LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14431 - Na rysunku przedstawiono schemat
 • Pytanie nr 14432 - Na rysunku przedstawiono przekrój konstrukcji podłogi
 • Pytanie nr 14433 - Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny
 • Pytanie nr 14434 - Zaczyny cementowe stosowane są
 • Pytanie nr 14435 - Wymiary nominalne cegły ceramicznej dziurawki to
 • Pytanie nr 14436 - Materiały styropianowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie, ponieważ wykazują bardzo dobre ...
 • Pytanie nr 14437 - Kolejność czynności przy wykonywaniu tynków trój warstwowych, na uprzednio oczyszczonym przygotow...
 • Pytanie nr 14438 - Wskaż właściwości technologiczne charakteryzujące konstrukcje strunobetonowe.
 • Pytanie nr 14439 - Przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy, teren powinien zostać przeka...
 • Pytanie nr 14440 - Na którym schemacie prawidłowo rozmieszczono elementy zagospodarowania placu budowy?
 • Pytanie nr 14441 - Na terenie budowy poziomy transport palet z cementem workowanym odbywa się
 • Pytanie nr 14442 - Wskaż środek transportu, który umożliwia transport materiałów budowlanych tylko w kierunku pionow...
 • Pytanie nr 14443 - W jaki sposób należy składować żelbetowe prefabrykowane płyty ścienne?
 • Pytanie nr 14444 - Cegły budowlane powinny być składowane w stosach do maksymalnej wysokości
 • Pytanie nr 14445 - Wyniki przeglądów rusztowań powinny być każdorazowo
 • Pytanie nr 14446 - Na podstawie przedstawionego przekroju poziomego klatki schodowej, określ wysokość stopni w biegu...
 • Pytanie nr 14447 - Na podstawie przedstawionego zestawienia stali zbrojeniowej, określ ile kilogramów stali A-II 18G...
 • Pytanie nr 14448 - Obciążenie konstrukcji dachu śniegiem przyjmowane jest jako obciążenie
 • Pytanie nr 14449 - Wskaż wykres sił poprzecznych dla belki swobodnie podpartej obciążonej jak na rysunku
 • Pytanie nr 14450 - Na rysunku przedstawiono schemat organizacji robót budowlanych metodą
 • Pytanie nr 14451 - Na podstawie tabeli określ, po jakim czasie można usunąć boczne deskowanie belki nadprożowej wyko...
 • Pytanie nr 14452 - Wykonywanie robót murarskich w zespołach dwójkowych polega na
 • Pytanie nr 14453 - W jakim terminie może nastąpić zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli od dnia zgł...
 • Pytanie nr 14454 - Która instalacja budowlana podlega okresowej kontroli stanu technicznego co najmniej raz na 5 lat?
 • Pytanie nr 14455 - Rozbiórkę budynków murowanych należy prowadzić stopniowo rozpoczynając od demontażu
 • Pytanie nr 14456 - Rozbiórkę murowanej ścianki działowej należy wykonać po
 • Pytanie nr 14457 - Prętami zerowymi w kratownicy obciążonej jak na rysunku są między innymi
 • Pytanie nr 14458 - Na rysunku przestawiono pręt rozciągany osiowo siłą P=20 kN Ile wynosi wartość naprężenia normaln...
 • Pytanie nr 14459 - Wartości składowych reakcji podpór belki swobodnie podpartej przedstawionej na rysunku są następu...
 • Pytanie nr 14460 - W skład dokumentacji powykonawczej, kompletowanej po zakończonej budowie, wchodzą między innymi
 • Pytanie nr 14461 - Na podstawie zamieszczonej tabeli KNR oblicz, ile m3 desek iglastych o grubości 38 mm kl III nale...
 • Pytanie nr 14462 - Na podstawie zamieszczonej tabeli KNR oblicz, ile piasku należy zamówić do przygotowania 2 m3 zap...
 • Pytanie nr 14463 - Do pomiaru wartości kątów w terenie służy
 • Pytanie nr 14464 - Do mechanicznego zagęszczania mieszanki betonowej ułożonej w deskowaniach słupów służą
 • Pytanie nr 14465 - Cement portlandzki biały stosowany jest do robót
 • Pytanie nr 14466 - Na podstawie rzutu mieszkania oraz danych zamieszczonych w tabeli oblicz, ile m3 wapna gaszonego ...
 • Pytanie nr 14467 - Oblicz koszt robocizny związanej z ułożeniem płytek gresowych w pomieszczeniu nr 1, jeżeli na uło...
 • Pytanie nr 14468 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu kosztorysu ofertowego, oblicz koszt bezpośredni materiałów ...
 • Pytanie nr 14469 - W wyniku badania laboratoryjnego próbki drewna liściastego stwierdzono wartość wytrzymałości na ś...
 • Pytanie nr 14470 - Na podstawie analizy cech technicznych wybranych skał osadowych węglanowych, wskaż skałę najbardz...
 • Pytanie nr 14471 - W Tabeli 1 przedstawiono wyniki dwóch pomiarów konsystencji, wykonanych metodą opadu stożka, dla ...
 • Pytanie nr 14472 - Kontrolę prawidłowości podwieszenia elementu prefabrykowanego do urządzenia montażowego, przeprow...
 • Pytanie nr 14473 - W procesie budowlanym jedna osoba nie może pełnić funkcji
 • Pytanie nr 14474 - Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu co naj...
 • Pytanie nr 14475 - Na którym rysunku przedstawiono prawidłowo wykonane połączenie brytów tapety?
 • Pytanie nr 14476 - Komisja dokonująca przeglądu stanu technicznego stropodachu stwierdziła pojedyncze uszkodzenia iz...
 • Pytanie nr 14477 - Na stanowiskach pracy murarzy typowymi zagrożeniami są
 • Pytanie nr 14478 - Stanowisko komputerowe zorganizowane zgodnie z zasadami ergonomii, powinno mieć ekran monitora us...
 • Pytanie nr 14479 - Ochraniacze słuchu są niezbędnym środkiem ochrony indywidualnej podczas
 • Pytanie nr 14480 - Aby udzielić pierwszej pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu w wyniku porażenia prądem elektryczny...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ