LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19771 - Na rysunku przedstawiony jest żuraw
 • Pytanie nr 19772 - Pojazd mechaniczny, którego celem jest przemieszczanie naczep pozbawionych przednich kół nazywamy...
 • Pytanie nr 19773 - Pojemność statku handlowego nazywamy
 • Pytanie nr 19774 - Towary przygotowywane są do składowania w fazie
 • Pytanie nr 19775 - Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych należy do czynności
 • Pytanie nr 19776 - Określenie głównych celów przedsiębiorstwa w dłuższym okresie nazywa się planowaniem
 • Pytanie nr 19777 - Do grupy X w analizie zapasów XYZ zaliczane są produkty
 • Pytanie nr 19778 - Cyklem dostawy dla dostawcy nazywamy czas trwający od momentu
 • Pytanie nr 19779 - Planowanie wielkości i struktury np. przestrzeni magazynowej, środków transportu nazywamy planowa...
 • Pytanie nr 19780 - Ekonomiczna wielkość zamówienia to wartość pozwalająca
 • Pytanie nr 19781 - Wydatki dotyczące tworzenia zapasów nazywamy kosztami
 • Pytanie nr 19782 - Opłata czynszu powierzchni magazynowej to koszt
 • Pytanie nr 19783 - Zespół wyrobów mający niewielki udział w całkowitej wielkości zapotrzebowania produkcji lub sprze...
 • Pytanie nr 19784 - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu środków transportu stanowi infrastrukturę
 • Pytanie nr 19785 - Na podstawie tabeli wskaż, jaki koszt poniesie za przejazd po drogach krajowych za okres 12 miesi...
 • Pytanie nr 19786 - W grupie Y analizy XYZ znajduje się asortyment mający charakter wahań sezonowych
 • Pytanie nr 19787 - Transportem kolejowo-drogowym nie jest transport
 • Pytanie nr 19788 - Przedstawiony układ technologiczny magazynu nazywamy układem
 • Pytanie nr 19789 - Zbiór czynności związanych z układaniem ładunków w celu usprawniania prac transportowo-magazynowy...
 • Pytanie nr 19790 - Dokumentami rozchodowymi w obrocie magazynowym są następujące dowody:
 • Pytanie nr 19791 - Zastosowanie metody FIFO w magazynie oznacza, że w pierwszej kolejności wydawane są towary, które...
 • Pytanie nr 19792 - Przegrody wybudowane w postaci pionowych, pełnych lub ażurowych ścian oporowych dla składowanych ...
 • Pytanie nr 19793 - Uporządkowany łańcuch operacji związany z zapewnieniem zasobów, to
 • Pytanie nr 19794 - Wskaż rodzaj przedstawionych na rysunku powiązań, które występują w łańcuchu dostaw pomiędzy kole...
 • Pytanie nr 19795 - System służący do automatycznego gromadzenia danych to
 • Pytanie nr 19796 - Który system określa moment złożenia zamówienia?
 • Pytanie nr 19797 - System MRP związany jest z planowaniem potrzeb
 • Pytanie nr 19798 - Dostawcy monitorując poziom zapasów w magazynie swoich odbiorców w oparciu o prognozy sprzedaży w...
 • Pytanie nr 19799 - Zużyte opakowania stanowią
 • Pytanie nr 19800 - Generalny ciągły ruch, wskazujący kierunek długoterminowego rozwoju jakiejś zmiennej w odróżnieni...
 • Pytanie nr 19801 - Posługując się tabelą ustal ilość towaru sprzedanego, jego wartość oraz rodzaj dokumentu.
 • Pytanie nr 19802 - Na podstawie danych zaplanuj koszty pracy pracowników magazynu
 • Pytanie nr 19803 - Oblicz wskaźnik poziomu obsługi klienta, jeżeli w magazynie stwierdzono, że łączna liczba jego wy...
 • Pytanie nr 19804 - Oblicz koszt odnawiania zapasu, jeśli liczba zamówień w ciągu roku kształtuje się na poziomie 200...
 • Pytanie nr 19805 - Ustal liczbę zamówień w ciągu roku w przedsiębiorstwie SPORTEKS, jeżeli sprzedaż w ciągu roku ksz...
 • Pytanie nr 19806 - Na podstawie danych podanych w tabeli oblicz całkowity koszt związany z uzupełnieniem i utrzymani...
 • Pytanie nr 19807 - Średni miesięczny popyt w przedsiębiorstwie PXM na asortyment sportowy wyniósł 550 sztuk. Najwięk...
 • Pytanie nr 19808 - DRP zajmuje się planowaniem zapotrzebowania związanego
 • Pytanie nr 19809 - Planowanie działań, których skutki odczuwalne są w krótkim okresie czasu, nazywamy planowaniem
 • Pytanie nr 19810 - Zakład produkujący aparaty fotograficzne, otrzymał zamówienie na wykonanie 2,250 sztuk aparatów f...
 • Pytanie nr 19811 - Oblicz czas przejazdu samochodu ciężarowego na odcinku 270 km, poruszającego się ze średnią prędk...
 • Pytanie nr 19812 - Firma przewozowa "TRANSPEKS" stosuje następujący cennik przewozu: - 1 do 10 palet: 2,20 zł/km, - ...
 • Pytanie nr 19813 - Zasady dotyczące wytyczania dróg ewakuacyjnych i warunków przeprowadzania ewakuacji określają prz...
 • Pytanie nr 19814 - Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej są oznakowane. Przedstawiony znak...
 • Pytanie nr 19815 - Recykling materiałowy to
 • Pytanie nr 19816 - Znak umieszczony na samochodzie przeznaczonym do transportu towarów niebezpiecznych oznacza, że t...
 • Pytanie nr 19817 - Przedstawiony znak ostrzegawczy służy do oznakowania na opakowaniu źródła
 • Pytanie nr 19818 - Przedstawiony znak oznacza nakaz stosowania ochrony
 • Pytanie nr 19819 - Której zasady należy przestrzegać podczas składowania towarów?
 • Pytanie nr 19820 - Nieprzestrzeganie przepisów BHP związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów o masie przekracza...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ