LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2011

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10351 - Symbol przedstawiony na rysunku stosowany jest do oznaczania diody
 • Pytanie nr 10352 - Symbol przedstawiony na rysunku stosowany jest do oznaczania tranzystora
 • Pytanie nr 10353 - Które przewody oznacza się symbolem YDYt?
 • Pytanie nr 10354 - Na rysunku przedstawiono budowę
 • Pytanie nr 10355 - Za pomocą przedstawionego symbolu graficznego oznacza się
 • Pytanie nr 10356 - Który silnik indukcyjny oznaczany jest za pomocą przedstawionego na rysunku symbolu graficznego?
 • Pytanie nr 10357 - Które z wymienionych poniżej urządzeń posiada jedno uzwojenie nawinięte na toroidalnym rdzeniu i ...
 • Pytanie nr 10358 - Na rysunku przedstawiono schemat elektryczny
 • Pytanie nr 10359 - Na przedstawionym schemacie cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 10360 - Jaką rolę pełni w zasilaczu napięciowym układ stabilizacji?
 • Pytanie nr 10361 - Na rysunku przedstawiono sposób zasilania silnika trójfazowego z sieci jednofazowej. Kondensator ...
 • Pytanie nr 10362 - W przedstawionym na schemacie urządzeniu zadaniem transformatora T1 jest
 • Pytanie nr 10363 - Wykorzystując tabelę prawdy dla bramki typu NAND, podaj, którą z funkcji logicznych realizuje prz...
 • Pytanie nr 10364 - Rozwarcie styku 1-2, z jednoczesnym zwarciem styku 1-3 łącznika S3, spowoduje
 • Pytanie nr 10365 - Przedstawiona na schemacie instalacja zawiera:
 • Pytanie nr 10366 - Wartość rezystancji zastępczej RAB dla przedstawionego na rysunku zestawu połączonych rezystorów:...
 • Pytanie nr 10367 - Wartość napięcia na zaciskach żarówki w obwodzie elektrycznym, którego schemat przedstawia rysune...
 • Pytanie nr 10368 - Oblicz wartość natężenia prądu pobieranego przez czajnik elektryczny o mocy 2 200 W zasilanego na...
 • Pytanie nr 10369 - Wartość impedancji dwójnika szeregowego RLC o danych R = 5 Ω, XL = 5 Ω, XC = 5 Ω wynosi
 • Pytanie nr 10370 - W silniku zasilanym napięciem 400 V zmiana liczby par biegunów uzwojenia stojana ma wpływ na
 • Pytanie nr 10371 - Rysunek przedstawia układ RC o stałej czasowej równej 10 s. Kondensator C został naładowany do na...
 • Pytanie nr 10372 - W instalacji doprowadzającej napięcie 230 V do spirali grzejnej o rezystancji 230 Ω, zastosowano ...
 • Pytanie nr 10373 - Przedstawiony na rysunku przebieg jest napięciem wyjściowym prostownika
 • Pytanie nr 10374 - Rysunek przedstawia wykres zależności momentu wytwarzanego w maszynie indukcyjnej od poślizgu M =...
 • Pytanie nr 10375 - Rysunek przedstawia charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego. Stały moment na wale silnik...
 • Pytanie nr 10376 - Które urządzenie elektryczne pozwala mierzyć duże wartości prądu sinusoidalnie zmiennego miernika...
 • Pytanie nr 10377 - Woltomierz magnetoelektryczny posiada klasa 0.5. Na zakresie pomiarowym UZ = 150 V błąd bezwzględ...
 • Pytanie nr 10378 - Który element silnika indukcyjnego uległ uszkodzeniu, jeżeli na skutek tego uszkodzenia silnik wp...
 • Pytanie nr 10379 - Transformator o napięciach 230V/12V/8V podłączono do sieci 230 V i w stanie jałowym zmierzono war...
 • Pytanie nr 10380 - Jeśli w sieci zasilającej silnik indukcyjny zdarzają się zaniki napięcia, to w celu ochrony przed...
 • Pytanie nr 10381 - Do układania w rurkach instalacyjnych stosuje się przewody jednożyłowe typu
 • Pytanie nr 10382 - W celu sterowania jednym odbiornikiem z dwóch miejsc np. przy oświetleniu długiego korytarza nale...
 • Pytanie nr 10383 - Co może spowodować uszkodzenie izolacji urządzenia elektrycznego?
 • Pytanie nr 10384 - Do sieci zasilającej podłączony jest silnik asynchroniczny z zabezpieczeniem podnapięciowym. W pr...
 • Pytanie nr 10385 - Warunki eksploatacji: "Gniazda zasilające sieci 230V/50 Hz muszą być uziemione lub zerowane. Sprz...
 • Pytanie nr 10386 - Odbiorca energii elektrycznej, który nie ma przygotowania zawodowego i stosownych uprawnień elekt...
 • Pytanie nr 10387 - Znaczenie cyfr w oznaczeniu IP Urządzenie, które posiada stopień ochrony IP45 można eksploatować ...
 • Pytanie nr 10388 - Na podstawie schematu instalacji i cennika, oblicz koszt brutto wszystkich łączników niezbędnych ...
 • Pytanie nr 10389 - Na podstawie schematu instalacji i cennika, oblicz koszt brutto puszek niezbędnych do wykonania i...
 • Pytanie nr 10390 - Do oświetlenia stanowiska pracy z obrabiarką posiadającą elementy wirujące zastosowano świetlówki...
 • Pytanie nr 10391 - W przypadku, gdy uwolniony spod działania prądu elektrycznego poszkodowany jest nieprzytomny, ale...
 • Pytanie nr 10392 - Na ranę oparzeniową I stopnia zakładamy jałowy opatrunek z
 • Pytanie nr 10393 - Rany oparzeniowe II stopnia należy
 • Pytanie nr 10394 - Do ochrony palców nóg przed okaleczeniami stosuje się obuwie
 • Pytanie nr 10395 - Równoczesną ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zapewnia zastosowanie
 • Pytanie nr 10396 - Urządzenia II klasy ochronności posiadają
 • Pytanie nr 10397 - Na rysunku przedstawiono schemat funkcjonalny układu sieciowego IT. Który system ochrony przeciwp...
 • Pytanie nr 10398 - Najlepszym środkiem ochrony przed skutkami nadmiernego wzrostu napięcia wskutek wyładowania atmos...
 • Pytanie nr 10399 - Instalacji elektryczna wykonana jest w układzie TT. W warunkach środowiskowych normalnych ochrona...
 • Pytanie nr 10400 - Rezystancja izolacji mierzona napięciem probierczym 1 000 V nie może być mniejsza od

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ