LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.14

Organizacja i kontrola rob贸t budowlanych oraz sporz膮dzanie kosztorys贸w


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.14
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 14

BUD.14.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.14)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.14 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki do transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w budownictwie
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 stosowanych w budownictwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych, np. geometria, wzmocnienia, i czynnik贸w zewn臋trznych, np. obci膮偶enia
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia i stosuje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.14.3 - Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD14)

  1. charakteryzuje zasady projektowania konstrukcyjnego
 • rozr贸偶nia etapy wykonywania projektu konstrukcyjnego
 • okre艣la metody wymiarowania konstrukcji
  2. charakteryzuje prac臋 wybranych element贸w i konstrukcji budowlanych
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia zwi膮zane ze statyk膮 konstrukcji i wytrzyma艂o艣ci膮 materia艂贸w
 • opisuje stany obci膮偶enia: 艣ciskanie, rozci膮ganie, skr臋canie, 艣cinanie
 • wyznacza reakcje podporowe i si艂y wewn臋trzne, np. belek swobodnie podpartych, belek wspornikowych
 • sporz膮dza wykresy si艂 wewn臋trznych dla obliczonych si艂 wewn臋trznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje prac臋 element贸w konstrukcyjnych na podstawie wykres贸w si艂 wewn臋trznych, np. belki wieloprz臋s艂owej przegubowej
 • okre艣la zestawienie obci膮偶e艅 dla wybranych element贸w, np. s艂upa, belki
 • wymiaruje elementy, np. belki, s艂upy 艣ciskane osiowo, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj obci膮偶e艅 i materia艂: drewno, stal, 偶elbet
 • oblicza no艣no艣膰 muru 艣ciskanego niezbrojonego
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD14 - sporz膮dza rysunki konstrukcyjne element贸w budowlanych
 • wykonuje rysunki element贸w konstrukcji 偶elbetowych, np. stropy, belki, s艂upa
 • wykonuje rysunki element贸w konstrukcji stalowej, np. oparcia belki na wsporniku
 • wykonuje rysunki element贸w konstrukcji drewnianej, np. fragmentu wi臋藕by dachowej
 • stosuje program komputerowy do wykonywania rysunk贸w konstrukcyjnych

BUD.14.4 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem rob贸t ziemnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.14)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania rob贸t ziemnych
 • rozr贸偶nia elementy dokumentacji budowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t dotycz膮ce zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania rob贸t ziemnych
 • odczytuje informacje z dokumentacji budowy dotycz膮ce zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania rob贸t ziemnych
 • odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t, normy i instrukcje dotycz膮ce zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania rob贸t ziemnych
 • zagospodarowuje teren budowy zgodnie z projektem
  2. sporz膮dza plan zagospodarowania terenu budowy
 • obja艣nia i stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy
 • opisuje elementy planu zagospodarowania terenu budowy
 • opracowuje plan zagospodarowania terenu budowy na podstawie za艂o偶e艅 projektowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.14 - przestrzega zasad sporz膮dzania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu
 • opisuje zasady sporz膮dzania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia
 • rozr贸偶nia sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy
 • wyja艣nia zasady wsp贸艂pracy przy opracowywaniu planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje fragmenty planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia
  4. dobiera sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych
 • okre艣la podstawowe za艂o偶enia organizacji placu budowy
 • odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotycz膮ce obiekt贸w zaplecza administracyjno- socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych
 • okre艣la i wyja艣nia sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych
 • dobiera sposoby wykonywania tych obiekt贸w do za艂o偶e艅 projektu budowlanego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje sposoby wykonywania rob贸t ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykop贸w i nasyp贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje budowli ziemnych
 • okre艣la og贸lne zasady prowadzenia rob贸t ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykop贸w i nasyp贸w
 • okre艣la sposoby wykonywania rob贸t ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykop贸w i nasyp贸w
 • dostosowuje sposoby wykonywania rob贸t ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykop贸w i nasyp贸w do rodzaju rob贸t i warunk贸w wodno-gruntowych
  6. wybiera 艣rodki transportu, wyroby, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz rob贸t ziemnych
 • okre艣la wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz rob贸t ziemnych
 • okre艣la cechy techniczne wyrob贸w budowlanych
 • opisuje 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia
 • dobiera wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz rob贸t ziemnych
  7. stosuje zasady sporz膮dzania zapotrzebowania na wyroby budowlane, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz rob贸t ziemnych
 • opisuje zasady sporz膮dzania zapotrzebowania na wyroby budowlane, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania tych rob贸t
  8. sporz膮dza harmonogramy rob贸t ziemnych i rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • ustala na podstawie danych projektowych zakres i kolejno艣膰 rob贸t ziemnych i rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • planuje przebieg rob贸t ziemnych i rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
  9. organizuje zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i rob贸t ziemnych
 • opisuje zasady organizacji zespo艂贸w roboczych do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i rob贸t ziemnych
 • dobiera zespo艂y robocze
 • wyja艣nia zasady koordynacji pracy zespo艂贸w roboczych i koordynuje ich prac臋
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz rob贸t ziemnych
 • wyja艣nia przepisy dotycz膮ce kontroli rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i rob贸t ziemnych
 • opisuje etapy kontroli rob贸t
 • stosuje przepisy dotycz膮ce kontroli rob贸t

BUD.14.5 - Organizowanie rob贸t budowlanych stanu surowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD14)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci sk艂adowe dokumentacji budowy
 • rozr贸偶nia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t, normy i instrukcje dotycz膮ce wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji budowlanej
 • odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t, normy i instrukcje dotycz膮ce wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
  2. charakteryzuje fundamenty
 • opisuje funkcje fundament贸w
 • klasyfikuje fundamenty ze wzgl臋du na: spos贸b posadowienia (np. bezpo艣rednie, g艂臋bokie), kszta艂t (np. stopa fundamentowa), 艂aw臋 fundamentow膮, materia艂
 • wykonuje rysunki schematyczne fundament贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD14 - charakteryzuje schody
 • opisuje funkcj臋 schod贸w
 • klasyfikuje schody ze wzgl臋du na: miejsce po艂o偶enia (np. zewn臋trzne, wewn臋trzne), kszta艂t w rzucie poziomym (np. jednobiegowe, zabiegowe), materia艂 (np. 偶elbetowe, drewniane), rozwi膮zanie konstrukcyjne
 • wykonuje rysunki schematyczne schod贸w
  4. charakteryzuje stropy
 • opisuje funkcje strop贸w
 • klasyfikuje stropy ze wzgl臋du na: rozwi膮zanie konstrukcyjne (np. belkowy, p艂ytowy, p艂ytowo- 偶ebrowy), materia艂 (np. drewniany, ceramiczny, 偶elbetowy), rozwi膮zanie konstrukcyjne
 • wykonuje rysunki schematyczne strop贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la technologie wykonania element贸w konstrukcyjnych obiekt贸w budowlanych i rob贸t budowlanych
 • rozpoznaje i opisuje technologie wykonania element贸w konstrukcyjnych obiekt贸w budowlanych oraz roboty budowlane stanu surowego w konstrukcjach: murowych , 偶elbetowych, stalowych, drewnianych
  6. okre艣la rodzaje po艂膮cze艅 element贸w konstrukcyjnych
 • okre艣la rodzaj materia艂u, z kt贸rego wykonano element konstrukcyjny
 • rozpoznaje i rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 element贸w konstrukcyjnych
 • okre艣la funkcje po艂膮cze艅 element贸w konstrukcyjnych
  7. dobiera sposoby wykonywania rob贸t budowlanych
 • odczytuje z dokumentacji projektowej zakres i technologi臋 rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich, murarskich i monta偶owych
 • okre艣la i dobiera technologie wykonywania tych rob贸t
 • opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych rob贸t
 • opisuje zasady dostosowania warunk贸w budowy do technologii wykonywania tych rob贸t
  8. dobiera wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania danego zakresu rob贸t budowlanych stanu surowego
 • rozpoznaje 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • okre艣la i rozr贸偶nia wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia niezb臋dne do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci techniczne wyrob贸w budowlanych stosowanych do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
  9. sporz膮dza harmonogramy rob贸t budowlanych stanu surowego
 • opisuje zasady tworzenia harmonogramu rob贸t budowlanych stanu surowego
 • ustala zakres i kolejno艣膰 rob贸t budowlanych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - organizuje zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • opisuje zasady doboru zespo艂贸w roboczych do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • dobiera zespo艂y robocze i koordynuje ich prace
  11. kontroluje wykonanie rob贸t budowlanych stanu surowego
 • wyja艣nia przepisy prawa i zasady dotycz膮ce kontroli wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce kontroli

BUD.14.6 - Organizowanie rob贸t wyko艅czeniowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD 14)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci sk艂adowe dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t, normy i instrukcje dotycz膮ce wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t, normach i instrukcjach dotycz膮cych wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • stosuje dokumentacj臋 budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t, normy i instrukcje dotycz膮ce wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
  2. okre艣la technologie wykonania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • rozpoznaje technologie wykonania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • opisuje technologie wykonania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD 14 - dobiera sposoby wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • opisuje sposoby wykonywania rob贸t tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, ok艂adzinowych i system贸w suchej zabudowy
 • dobiera sposoby wykonywania tych rob贸t
  4. dobiera wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • rozpoznaje wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych
 • opisuje wyroby budowlane, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania okre艣lonych budowlanych rob贸t wyko