LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD24

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.24OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 24

1. Organizowanie i koordynowanie robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.24 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją kolejowych obiektów inżynieryjnych, normami oraz
przepisami prawa dotyczącymi ich budowy;
2) rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiektów inżynieryjnych;
3) sporządza przedmiar robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;
4) określa metody wykonywania robót związanych z budową kolejowych obiektów
inżynieryjnych;
5) dobiera materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;
6) planuje i organizuje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;
7) organizuje transport oraz magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy
kolejowych obiektów inżynieryjnych;
8) dobiera sposoby sporządzania mieszanek betonowych;
9) organizuje i kontroluje wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy kolejowych obiektów inżynieryjnych;
10) stosuje zasady wykonania kontrolnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;
11) kontroluje jakość wykonania robót związanych z budową kolejowych obiektów
inżynieryjnych;
12) przestrzega zasad wykonywania odbiorów robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;
13) określa metody wykonania próbnego obciążenia kolejowych obiektów
inżynieryjnych;
14) sporządza obmiar robót związanych z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz dokonuje rozliczenia materiałów wykorzystanych w procesie budowy tych obiektów.

2. Ocena stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD24 - Uczeń:
1) stosuje zasady przeprowadzania oględzin kolejowych obiektów inżynieryjnych;
2) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;
3) wykonuje szkice elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;
4) sprawdza stan techniczny elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;
5) rozpoznaje uszkodzenia kolejowych obiektów inżynieryjnych i elementów ich wyposażenia;
6) dokumentuje rozpoznane usterki elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych podczas obchodu linii kolejowej;
7) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym;
8) przestrzega zasad prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej kolejowych obiektów inżynieryjnych.

3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD 24 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją oceny stanu technicznego kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz stosuje przepisy prawa dotyczące sygnalizacji i zabezpieczenia
miejsca robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
2) rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiektów inżynieryjnych;
3) planuje proces technologiczny naprawy określonego elementu kolejowego obiektu inżynieryjnego;
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wykonania robót związanych z
naprawą kolejowych obiektów inżynieryjnych;
5) organizuje wykonanie robót ziemnych związanych z naprawą kolejowych obiektów inżynieryjnych;
6) organizuje dojazd pracowników oraz transport materiałów, sprzętu i narzędzi na
miejsce prowadzonych robót;
7) organizuje i kontroluje prace związane z naprawą określonych elementów kolejowych obiektów inżynieryjnych;
8) określa zasady doboru, montażu i demontażu urządzeń stanowiących wyposażenie kolejowych obiektów inżynieryjnych;
9) stosuje zasady wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z
prowadzonymi robotami;
10) określa sposoby wykonywania robót naprawczych na czynnych kolejowych obiektach inżynieryjnych;
11) rozlicza materiały wykorzystane podczas naprawy kolejowych obiektów
inżynieryjnych oraz zagospodarowuje materiały odzyskane;
12) określa zasady wstępnych odbiorów robót po naprawach kolejowych obiektów inżynieryjnych;
13) kontroluje jakość wykonania robót związanych z naprawą kolejowych obiektów inżynieryjnych;
14) sporządza dokumentację powykonawczą robót związanych z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
15) dobiera sposoby zabezpieczania i osygnalizowania miejsca prowadzenia robót na
kolejowych obiektach inżynieryjnych.

4. Podstawy kosztorysowania
Kwalifikacje w zawodzie BD24 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do
kosztorysowania robót budowlanych;
4) sporządza przedmiar robót związanych z budową oraz utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;
5) ustala założenia do kosztorysowania;
6) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz utrzymaniem dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;
7) sporządza podstawowe kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.