LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 38231 - Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca pow ołuje komisję bhp, jeżeli zatrudnia
 • Pytanie nr 38232 - Zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia wymienionych...
 • Pytanie nr 38233 - Czy kobietę opiekującą się trzyletnim dzieckiem wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
 • Pytanie nr 38234 - Zgodnie z kodeksem pracy nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wyk...
 • Pytanie nr 38235 - Kobieta zatrudniona przy stałej pracy, polegającej na przenoszeniu ciężarów po powierzchni płaski...
 • Pytanie nr 38236 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyska...
 • Pytanie nr 38237 - Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie tych sam...
 • Pytanie nr 38238 - W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 38239 - Wolna objętość pomieszczenia stałej pracy, w którym pracuje 5 pracowników jednocześnie, powinna w...
 • Pytanie nr 38240 - Obowiązek stosowania 5-ciominutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekran...
 • Pytanie nr 38241 - Podczas prowadzenia rutynowej kontroli na terenie budowy pracownik kontrolujący zobowiązany jest ...
 • Pytanie nr 38242 - Dopuszczalny poziom dźwięku ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy przy ośmiogodzinny...
 • Pytanie nr 38243 - Dostosowaniem narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, przedmiotów powszechnego użytku do wymagań...
 • Pytanie nr 38244 - Projektowaniem wzajemnych relacji człowiek - maszyna - środowisko, celem zapewnienia bezpieczeńst...
 • Pytanie nr 38245 - Praca siedząca wymusza pozycję ciała powodującą przede wszystkim znaczne obciążenie układu
 • Pytanie nr 38246 - Badanie i ocenianie obciążenia psychicznego pracownika na stanowisku pracy nie ma na celu
 • Pytanie nr 38247 - Antropometrią nazywa się
 • Pytanie nr 38248 - Akomodacja oka to zjawisko
 • Pytanie nr 38249 - Fazy pamięci jako procesu przetwarzania informacji to:
 • Pytanie nr 38250 - Człowiek bez dysfunkcji zdrowotnych pozyskuje najwięcej informacji z otoczenia za pomocą zmysłu
 • Pytanie nr 38251 - Pracownik wykonujący pracę przy pomocy pilarki łańcuchowej narażony jest na drgania mechaniczne m...
 • Pytanie nr 38252 - Obowiązkiem pracodawcy jest informowanie o ryzyku zawodowym
 • Pytanie nr 38253 - Pracownicy laboratorium analitycznego w zakładzie produkującym żywność najbardziej narażeni są na...
 • Pytanie nr 38254 - Przy pracy biurowej czynnikiem uciążliwym jest przede wszystkim
 • Pytanie nr 38255 - Zgodnie z normą wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy z komputerem ...
 • Pytanie nr 38256 - Mikroklimat gorący na stanowiskach pracy charakteryzowany jest przez wskaźnik obciążenia termiczn...
 • Pytanie nr 38257 - W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca jest obowiązany do przekazania kart badań i reje...
 • Pytanie nr 38258 - Wyniki pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią podstawę do
 • Pytanie nr 38259 - Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy wykonywana jest w celu przedstawienia wyników oceny
 • Pytanie nr 38260 - Jeśli w skali trójstopniowej ryzyko zawodowe zostało ocenione jako średnie,
 • Pytanie nr 38261 - W przypadku pracy w mikroklimacie gorącym należy zapewnić pracownikowi
 • Pytanie nr 38262 - Za czas niezdolności pracownika do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy ...
 • Pytanie nr 38263 - Chorobę zawodową u pracownika wywołują czynniki
 • Pytanie nr 38264 - Każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić
 • Pytanie nr 38265 - Zdarzenie uznaje się za śmiertelny wypadek przy pracy, jeśli śmierć pracownika nastąpiła
 • Pytanie nr 38266 - Rejestr wypadków przy pracy nie zawiera
 • Pytanie nr 38267 - Część II statystycznej karty wypadku należy przekazać do właściwego urzędu statystycznego
 • Pytanie nr 38268 - W celu uniknięcia powstania choroby zawodowej nauczyciele powinni być badani przez lekarza
 • Pytanie nr 38269 - W nowoczesnych metodach prowadzenia szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystu...
 • Pytanie nr 38270 - Wykładowca w trakcie szkolenia okresowego bhp przedstawił sytuację problemową, którą należało zan...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ