LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD21

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.21OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 21

1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
Kwalifikacje w zawodzie BD.21 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu, sporządza plan zagospodarowania terenu budowy dotyczący robót wykończeniowych w budownictwie;
2) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
3) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
4) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
7) sporządza harmonogramy robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje ich pracę;
9) kontroluje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacje w zawodzie BD21 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie;
2) rozpoznaje technologie wykonania tynków, podłóg, okładzin i powłok malarskich;
3) dobiera sposoby wykonywania robót tynkarskich, podłogowych, okładzinowych i malarskich;
4) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania
budowlanych robót wykończeniowych;
5) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
6) sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
7) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót wykończeniowych w obiektach budowlanych oraz koordynuje ich pracę;
8) przestrzega zasad montażu i demontażu rusztowań budowlanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
9) kontroluje przebieg realizacji robót wykończeniowych oraz ocenia ich jakość.

3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacje w zawodzie BD 21 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych robót wykończeniowych;
3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do
kosztorysowania budowlanych robót wykończeniowych;
4) sporządza przedmiar budowlanych robót wykończeniowych;
5) wykonuje obmiar budowlanych robót wykończeniowych;
6) ustala założenia do kosztorysowania;
7) sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
9) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.