LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 24591 - Elementy przedstawione na rysunku stosuje się w celu zapewnienia
 • Pytanie nr 24592 - W jaki sposób należy usunąć oblodzenie ze stali zbrojeniowej?
 • Pytanie nr 24593 - Z przedstawionego rysunku przekroju stopy słupa żelbetowego wynika, że zbrojenie pionowe łączące ...
 • Pytanie nr 24594 - Rozstaw strzemion na odcinku równym wysokości stopy fundamentowej żelbetowej, przedstawionej na r...
 • Pytanie nr 24595 - Do ręcznego prostowania i gięcia prętów zbrojeniowych 010 należy stosować
 • Pytanie nr 24596 - Z przedstawionego na rysunku przekroju poprzecznego żelbetowego słupa wynika, że główne zbrojenie...
 • Pytanie nr 24597 - W żelbetowym słupie, którego przekrój poprzeczny przedstawiono na rysunku, zastosowano strzemiona...
 • Pytanie nr 24598 - Które kruszywo należy zastosować do wykonania betonu lekkiego?
 • Pytanie nr 24599 - Podczas ręcznego mieszania składników mieszanki betonowej w ostatniej kolejności należy dozować...
 • Pytanie nr 24600 - Norma czasu pracy prościarki przy przygotowywaniu 1 tony prętów ze stali żebrowanej wynosi 4,3 m-...
 • Pytanie nr 24601 - W przedstawionym na rysunku żelbetowym słupie zbrojenie stanowią pręty
 • Pytanie nr 24602 - Na podstawie przedstawionego fragmentu specyfikacji technicznej wskaż maksymalną wysokość, z któr...
 • Pytanie nr 24603 - Zbrojenie nośne w przęśle podciągu, przedstawionego na rysunku, wykonane jest z
 • Pytanie nr 24604 - Rozstaw strzemion w strefie przypodporowej podciągu, przedstawionego na rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 24605 - Nakład pracy zbrojarza przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia o masie 1 tony wynosi 48 r-g. Jeż...
 • Pytanie nr 24606 - Na podstawie danych zawartych w przedstawionym fragmencie katalogu wskaż symbol podkładki, którą ...
 • Pytanie nr 24607 - Polewanie wodą świeżo ułożonego betonu należy rozpocząć po
 • Pytanie nr 24608 - Na podstawie danych zawartych w zestawieniu stali zbrojeniowej dla 6 słupów żelbetowych wskaż lic...
 • Pytanie nr 24609 - Na którym rysunku przedstawiono zawiesie służące do transportu siatek zbrojeniowych płyt stropowy...
 • Pytanie nr 24610 - Cięcie prętów zbrojeniowych za pomocą nożyc ręcznych można wykonywać, gdy cięte pręty mają średni...
 • Pytanie nr 24611 - Zgodnie z przedstawioną recepturą roboczą do przygotowania 1 m3 mieszanki betonowej należy użyć m...
 • Pytanie nr 24612 - Norma zużycia mieszanki betonowej do wykonania 1 m3 betonu wynosi 1,015 m3. Ile mieszanki betonow...
 • Pytanie nr 24613 - Przedłużenie ponad normę czasu mieszania składników mieszanki betonowej może spowodować
 • Pytanie nr 24614 - Do wykonania 1 m3 betonu klasy C15/20 potrzeba 300 kg cementu CEM I 32,5. Koszt 100 kg tego cemen...
 • Pytanie nr 24615 - W celu przyspieszenia wiązania zaczynu cementowego należy zastosować domieszki zawierające
 • Pytanie nr 24616 - Sprzęt przedstawiony na rysunku służy do
 • Pytanie nr 24617 - Celem stosowania elektronagrzewu świeżego betonu jest
 • Pytanie nr 24618 - Mieszanka betonowa o konsystencji plastycznej wytwarzana jest na terenie budowy. Którym środkiem ...
 • Pytanie nr 24619 - Na terenie budowy wykonano mieszankę betonową o klasie konsystencji S4. Oznacza to, że podczas ba...
 • Pytanie nr 24620 - Do jednoczesnego przecięcia dwóch prętów zbrojeniowych Ø22 mm należy użyć
 • Pytanie nr 24621 - Korzystając z fragmentu Katalogu Nakładów Rzeczowych oblicz, ile roboczogodzin potrzebuje betonia...
 • Pytanie nr 24622 - Nakład pracy betoniarza przy układaniu i zagęszczaniu 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,8 r-g. Je...
 • Pytanie nr 24623 - Aby mieszanki betonowe i beton uzyskały wymagane właściwości należy stosować domieszki w ilości n...
 • Pytanie nr 24624 - Do zagęszczania mieszanki betonowej w płytach stropowych wykonywanych w warunkach budowy należy u...
 • Pytanie nr 24625 - Podczas prowadzenia robót betoniarskich w warunkach obniżonych temperatur należy
 • Pytanie nr 24626 - W recepturze roboczej ilość suchych składników mieszanki betonowej określono proporcją objętościo...
 • Pytanie nr 24627 - Którą z mechanicznych metod zagęszczania mieszanki betonowej stosuje się na terenie budowy bezpoś...
 • Pytanie nr 24628 - Świeży beton ułożony w temperaturze otoczenia wynoszącej około +20°C należy chronić przed zbyt sz...
 • Pytanie nr 24629 - Które z zanieczyszczeń może pozostać na powierzchni prętów zbrojeniowych?
 • Pytanie nr 24630 - Do naprawy uszkodzonej powierzchni elementu betonowego należy zastosować zaprawę

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ