LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 50991 - Największym momentem rozruchowym charakteryzują się silniki
 • Pytanie nr 50992 - W układzie przedstawionym na schemacie całkowita moc wydzielona na rezystorach wynosi
 • Pytanie nr 50993 - Zmianę kierunku obrotów wirnika silnika indukcyjnego trójfazowego można uzyskać przez
 • Pytanie nr 50994 - W którym silniku uzwojenie stojana jest połączone równolegle z uzwojeniem wirnika?
 • Pytanie nr 50995 - Aby spowodować wysunięcie tłoku A1 należy
 • Pytanie nr 50996 - W instalacji pneumatycznej oziębianie powietrza za pomocą agregatu chłodniczego do ciśnieniowego ...
 • Pytanie nr 50997 - W regulacji dwupołożeniowej
 • Pytanie nr 50998 - W obwodzie, którego schemat pokazano na rysunku, wartość napięcia pomiędzy punktami A i B wynosi...
 • Pytanie nr 50999 - Na rysunku przedstawiono układ o kinematyce typu
 • Pytanie nr 51000 - Prądnica tachometryczna służy do pomiaru
 • Pytanie nr 51001 - Selsyn trygonometryczny (resolver) stosowany w serwomechanizmach służy do pomiaru
 • Pytanie nr 51002 - Do pomiaru odkształceń konstrukcji nośnych najszersze zastosowanie znalazły czujniki, w działaniu...
 • Pytanie nr 51003 - Na rysunku zamieszczony jest symbol graficzny
 • Pytanie nr 51004 - Rysunek przedstawia schemat
 • Pytanie nr 51005 - Na tabliczce znamionowej podłączonego do układu zasilacza umieszczony jest zapis: INPUT 100-240 V...
 • Pytanie nr 51006 - W sieci zasilającej bez osuszaczy przewód rozprowadzający sprężone powietrze powinien byćmontowan...
 • Pytanie nr 51007 - Na załączonym rysunku przedstawiono przebiegi czasowe bramki
 • Pytanie nr 51008 - Falowniki stosowane w przetwornicach częstotliwości mają za zadanie regulację
 • Pytanie nr 51009 - Dwuwejściowa bramka logiczna NOR, w której połączono wejścia, jest równoważna bramce
 • Pytanie nr 51010 - Najbardziej rozpowszechnioną grupą hydraulicznych cieczy roboczych są
 • Pytanie nr 51011 - Odpowiedź regulatora D na wymuszenie sygnałem liniowo narastającym pokazano na rysunku
 • Pytanie nr 51012 - W układzie sterowania procesem gięcia, symbolem 1S1 oznaczono zawór 3/2 sterowany
 • Pytanie nr 51013 - Przy stałej wartość rezystancji wewnętrznej ogniwa największą wartość napięcia wskaże woltomierz ...
 • Pytanie nr 51014 - Aby zapewnić dokładny pomiar natężenia prądu elektrycznego w układach mechatronicznych należy uży...
 • Pytanie nr 51015 - W układzie połączonym jak na schemacie woltomierz mierzy
 • Pytanie nr 51016 - W dokumentacji prasy pneumatycznej jako istotny parametr pracy podano ciśnienie zasilania o warto...
 • Pytanie nr 51017 - W tabeli podano dane techniczne sterownika PLC. Jakim maksymalnym prądem można obciążyć sterownik...
 • Pytanie nr 51018 - Szczelność układu pneumatycznego sprawdza się przez pomiar
 • Pytanie nr 51019 - Pomiaru natężenia prądu zasilania silnika wykonuje się w celu określenia
 • Pytanie nr 51020 - Do pomiaru rezystancji izolacji w urządzeniach mechatronicznych wykorzystuje się
 • Pytanie nr 51021 - W układzie pneumatycznym, którego schemat przedstawiono na rysunku, wskazany strzałką podzespół (...
 • Pytanie nr 51022 - W Komputerowo Zintegrowanym Wytwarzaniu (CIM) moduł RDP odpowiada za
 • Pytanie nr 51023 - Oblicz natężenie prądu płynącego przez amperomierz.
 • Pytanie nr 51024 - Po naprawie dokonanej w układzie pneumatycznym zszywacza tapicerskiego stwierdzono niepełne wbija...
 • Pytanie nr 51025 - Na rysunku zamieszczono wygląd i symbol graficzny zaworu, który uległ uszkodzeniu. Korzystając z ...
 • Pytanie nr 51026 - Którego z narzędzi należy użyć do zakładania i zdejmowania zewnętrznych pierścieni Segera?
 • Pytanie nr 51027 - Ze względu na sposób zasilania pokazany na rysunku mieszkowy regulator temperatury, montowany w z...
 • Pytanie nr 51028 - Przedstawiony na rysunku symbol graficzny odnosi się do urządzeń elektrycznych i elektrotechniczn...
 • Pytanie nr 51029 - Ruch tłoczyska jest spowolniony w fazie
 • Pytanie nr 51030 - Zmniejszenie błędu statycznego, skrócenie czasu reakcji, pogorszenie jakości regulacji przy mniej...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ