LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62151 - Przedstawiony na rysunku znak umowny umieszczony na mapie górniczej oznacza sposób likwidacji prz...
 • Pytanie nr 62152 - Przedstawione na rysunku zaburzenie w zaleganiu pokładów nazywamy
 • Pytanie nr 62153 - Przedstawiona na rysunku obudowa zmechanizowana określana jest jako
 • Pytanie nr 62154 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 62155 - Jak nazywa się górnicze wyrobisko korytarzowe prowadzone poziomo lub prawie poziomo w złożu i nie...
 • Pytanie nr 62156 - Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny
 • Pytanie nr 62157 - Do wiercenia otworów strzałowych w skałach o dużej zwięzłości stosuje się wiertarki typu
 • Pytanie nr 62158 - Przedstawione na rysunku urządzenie wykorzystywane jest przy
 • Pytanie nr 62159 - Podczas drążenia wyrobisk po wzniosie powyżej 30° ładowanie urobku odbywa się
 • Pytanie nr 62160 - Kolejną czynnością cyklu drążenia chodnika kombajnem po wykonaniu obudowy jest
 • Pytanie nr 62161 - Jakiego koloru jest izolacja przewodu zapalnika metanowego?
 • Pytanie nr 62162 - Przedstawiony na rysunku sprzęt strzałowy o symbolu POS-510a służy do
 • Pytanie nr 62163 - Czynnością pomocniczą cyklu drążenia chodnika jest
 • Pytanie nr 62164 - Wysokość wyrobiska korytarzowego, z wyjątkiem przecinki ścianowej, powinna wynosić co najmniej
 • Pytanie nr 62165 - Na rysunku przedstawiony został sposób pomiaru
 • Pytanie nr 62166 - Próbki złoża do badań stratygraficznych pobiera się w celu określenia
 • Pytanie nr 62167 - Ilość wody na zaporze przeciwwybuchowej w przeliczeniu na 1 m2przekroju poprzecznego wyrobiska w ...
 • Pytanie nr 62168 - Do zabezpieczenia ściany zawałowej o wysokości 2,5 m należy zastosować obudowę
 • Pytanie nr 62169 - Ludzi należy niezwłocznie wycofać z wyrobiska, w którym stwierdzono przekroczenie wartości
 • Pytanie nr 62170 - Wcześniejsze wybranie jednego z sąsiednich pokładów, zalegającego w niewielkiej odległości od eks...
 • Pytanie nr 62171 - Sprawdzenie szczelności połączeń przewodu sprężonego powietrza należy wykonać przed rozpoczęciem ...
 • Pytanie nr 62172 - Jakim symbolem oznaczony jest przedstawiony na fotografii sprzęt izolujący układ oddechowy?
 • Pytanie nr 62173 - Podczas wykonywania obrywki górnik nie ma obowiązku używać
 • Pytanie nr 62174 - Minerałem rudy cynku jest
 • Pytanie nr 62175 - Na rysunku przedstawiony jest system eksploatacji pokładu węgla
 • Pytanie nr 62176 - Zasadniczym sposobem wybierania pokładów węgla nachylonych do 20°, przy stropach klasy II I jest ...
 • Pytanie nr 62177 - Eksploatację gniazd soli w kopalni w Wieliczce prowadzono systemem
 • Pytanie nr 62178 - Przedstawiona na rysunku maszyna służy do
 • Pytanie nr 62179 - Na rysunku przedstawiono, w przekroju, urządzenie do transportu urobku w
 • Pytanie nr 62180 - Na rysunku przedstawiono pracę
 • Pytanie nr 62181 - Podciągnik hydrauliczny stosowany jest przy
 • Pytanie nr 62182 - Przed rozpoczęciem pracy na zmianie obsługujący powinien skontrolować między innymi sposób rozpar...
 • Pytanie nr 62183 - Do pomiaru stężenia CO stosuje się
 • Pytanie nr 62184 - Do pomiaru prędkości powietrza w wyrobisku górniczym stosuje się
 • Pytanie nr 62185 - Na przedstawionym rysunku wyrobisko ślepe przewietrzane jest
 • Pytanie nr 62186 - Prędkość prądu powietrza w wyrobiskach w polach metanowych z trakcją elektryczną przewodową nie m...
 • Pytanie nr 62187 - Elementem sieci wentylacyjnej jest tama
 • Pytanie nr 62188 - W wyrobiskach drążonych kombajnami odległość lutniociągu ssącego od czoła przodka przy wentylacji...
 • Pytanie nr 62189 - Na fotografii przedstawiono
 • Pytanie nr 62190 - Zapora pyłowa zbudowana jest z pólek o długości deseczek 0,5 m. Ile pyłu kamiennego należy umieśc...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ