LOGOWANIE

CUKIERNIK- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CUKIERNIK:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie ZSZ cukiernik. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozróżniać surowce, dodatki i materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej i ciastkarskiej;
 • określać przydatność surowców do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich na podstawie oceny organoleptycznej;
 • wskazywać warunki przechowywania surowców do produkcji cukierniczej i ciastkarskiej;
 • rozróżniać półprodukty, wyroby cukiernicze i ciastkarskie;
 • rozróżniać etapy procesu produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich;
 • rozróżniać maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do produkcji cukierniczej i ciastkarskiej;
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w surowcach i półproduktach podczas obróbki wstępnej i cieplnej oraz przechowywania produktów cukierniczych i ciastkarskich;
 • stosować nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla branży cukierniczej, dotyczące surowców, dodatków, półproduktów i wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, drobnego sprzętu pomocniczego oraz materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń;
 • korzystać z receptur, normy zużycia opakowań, informacji zawartych w instrukcjach technologicznych wytwarzania półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych;
 • rozróżniać technologie i urządzenia do sporządzania półproduktów i wyrobów gotowych określonego sortymentu.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne
 • dobierać surowce, maszyny i urządzenia do produkcji określonego asortymentu wyrobów;
 • dobierać warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • obliczać ilość surowców potrzebnych do wyprodukowania określonej ilości półproduktu i wyrobu cukierniczego i ciastkarskiego oraz ilość opakowań;
 • dobierać metody produkcji cukierniczej i ciastkarskiej;
 • ustalać kolejność operacji i procesów technologicznych;
 • dobierać narzędzia i techniki pomiarowe do określania temperatury, masy i objętości, wilgotności, ciśnienia;
 • interpretować wyniki pomiarów jakości surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ciastkarskich;
 • przeprowadzać kalkulację cenową wyrobu gotowego cukierniczego i ciastkarskiego;
 • rozliczać zużycie surowców;
 • dobierać surowce, maszyny i urządzenia do produkcji określonego asortymentu wyrobów cukierniczych i ciastkarskich;
 • dobierać technikę wykańczania wyrobów gotowych;
 • wykonywać obliczenia wartości energetycznej wyrobów cukierniczych i ciastkarskich.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w surowcach i półproduktach podczas obróbki wstępnej i cieplnej oraz przechowywania produktów cukierniczych i ciastkarskich;
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w zakładach cukierniczych i ciastkarskich;
 • dobierać środki ochrony osobistej stosowane w produkcji cukierniczej i ciastkarskiej;
 • wskazywać zagrożenia występujące podczas obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi do wytwarzania wyrobów cukierniczych i ciastkarskich;
 • wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w wypadku przy pracy.