LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9331 - Certyfikacja obejmuje czynności
 • Pytanie nr 9332 - Wypadek śmiertelny to taki, w wyniku którego nastąpiła śmierć
 • Pytanie nr 9333 - Narażenie złożone - to narażenie zawodowe pracownika na działanie
 • Pytanie nr 9334 - Który z przedstawionych znaków ostrzega przed wiązką laserową? (tło znaków: żółte)
 • Pytanie nr 9335 - Wypadek przy pracy jest to zdarzenie:
 • Pytanie nr 9336 - Ryzyko akceptowalne to ryzyko
 • Pytanie nr 9337 - Umowa o pracę na zastępstwo to rodzaj umowy
 • Pytanie nr 9338 - Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego to umowa
 • Pytanie nr 9339 - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe) ustala się dla niektórych
 • Pytanie nr 9340 - Długotrwały stan występujący przy nakładających się kolejnych zmęczeniach bez należytego odpoczyn...
 • Pytanie nr 9341 - Profilaktyka medyczna, popularyzacja bezpiecznych zachowań, szkolenia pracowników stanowiskowe i ...
 • Pytanie nr 9342 - Podczas wykonywania prac w podparciu na słupach, masztach, kominach itp. pracownikowi należy zape...
 • Pytanie nr 9343 - Długie przerwy wypoczynkowe w toku pracy są wskazane przy
 • Pytanie nr 9344 - Normy dźwigania i przenoszenia ładunków przy ręcznych pracach transportowych są określone z uwzgl...
 • Pytanie nr 9345 - Stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu
 • Pytanie nr 9346 - Prace wykonywane w wykopach, wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m powinny być wykonywane
 • Pytanie nr 9347 - W przypadku pracy na obrabiarce do metalu powstające wióry należy usuwać
 • Pytanie nr 9348 - W wyniku przeprowadzonych pomiarów na stanowisku spawacza określono jego kontakt z dymami tlenków...
 • Pytanie nr 9349 - Maszyny wyposażone w elementy ruchome są przede wszystkim źródłem zagrożeń
 • Pytanie nr 9350 - Pracownik, który obsługuje na budowie młot pneumatyczny, jest narażony przede wszystkim na drgani...
 • Pytanie nr 9351 - Na stanowisku pracy dokonano identyfikacji czynników zagrażających bezpieczeństwu pracy. Są to mi...
 • Pytanie nr 9352 - W hierarchii stosowanych środków ograniczania ryzyka zawodowego jako ostatnią formę ochrony uwzgl...
 • Pytanie nr 9353 - W pomieszczeniu biurowym, gdzie zatrudniony jest pracownik dokonano pomiaru natężenia hałasu i st...
 • Pytanie nr 9354 - W zakładzie pracy, w którym większość zatrudnionych pracowników stanowiły osoby z długoletnim sta...
 • Pytanie nr 9355 - Pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdro...
 • Pytanie nr 9356 - Jadalnia typu III - to jadalnia przeznaczona do spożywania
 • Pytanie nr 9357 - Pracownicy zatrudnieni są przy obsłudze taśmy montażowej. W celu zmniejszenia obciążenia statyczn...
 • Pytanie nr 9358 - Rysunek przedstawia strefy niebezpieczne prasy mechanicznej. Strefa oznaczona literą "b" to strefa
 • Pytanie nr 9359 - Przedstawiona na rysunku rękawica używana jest przy
 • Pytanie nr 9360 - Rysunek przedstawia techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim. Je...
 • Pytanie nr 9361 - Osłony, bariery, ekrany to środki ochronne stosowane w celu ograniczenia-wyeliminowania zagrożeń....
 • Pytanie nr 9362 - Na stanowisko inspektora bhp został zatrudniony nowy pracownik. Swoją pracę powinien rozpocząć od...
 • Pytanie nr 9363 - Pracownik służby bhp przyszedł do stolarni na kontrolę, z powodu wcześniej stwierdzonych tam uchy...
 • Pytanie nr 9364 - W sytuacji zaistnienia wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, ustalenia oko...
 • Pytanie nr 9365 - W protokole powypadkowym stwierdzono, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy. W związku z tym p...
 • Pytanie nr 9366 - Producenci i importerzy, którzy wprowadzają opakowania do obiegu gospodarczego na terenie Polski,...
 • Pytanie nr 9367 - Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określają warunki, jakie muszą być spełnione przy roz...
 • Pytanie nr 9368 - Zdjęcie przedstawia środek ochrony indywidualnej, który powinien być zastosowany przez pracownika...
 • Pytanie nr 9369 - Ochrona przed dotykiem bezpośrednim służy ochronie przed dotknięciem części znajdujących się pod ...
 • Pytanie nr 9370 - Środki techniki korespondencyjnej obejmują urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności korespond...
 • Pytanie nr 9371 - Wartość siły działającej na element, w odległości l = 1,5m od osi obrotu, wynosi F = 200N. Moment...
 • Pytanie nr 9372 - Na rysunku przedstawiono przekładnię
 • Pytanie nr 9373 - Na rysunku przedstawiono śrubę z nakrętkami. Nakrętka 2 nakręcona na śrubę ma za zadanie zabezpie...
 • Pytanie nr 9374 - Określ rodzaj przedstawionego rysunku.
 • Pytanie nr 9375 - Na rysunku oznaczenie wskazuje na tolerancję
 • Pytanie nr 9376 - Połączenie spawane przedstawione na rysunku należy wykonać spoiną
 • Pytanie nr 9377 - Na rysunku poglądowym przedstawiono sprężynę
 • Pytanie nr 9378 - Na rysunku przedstawiono mechanizm
 • Pytanie nr 9379 - Na rysunku przedstawiono sprzęgło tulejowe z zastosowaniem
 • Pytanie nr 9380 - Przedstawiony na rysunku układ sił jest płaskim układem

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ