LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2010

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4401 - Na poniższym rysunku zilustrowano stanowisko pracy z komputerem stacjonarnym. Co należy zmienić, ...
 • Pytanie nr 4402 - Który z czynników może spowodować zagrożenie chemiczne na stanowisku pracy?
 • Pytanie nr 4403 - Ile osób winien liczyć zespół powypadkowy powołany do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku pr...
 • Pytanie nr 4404 - Sporządzenie protokołu powypadkowego powinno się odbyć nie później, licząc od dnia powiadomienia ...
 • Pytanie nr 4405 - Klimatyzacja w pomieszczeniu pracy ma na celu
 • Pytanie nr 4406 - Czynnikiem zagrożenia występującym w środowisku pracy nie jest
 • Pytanie nr 4407 - Pracownik obsługujący maszynę szwalniczą - stebnówkę jest narażony na wibrację miejscową. Jaka cz...
 • Pytanie nr 4408 - Okres ważności szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika ad...
 • Pytanie nr 4409 - Jednym z wymagań stawianych pomieszczeniom stałej pracy, w których mogą występować czynniki szkod...
 • Pytanie nr 4410 - Jaki rodzaj rysunku technicznego przedstawia rysunek?
 • Pytanie nr 4411 - Jaki jest wymiar długości powierzchni stożkowej śruby przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 4412 - Jaką część maszyny przedstawia rysunek?
 • Pytanie nr 4413 - Stosunek pracy zostaje nawiązany w wyniku zawarcia
 • Pytanie nr 4414 - Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik zatrudniony na ...
 • Pytanie nr 4415 - Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest
 • Pytanie nr 4416 - Odzież ochronną należy zastosować przy wykonywaniu prac, przy których
 • Pytanie nr 4417 - Kiedy powinno być wręczone świadectwo pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zawarte...
 • Pytanie nr 4418 - Wykres przedstawia statystykę problemów zdrowotnych zgłaszanych przez użytkowników komputerów sta...
 • Pytanie nr 4419 - Równe traktowanie pracowników w świetle przepisów Kodeksu pracy to niedyskryminowanie ich
 • Pytanie nr 4420 - Czy działania zmierzające do wyrównywania szans pracowników naruszają zasadę równego traktowania ...
 • Pytanie nr 4421 - Zadaniem zespołu powypadkowego nie jest
 • Pytanie nr 4422 - Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy składa się z instruktażu ogólnego oraz...
 • Pytanie nr 4423 - Czy można przenosić ciężary wykorzystując jako drogę stałego transportu drabinę przenośną?
 • Pytanie nr 4424 - Podczas szlifowania twardych gatunków drewna pracownicy powinni być wyposażeni
 • Pytanie nr 4425 - Przeanalizuj zapisy w STATYSTYCZNEJ KARCIE WYPADKU i wskaż, co nie było przyczyną wypadku.
 • Pytanie nr 4426 - Jaka powinna być największa liczba stopni w jednym biegu schodów stałych dla budynków produkcyjny...
 • Pytanie nr 4427 - Podczas pracy powyżej 4 godzin dziennie na stanowisku z komputerem stacjonarnym pracownik po każd...
 • Pytanie nr 4428 - Wartość natężenia oświetlenia stanowiska pracy podczas wykonywania operacji toczenia powinna wyno...
 • Pytanie nr 4429 - Przedstawiony znak informacyjny oznacza:
 • Pytanie nr 4430 - Na rysunku pokazano dwa znaki ostrzegawcze (żółte tło). Który opis znaków jest poprawny?
 • Pytanie nr 4431 - Na stanowisku pracy, pomimo zastosowania dostępnych środków technicznych w celu wyciszenia maszyn...
 • Pytanie nr 4432 - Wskaż na podstawie informacji podanych w tabeli, jaka jest wartość napięcia bezpiecznego dla obsł...
 • Pytanie nr 4433 - Jaki środek powinno stosować się do gaszenia silników elektrycznych pod napięciem?
 • Pytanie nr 4434 - Na rysunku przedstawiono cztery urządzenia gaśnicze. Które z nich nie może być zastosowane do gas...
 • Pytanie nr 4435 - Poszkodowany jest nieprzytomny. Jaką czynność ratunkową należy wykonać jako pierwszą?
 • Pytanie nr 4436 - Celem oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nie jest
 • Pytanie nr 4437 - Stosując metodę PHA (Preliminary Hazard Analisis), dokonuje się oceny stanowisk pracy pod kątem
 • Pytanie nr 4438 - Najwłaściwszym sposobem ograniczania szkodliwego hałasu, którego źródłem są sprężarki tłokowe jes...
 • Pytanie nr 4439 - Na stanowisku spawacza stwierdzono średnie stężenie tlenku żelaza równe 4,3 mg/m3 przy NDS=5 mg/m...
 • Pytanie nr 4440 - Karta charakterystyki stanowiska pracy dokumentuje czynności
 • Pytanie nr 4441 - Które z wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie dotyczy drabin?
 • Pytanie nr 4442 - Zapewnienie sporządzenia planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie) jest obowiązkie...
 • Pytanie nr 4443 - Jaka właściwość źródła światła jest najistotniejsza na stanowiskach pracy wymagających dobrego ro...
 • Pytanie nr 4444 - Zazwyczaj nie ma reakcji negatywnych organizmu człowieka jeżeli natężenie prądu przemiennego prze...
 • Pytanie nr 4445 - Do technicznych środków ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim należy
 • Pytanie nr 4446 - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie z...
 • Pytanie nr 4447 - Wykres przedstawia liczbę wypadków przy pracy w zależności od ich przyczyn. Uporządkuj przyczyny ...
 • Pytanie nr 4448 - Najmniejsza liczba pracowników od której pracodawca ma obowiązek utworzenia służby bhp wynosi
 • Pytanie nr 4449 - Dopuszczalnym jest pokrycie drabin drewnianych powłoką wykonaną przez nałożenie farby
 • Pytanie nr 4450 - Wykres przedstawia bazowe kategorie ryzyka do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczeni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ