LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.25):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.25OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 25

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich
Kwalifikacje w zawodzie BD.25 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów inżynierskich;
2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów inżynierskich;
3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów inżynierskich;
4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów inżynierskich;
5) opracowuje harmonogram robót związanych z budową dróg i obiektów
inżynierskich;
6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich;
7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów
inżynierskich;
9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;
10) wykonuje pomiary dotyczące stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
12) planuje i nadzoruje organizację ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym;
13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów inżynierskich;
14) sporządza dokumentację dotyczącą jakości wykonania robót związanych z budową
dróg i obiektów inżynierskich;
15) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów inżynierskich;
16) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów
inżynierskich
Kwalifikacje w zawodzie BD25 - Uczeń:
1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów inżynierskich;
3) przygotowuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich przeznaczonych do remontu;
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i
obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;
5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwacją dróg i obiektów inżynierskich;
6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów inżynierskich;
8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
9) prowadzi książki dróg i obiektów inżynierskich oraz ich dokumentację ewidencyjną;
10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów inżynierskich.

3. Kosztorysowanie robót drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD 25 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporządzania kosztorysów dróg i obiektów inżynierskich;
3) ustala założenia do kosztorysowania;
4) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
6) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
7) sporządza kosztorysy robót drogowych;
8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.