LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 38591 - Okresowym badaniom lekarskim podlegają
 • Pytanie nr 38592 - Zgodnie z Kodeksem pracy za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi
 • Pytanie nr 38593 - Państwowy nadzór nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządze...
 • Pytanie nr 38594 - Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 6 miesięcy. W czwartym miesiącu pracy dos...
 • Pytanie nr 38595 - Zatrudnianie pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych jest
 • Pytanie nr 38596 - Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub ...
 • Pytanie nr 38597 - Do gaszenia ubrania palącego się na człowieku najlepiej użyć
 • Pytanie nr 38598 - Dopuszczalny poziom dźwięku ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy przy ośmiogodzinny...
 • Pytanie nr 38599 - Pomieszczenia pracy powinny być dostosowane do
 • Pytanie nr 38600 - Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest pr...
 • Pytanie nr 38601 - Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz...
 • Pytanie nr 38602 - Pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności ...
 • Pytanie nr 38603 - Celem ergonomii korekcyjnej jest
 • Pytanie nr 38604 - W fazie projektowania optymalizacją układu człowiek - maszyna - środowisko zajmuje się
 • Pytanie nr 38605 - Aktywność fizyczna pracownika prowadzi do
 • Pytanie nr 38606 - Diagnostyka obciążenia psychicznego obejmuje między innymi:
 • Pytanie nr 38607 - Zgodnie z zamieszczonym wykresem największą wydajność pracy osiąga się pomiędzy
 • Pytanie nr 38608 - W systemie barw i oznaczeń znaków bezpieczeństwa kolor czerwony zastrzeżony jest dla
 • Pytanie nr 38609 - Brak aktywności ruchowej powoduje
 • Pytanie nr 38610 - Zamieszczony rysunek przedstawia model podstawowego systemu
 • Pytanie nr 38611 - Ryzykiem zawodowym nazywa się
 • Pytanie nr 38612 - Która grupa zawodowa jest najbardziej narażona na czynniki biologiczne?
 • Pytanie nr 38613 - Czynnik uciążliwy na stanowisku pracy
 • Pytanie nr 38614 - Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy powodują
 • Pytanie nr 38615 - Skrót NDS oznacza
 • Pytanie nr 38616 - Określenie Najwyższe Dopuszczalne Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ...
 • Pytanie nr 38617 - Mikroklimat umiarkowany ocenia się wskaźnikiem
 • Pytanie nr 38618 - Przeprowadzone badania wykazały na stanowisku pracy przekroczenie wartości NDN hałasu. Jakie środ...
 • Pytanie nr 38619 - Stosowanie cieczy do czyszczenia obudowy komputera, który jest pod napięciem, naraża pracownika n...
 • Pytanie nr 38620 - Która z chorób zawodowych może wystąpić u pracownika obsługującego młot pneumatyczny, wiertarkę u...
 • Pytanie nr 38621 - Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie pracodawcę
 • Pytanie nr 38622 - Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu przys...
 • Pytanie nr 38623 - W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany
 • Pytanie nr 38624 - O śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawi...
 • Pytanie nr 38625 - Prawnej kwalifikacji wypadku w zakresie zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek przy pracy, a tak...
 • Pytanie nr 38626 - Zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy tylko wtedy, gdy
 • Pytanie nr 38627 - W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla z...
 • Pytanie nr 38628 - Określ formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umieję...
 • Pytanie nr 38629 - Instruktaż stanowiskowy dla pracownika, który będzie zatrudniony w warsztacie samochodowym na sta...
 • Pytanie nr 38630 - Kto może przeprowadzać instruktaż ogólny?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ