LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA EE26 - STYCZEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 26231 - W celu niedopuszczenia do przegrzania uzwojeń silnika indukcyjnego nie należy długotrwale
 • Pytanie nr 26232 - Ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji uzwojeń zabronione jest stosowanie bezpieczników w o...
 • Pytanie nr 26233 - Które z działań pozwala na uzyskanie poprawy współczynnika mocy?
 • Pytanie nr 26234 - Który miernik służy do bezpośredniego pomiaru współczynnika mocy silnika indukcyjnego?
 • Pytanie nr 26235 - Na której fotografii pokazany jest miernik prędkości obrotowej wału silnika elektrycznego?
 • Pytanie nr 26236 - Jakie zakresy pomiarowe watomierza należy dobrać, aby zmierzyć w oszczędnościowym układzie pokaza...
 • Pytanie nr 26237 - Jak zmieni się ilość wydzielonego ciepła w jednostce czasu, w grzejniku elektrycznym, którego spi...
 • Pytanie nr 26238 - Który parametr transformatora ulegnie zmianie, jeżeli podczas jego przezwajania zastosowano w uzw...
 • Pytanie nr 26239 - Jakie zmiany należy wprowadzić w elementach filtru, który jest częścią obwodu pokazanego na schem...
 • Pytanie nr 26240 - Na rysunku przedstawiono schemat układu pracy nawrotnej z regulacją prędkości silnika prądu stałe...
 • Pytanie nr 26241 - W celu wykonania bezpiecznych i skutecznych prac prowadzących do lokalizacji uszkodzenia w silnik...
 • Pytanie nr 26242 - Jakie najniższe znamionowe napięcie wsteczne mogą mieć diody zastosowane w układzie pokazanym na ...
 • Pytanie nr 26243 - Który element w przedstawionym układzie sterowania rozruchem silnika trójfazowego (zero-gwiazda-t...
 • Pytanie nr 26244 - W jakim przedziale powinno być nastawione zabezpieczenie przeciążeniowe silnika, którego tabliczk...
 • Pytanie nr 26245 - Oblicz prąd znamionowy wyłącznika instalacyjnego do zabezpieczenia zwarciowego pieca trójfazowego...
 • Pytanie nr 26246 - Które z rozwiązań należy zastosować, aby zapewnić ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu pra...
 • Pytanie nr 26247 - Jaki powinien być efekt naciśnięcia przycisku TEST na sprawnie działającym wyłączniku różnicowopr...
 • Pytanie nr 26248 - Za pomocą którego środka ochrony przeciwporażeniowej realizowana jest ochrona przed dotykiem pośr...
 • Pytanie nr 26249 - Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna zmniejszenia prędkości obrotowej obciążonego silnik...
 • Pytanie nr 26250 - Na podstawie wyników pomiarów podanych w tabeli zlokalizuj uszkodzenie w układzie pokazanym na sc...
 • Pytanie nr 26251 - Określ rodzaj i miejsce usterki zestyku pomocniczego stycznika, jeżeli w przedstawionym układzie ...
 • Pytanie nr 26252 - Przebadano cztery wyłączniki instalacyjne pod względem zgodności działania z charakterystyką pasm...
 • Pytanie nr 26253 - Jak często należy przeprowadzać w budynkach oględziny instalacji elektrycznej o napięciu znamiono...
 • Pytanie nr 26254 - Jakie oznaczenie powinien posiadać wyłącznik nadprądowy zainstalowany w obwodzie oświetlenia, w u...
 • Pytanie nr 26255 - Przed wykonywaniem prac konserwacyjnych w urządzeniu elektrycznym, które jest na stałe przyłączon...
 • Pytanie nr 26256 - Którą wkładkę topikową należy założyć w miejsce przepalonej wkładki z oznaczeniem WTS 10A, aby ni...
 • Pytanie nr 26257 - Który z wymienionych środków ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu nie może być zastosowan...
 • Pytanie nr 26258 - Jaką maksymalną wartość napięcia elektrycznego należy zastosować do zasilenia lampy oświetleniowe...
 • Pytanie nr 26259 - Które urządzenie należy zainstalować w celu zasilenia obwodu SELV z sieci 230 V, 50 Hz?
 • Pytanie nr 26260 - Jak wpłynie na jakość instalacji zastosowanie w niej puszek rozgałęźnych o stopniu ochrony IP 43 ...
 • Pytanie nr 26261 - Jakie konsekwencje w instalacji mieszkaniowej spowoduje wymiana przewodu YDY 3x1,5 mm2 na YADY 3 ...
 • Pytanie nr 26262 - Zwiększenie liczby przewodów ułożonych w jednej rurze instalacyjnej spowoduje
 • Pytanie nr 26263 - Który z pokazanych na zdjęciach przewodów przeznaczony jest do układania w tynku?
 • Pytanie nr 26264 - Dobierz przekrój przewodu typu DY (stosując kryterium obciążalności długotrwałej) do zasilania ob...
 • Pytanie nr 26265 - Który spośród wymienionych przewodów nadaje się do wykonania instalacji siłowej ułożonej w tynku ...
 • Pytanie nr 26266 - Dobierz prąd znamionowy wkładki topikowej mającej zapewnić ochronę przed przeciążeniem przewodu s...
 • Pytanie nr 26267 - Które urządzenia ochronne należy dobrać do zabezpieczenia instalacji pokazanej na schemacie?
 • Pytanie nr 26268 - Jaka wartość prądu znamionowego wyłącznika nadmiarowo-prądowego wystarczy do zabezpieczenia jedno...
 • Pytanie nr 26269 - Do pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej należy odłączyć zasilanie, zamknąć wyłącz...
 • Pytanie nr 26270 - Określ rodzaj uszkodzenia w obwodzie oświetleniowym układu, o przedstawionym schemacie, jeśli wia...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ