LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.30):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.30OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 30

1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.30 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;
2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
6) dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp,
wykopów i nasypów;
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
9) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
11) kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
oraz wykonywaniem robót ziemnych.

2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
Kwalifikacje w zawodzie BD30 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych;
3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
4) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót
budowlanych stanu surowego;
7) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
9) kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 30 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
2) określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych;
3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;
6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania
remontów obiektów budowlanych;
9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
11) kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.

4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD30 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
3) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych
obiektów budowlanych;
5) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
6) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
7) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
9) kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD.30 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) rozróżnia dokumenty przetargowe;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
4) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
5) sporządza przedmiary robót budowlanych;
6) wykonuje obmiary robót budowlanych;
7) ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych;
8) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze;
9) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
10) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.