LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.25

Organizacja, kontrola i sporz膮dzanie kosztorys贸w rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BUD.25):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.25
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 25

BUD.25.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.25)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.25 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i koszty pracy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.25.3 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD25)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci sk艂adowe dokumentacji budowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dotycz膮cymi zagospodarowania terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie rob贸t dotycz膮cych zagospodarowania terenu budowy
 • odczytuje informacje zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t, normach i instrukcjach dotycz膮cych zagospodarowania terenu budowy
 • stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t oraz normy i instrukcje dotycz膮ce zagospodarowania terenu budowy
  2. sporz膮dza plan zagospodarowania terenu budowy dotycz膮cy rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia elementy planu zagospodarowania terenu budowy dotycz膮cego rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy dotycz膮ce rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na planach zagospodarowania budowy
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD25 - przestrzega zasad sporz膮dzania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia dotycz膮cego rob贸t wyko艅czeniowych oraz uczestniczy w jego opracowywaniu
 • stosuje zasady sporz膮dzania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia dotycz膮cego rob贸t wyko艅czeniowych
 • opracowuje elementy cz臋艣ci opisowe i rysunkowe planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia dotycz膮cego rob贸t wyko艅czeniowych
 • wsp贸艂pracuje przy opracowywaniu planu
  4. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy
 • przygotowuje plan zabezpieczania i oznakowania terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych
 • okre艣la sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych
 • dostosowuje i dobiera sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych
  6. charakteryzuje wyroby, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozpoznaje wyroby, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • dobiera wyroby, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
  7. sporz膮dza zapotrzebowanie na wyroby, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia i charakteryzuje wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • dobiera wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t
 • przygotowuje zapotrzebowanie na wyroby do wykonywania rob贸t
 • przygotowuje zapotrzebowanie na narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t
  8. sporz膮dza harmonogramy rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • ustala zakres i kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • opracowuje harmonogramy rob贸t
  9. organizuje zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie
 • okre艣la zasady doboru i dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • kontroluje i koordynuje prac臋 zespo艂贸w roboczych do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy w robotach wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia i stosuje przepisy dotycz膮ce kontroli rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • ocenia zgodno艣膰 wykonanych rob贸t z przepisami prawa

BUD.25.4 - Organizowanie i kontrolowanie rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.25)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci sk艂adowe dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t, normy i instrukcje dotycz膮ce wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t, normach i instrukcjach dotycz膮cych wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
  2. charakteryzuje technologie wykonania tynk贸w, pod艂贸g, ok艂adzin, pow艂ok malarskich oraz system贸w suchej zabudowy
 • okre艣la technologie wykonania tynk贸w, pod艂贸g, ok艂adzin, pow艂ok malarskich i system贸w suchej zabudowy
 • dobiera technologie wykonania tynk贸w, pod艂贸g, ok艂adzin, pow艂ok malarskich oraz system贸w suchej zabudowy
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.25 - charakteryzuje wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • dobiera wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • uzasadnia wyb贸r wyrobu budowlanego, 艣rodka transportu, sprz臋tu i narz臋dzi do wymaganych lub istniej膮cych warunk贸w
  4. sporz膮dza zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • ustala zakres rob贸t wyko艅czeniowych na podstawie dokumentacji budowy
 • oblicza i opracowuje zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza harmonogramy rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • ustala zakres i kolejno艣膰 rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • opracowuje harmonogramy rob贸t wyko艅czeniowych
  6. organizuje zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • kontroluje prace zespo艂贸w roboczych
  7. przestrzega zasad monta偶u i demonta偶u rusztowa艅 budowlanych podczas wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych
 • rozr贸偶nia typy i rodzaje rusztowa艅
 • dobiera typ i rodzaj rusztowania w zale偶no艣ci od potrzeb i wymaga艅 do konkretnej sytuacji i warunk贸w posadowienia
 • dobiera typ i rodzaj rusztowania zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje zalecenia monta偶u i demonta偶u rusztowa艅 zawarte w dokumentacji technicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje przebieg monta偶u i demonta偶u rusztowa艅
  8. kontroluje wykonywanie rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • stosuje przepisy dotycz膮ce kontroli wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • ocenia zgodno艣膰 wykonania rob贸t wyko艅czeniowych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t

BUD.25.5 - Sporz膮dzanie kosztorys贸w rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD25)

  1. charakteryzuje rodzaje kosztorys贸w oraz zasady ich sporz膮dzania
 • rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia, dok艂adno艣ci i zakresu
 • rozr贸偶nia metody sporz膮dzania kosztorys贸w
 • stosuje zasady sporz膮dzania kosztorys贸w
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci sk艂adowe dokumentacji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t oraz normy i instrukcje dotycz膮ce wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t oraz norm i instrukcji informacje dotycz膮ce wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • stosuje normy dotycz膮ce wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • stosuje instrukcje i katalogi dotycz膮ce wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD25 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 przetargow膮
 • rozr贸偶nia dokumenty przetargowe
 • okre艣la znaczenie poszczeg贸lnych element贸w dokumentacji przetargowej
 • stosuje dokumenty przetargowe
  4. korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • rozr贸偶nia rodzaje katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • odczytuje informacje zawarte w katalogach nak艂ad贸w rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • pos艂uguje si臋 katalogami nak艂ad贸w rzeczowych do obliczania zu偶ycia materia艂贸w sprz臋tu i pracy
 • korzysta z publikacji cenowych wydawnictw biuletynowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza przedmiary rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • okre艣la zakres rob贸t wyko艅czeniowych na podstawie dokumentacji projektowej
 • sporz膮dza przedmiary rob贸t wyko艅czeniowych na podstawie dokumentacji projektowej
 • oblicza ilo艣膰 rob贸t wyko艅czeniowych na podstawie dokumentacji projektowej
  6. wykonuje obmiary rob贸t wyko艅czeniowych
 • okre艣la zakres wykonanych rob贸t do sporz膮dzenia obmiaru rob贸t
 • oblicza ilo艣ci wykonanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • sporz膮dza ksi膮偶k臋 obmiar贸w rob贸t wyko艅czeniowych
  7. sporz膮dza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze na roboty wyko艅czeniowe
 • ustala za艂o偶enia do kosztorysowania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
 • odczytuje informacje zawarte w katalogach, cennikach i dokumentacji producent贸w
 • ustala zakres rob贸t kosztorysowych
 • sporz膮dza zestawienie materia艂贸w podstawowych i pomocniczych oraz sprz臋tu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kalkuluje koszty materia艂贸w, sprz臋tu i pracy
 • wykonuje kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze na roboty wyko艅czeniowe w budownictwie
  8. korzysta z publikacji cenowych do szacowania warto艣ci zam贸wienia
 • rozpoznaje publikacje cenowe dotycz膮ce szacowania warto艣ci zam贸wienia
 • odczytuje i stosuje informacje zawarte w publikacjach cenowych
  9. sporz膮dza kosztorysy wykorzystuj膮c programy komputerowe
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wykorzystywane w kosztorysowaniu
 • stosuje programy komputerowe podczas opracowywania kosztorysu

BUD.25.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD 25)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i wyrob贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmiani