LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 60231 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne
 • Pytanie nr 60232 - Na rysunku numerem 2 oznaczono
 • Pytanie nr 60233 - W skład systemu solarnego służącego do wytwarzania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energi...
 • Pytanie nr 60234 - Dobierając wielkość kolektora i zasobnika instalacji do podgrzewania wody użytkowej w budynku jed...
 • Pytanie nr 60235 - Na rysunku przedstawiono zawór
 • Pytanie nr 60236 - Elementem instalacji systemu układu solarnego, przedstawionym na rysunku, jest
 • Pytanie nr 60237 - Usytuowanie kolektorów gruntowych przeprowadza się
 • Pytanie nr 60238 - Usytuowanie kolektorów gruntowych przeprowadza się
 • Pytanie nr 60239 - Składując rury preizolowane na wolnym powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych, nie jest kon...
 • Pytanie nr 60240 - Narzędzie instalatorskie przedstawione na rysunku to
 • Pytanie nr 60241 - Do pomiaru przepływu płynu solarnego w instalacji służy
 • Pytanie nr 60242 - Inwestor chcąc zaopatrzyć się w system fotowoltaiczny zasilający dom jednorodzinny w energię elek...
 • Pytanie nr 60243 - Elementy układu oznaczone kolejno cyframi od 1 do 4 to
 • Pytanie nr 60244 - Kto sporządza harmonogram budowy domu pasywnego?
 • Pytanie nr 60245 - Oznaczenie PE-HD na rurze instalacji oznacza, że rurę wykonano z
 • Pytanie nr 60246 - Do przeglądu technicznego instalacji solarnej nie zalicza się
 • Pytanie nr 60247 - Powyżej jakiej temperatury należy umożliwić przegrzanie ciepłej wody użytkowej w instalacji solar...
 • Pytanie nr 60248 - Do określenia ilości godzin pracy pracowników w kosztorysie szczegółowy służy
 • Pytanie nr 60249 - Którego kosztorysu nie sporządza wykonawca robót?
 • Pytanie nr 60250 - Zamieszczony fragment dokumentacji inwestycyjnej przedstawia
 • Pytanie nr 60251 - W których jednostkach wpisuje się do "Książki obmiaru" zakończone roboty związane z ułożeniem son...
 • Pytanie nr 60252 - Których informacji nie musi zawierać "Książka obmiaru" dla montażu ogniwa fotowoltaicznego?
 • Pytanie nr 60253 - Dla instalacji elektrycznej wykorzystującej odnawialne źródła energii sporządzony został przedsta...
 • Pytanie nr 60254 - Dla montażu instalacji fotowoltaicznej konieczny jest zakup inwertera 17 kVA zgodnie z projektem,...
 • Pytanie nr 60255 - Dla wymiany kolektora słonecznego koszt zakupu materiałów wynosił 1600 zł, wartość robocizny okre...
 • Pytanie nr 60256 - Koszty bezpośrednie dla wykonania montaży urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wynoszą: dla...
 • Pytanie nr 60257 - W warunkach STC do osiągnięcia mocy nominalnej systemu na poziomie 1 kWp można wykorzystać 1 m2 m...
 • Pytanie nr 60258 - Aby zamontować kocioł na biomasę inwestor zebrał 4 oferty i dokonał ich zestawienia. Wskaż ofertę...
 • Pytanie nr 60259 - Na rysunku cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 60260 - Narzędzie przedstawione na rysunku to
 • Pytanie nr 60261 - Które z narzędzi przedstawionych na rysunku stosuje się do cięcia blachy?
 • Pytanie nr 60262 - W jakiej minimalnej odległości należy instalować kolektory od wszystkich uziemionych punktów ochr...
 • Pytanie nr 60263 - Narzędzie przedstawione na rysunku służy do
 • Pytanie nr 60264 - Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
 • Pytanie nr 60265 - Do połączenia rur pex/alu/pex w technologii zaprasowywania stosuje się narzędzia pokazane na rysu...
 • Pytanie nr 60266 - Gorące punkty na modułach fotowoltaicznych przedstawione na rysunku powstają wskutek
 • Pytanie nr 60267 - Parametr, który nie jest brany pod uwagę przy badaniu glikolu, to
 • Pytanie nr 60268 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 60269 - Podstawowym urządzeniem do pomiaru i analizy charakterystyki prądowo-napięciowej jest
 • Pytanie nr 60270 - Wahania wskazań rotametru na jednostce pompowej instalacji solarnej należy zlikwidować poprzez

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ