LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 61991 - Znakiem umownym przedstawionym na rysunku oznacza się
 • Pytanie nr 61992 - Do pionowych wyrobisk udostępniających należą
 • Pytanie nr 61993 - Na profilu geologicznym przedstawionym znakiem umownym oznacza się
 • Pytanie nr 61994 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 61995 - Które z wyrobisk należy do przygotowawczych?
 • Pytanie nr 61996 - W modelu węglowym rozcięcie złoża polega na tym, że z szybu wydobywczego na każdym poziomie wykon...
 • Pytanie nr 61997 - Sprzęt przedstawiony na rysunku służy do
 • Pytanie nr 61998 - Do sprawdzania momentu dokręcenia kotew należy użyć
 • Pytanie nr 61999 - Sprzęt przedstawiony na rysunku nie jest stosowany podczas
 • Pytanie nr 62000 - Minimalna wysokość wyrobiska korytarzowego wynosi
 • Pytanie nr 62001 - Środkiem strzałowym inicjującym jest
 • Pytanie nr 62002 - Na rysunku przedstawiono sprzęt strzałowy służący do bezpiecznego przenoszenia
 • Pytanie nr 62003 - Stawianie obudowy tymczasowej wykonywane jest w cyklu
 • Pytanie nr 62004 - Pierwszą czynnością przy zabudowie kotew wklejanych jest
 • Pytanie nr 62005 - Kierunek drążonego wyrobiska sprawdza się używając
 • Pytanie nr 62006 - Do określenia wieku geologicznego skał wykorzystuje się próbki z badań
 • Pytanie nr 62007 - Ile pyłu kamiennego należy użyć do opylania przodka i strefy przyprzodkowej na każdy otwór strzał...
 • Pytanie nr 62008 - Wyrobisko w polu metanowym o przekroju 10,0 m2 w świetle obudowy należy zabezpieczyć zaporą przec...
 • Pytanie nr 62009 - Do zabezpieczenia ściany strugowej o grubości pokładu 1,8 m, wybieranej z zawałem całkowitym stro...
 • Pytanie nr 62010 - Pokłady zagrożone tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny or...
 • Pytanie nr 62011 - Nadajnik lokalizacyjny górnika emitujący sygnał przez minimum 170 godzin znajduje się w
 • Pytanie nr 62012 - Instrukcja obsługi maszyny dołowej powinna być stale dostępna
 • Pytanie nr 62013 - Na stanowisku pracy w kopalni podziemnej, gdzie wartość stężenia pyłu szkodliwego dla zdrowia wyn...
 • Pytanie nr 62014 - Jak nazywa się siarczek zawierający do 34,6% Cu, z domieszkami srebra i złota, który eksploatowan...
 • Pytanie nr 62015 - Pomiar prędkości powietrza kopalnianego wykonuje się za pomocą
 • Pytanie nr 62016 - Wysadowe złoża soli kamiennej wybiera się systemami
 • Pytanie nr 62017 - Jaki system wybierania przedstawia rysunek?
 • Pytanie nr 62018 - Na rysunku przedstawiono maszynę stosowaną do urabiania
 • Pytanie nr 62019 - Przedstawiona na rysunku maszyna służy do
 • Pytanie nr 62020 - Maszyna górnicza przedstawiona na rysunku służy do
 • Pytanie nr 62021 - Udarowe młotki mechaniczne wbudowane w czerpak są elementami organu roboczego ładowarki
 • Pytanie nr 62022 - Przed rozpoczęciem pracy na zmianie obsługujący powinien skontrolować między innymi sposób rozpar...
 • Pytanie nr 62023 - Ile może wynosić najwyższe dopuszczalne stężenie średnio ważone H2S w powietrzu kopalnianym?
 • Pytanie nr 62024 - Jaki parametr fizyczny powietrza kopalnianego mierzy się psychrometrem?
 • Pytanie nr 62025 - Urządzenie sygnalizujące zniżkę ciśnienia barometrycznego montuje się
 • Pytanie nr 62026 - Prędkość prądu powietrza w wyrobiskach korytarzowych, w których nie odbywa się regularny ruch lud...
 • Pytanie nr 62027 - Urządzenie wentylacyjne z drzwiami i oknem, przeznaczone do regulowania objętości strumienia powi...
 • Pytanie nr 62028 - W wyrobiskach drążonych kombajnami, odległość lutniociągu tłoczącego od czoła przodka w polach me...
 • Pytanie nr 62029 - Urządzenie wentylacyjne przedstawione na rysunku to
 • Pytanie nr 62030 - Na zaporze zwykłej, na 1 półce o długości 2,0 m i deseczkach o długości 0,50 m, umieszcza się pył...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ