznacza
 • Pytanie nr 42198 - Pracownik, kontaktując się telefonicznie z kontrahentem w imieniu firmy, po grzecznościowym powit...
 • Pytanie nr 42199 - W bezpośrednim kanale dystrybucji występują
 • Pytanie nr 42200 - Przemieszczenie materiałów pomiędzy własnymi magazynami potwierdza dokument magazynowy o symbolu
 • Pytanie nr 42201 - W zakładzie produkcyjnym 26 pracowników w ciągu 8 godzin pracy wytworzyło 1 170 sztuk wyrobów got...
 • Pytanie nr 42202 - Na podstawie danych z Karty ewidencji ilościowo-wartościowęj oblicz stan wartościowy towaru na dz...
 • Pytanie nr 42203 - Klient zakupił towar z 3% rabatem, płacąc za niego 727,50 zł. Jaka była cena towaru przed udziele...
 • Pytanie nr 42204 - Duża ilość materiałów zgromadzonych w magazynie na wypadek zwyżki cen lub ograniczenia ich dostęp...
 • Pytanie nr 42205 - Ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane magazyny dzieli się na
 • Pytanie nr 42206 - W IV kwartale 2017 r. przedsiębiorstwo otrzymało 8 dostaw materiałów, a okresy między kolejnymi d...
 • Pytanie nr 42207 - Jeżeli norma techniczna zużycia materiału wynosi 15 kg/szt. wyrobu gotowego, a dziennie produkuje...
 • Pytanie nr 42208 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu rocznego zeznania podatkowego PIT-37 ustal, ile wynosi łącz...
 • Pytanie nr 42209 - Kwotę z opłaconej faktury za zużytą w przedsiębiorstwie energię elektryczną należy zaewidencjonow...
 • Pytanie nr 42210 - Jeżeli kwota podatku VAT należnego za sierpień 2017 r. wynosiła 2 440,00 zł, a podatku VAT nalicz...
 • Pytanie nr 42211 - Osobisty charakter świadczenia pracy i wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy to cechy ch...
 • Pytanie nr 42212 - Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który
 • Pytanie nr 42213 - Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić
 • Pytanie nr 42214 - Na rysunku przedstawiono fragment druku
 • Pytanie nr 42215 - Na podstawie zestawienia planowanego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez Jana Głowackieg...
 • Pytanie nr 42216 - Na podstawie fragmentu zamieszczonego listu motywacyjnego można stwierdzić, że kandydat do pracy ...
 • Pytanie nr 42217 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za listopad Marcina Janika zat...
 • Pytanie nr 42218 - Kwota brutto z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich wynosi 3 000,00 zł. Za...
 • Pytanie nr 42219 - Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2017 oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy.
 • Pytanie nr 42220 - Na podstawie wybranych danych z listy płac nr 12/2017 oblicz kwotę wynagrodzenia do wypłaty dla p...
 • Pytanie nr 42221 - Hurtownia zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto w kwocie 2 950,...
 • Pytanie nr 42222 - Obowiązkowa składka na ubezpieczenie wypadkowe naliczona od wynagrodzenia pracownika jest finanso...
 • Pytanie nr 42223 - Jaką kwotę podatku dochodowego należy wpisać w deklaracji PIT-37 w pozycji 113 zeznania o wysokoś...
 • Pytanie nr 42224 - Jeżeli planowanym celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie sprzedaży dla klientów strategicznych o...
 • Pytanie nr 42225 - Terminowość, jako cecha dobrego planu, polega na
 • Pytanie nr 42226 - Który element biznesplanu producenta drewnianych zabawek dla dzieci został opisany w tabeli?
 • Pytanie nr 42227 - Zewnętrznymi źródłami informacji wykorzystywanymi w analizie finansowej przedsiębiorstwa są
 • Pytanie nr 42228 - W zamieszczonej tabeli przedstawiono strukturę zapasów magazynowych w fabryce zajmującej się prod...
 • Pytanie nr 42229 - Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę
 • Pytanie nr 42230 - Pierwszym etapem analizy ekonomicznej jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ