LOGOWANIE

TECHNIK MECHATRONIKARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik mechatronik. Absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać pojęcia, określenia i wielkości stosowane w mechatronice;
 • interpretować informacje zawarte na schematach ideowych, montażowych, rysunkach warsztatowych i w instrukcjach obsługi;
 • interpretować sekwencje i rozkazy w programach do sterowników programowalnych;
 • rozpoznawać części i podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • określać funkcje zespołów, podzespołów i elementów stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie informacji zawartych w dokumentacji technicznej;
 • określać sekwencje działania na podstawie graficznego opisu działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • rozpoznawać media robocze oraz określać ich właściwości;
 • rozpoznawać sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz określać ich funkcje;
 • wskazywać przyczyny niesprawności urządzeń i systemów mechatronicznych oraz metody ich usuwania;
 • dobierać elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać przyrządy pomiarowe i aparaturę kontrolno-pomiarową do badania funkcji i parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • określać technologię montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać narzędzia i sprzęt do montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych;
 • dobierać metody napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • analizować sporządzony graficzny opis działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać media robocze;
 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki w odniesieniu do urządzeń mechatronicznych;
 • obliczać wielkości fizyczne i określać parametry pracy urządzeń mechatronicznych;
 • interpretować wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej do planowania napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia podczas montażu, napraw, konserwacji, obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobierać środki ochrony indywidualnej stosownie do prac montażowych, demontażowych, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach zaistniałych podczas wykonywania prac przez technika mechatronika.