LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14831 - Barwą bezpieczeństwa oznaczającą znaki zakazu jest barwa
 • Pytanie nr 14832 - Rysunek części maszynowej zawierający wszystkie dane niezbędne do jej wykonania, to rysunek
 • Pytanie nr 14833 - Stopień wałka, przedstawionego na rysunku, o średnicy 25 mm ma długość
 • Pytanie nr 14834 - Jaki kształt ma zarys gwintu przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 14835 - Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik
 • Pytanie nr 14836 - Która z wymienionych sytuacji spełnia przesłanki do okresowego zawieszenia zajęć przez dyrektora ...
 • Pytanie nr 14837 - Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Który dokument jest niezbędny do ustalenia stopnia uszczerb...
 • Pytanie nr 14838 - W sytuacji przedostania się do środowiska, w wyniku awarii, niebezpiecznych substancji chemicznyc...
 • Pytanie nr 14839 - W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w zakładzie odnotowano łącznie 300...
 • Pytanie nr 14840 - Pracująca maszyna wywołuje 3000 drgań podłoża w ciągu minuty. Podaj tę częstotliwość w hercach (H...
 • Pytanie nr 14841 - Minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,...
 • Pytanie nr 14842 - Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczaniu stałej pracy, powinno przypad...
 • Pytanie nr 14843 - Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy powinno posiadać ...
 • Pytanie nr 14844 - Minimalna liczba umywalek w umywalni zakładu odzieżowego zatrudniającego 123 pracowników na najli...
 • Pytanie nr 14845 - Który z czynników stwarza zagrożenie psychofizyczne na stanowisku pracy?
 • Pytanie nr 14846 - Czynniki występujące w procesie pracy, których oddziaływanie na pracującego prowadzi do urazu, to...
 • Pytanie nr 14847 - Bakterie wywołujące boreliozę stanowią zagrożenie
 • Pytanie nr 14848 - Co powinien zrobić inspektor bhp, jeżeli w wyniku kontroli w firmie X stwierdził, że nie dokonano...
 • Pytanie nr 14849 - W powietrzu analizowanym w automatycznej stacji pomiarowej, na terenie przyległym do elektrowni o...
 • Pytanie nr 14850 - Metoda PIĘCIU KROKÓW jest metodą oceny stanowiska pracy pod względem
 • Pytanie nr 14851 - Na stanowisku operatora obrabiarki mechanicznej dokonano pomiaru -hałasu: LEX,8h = 88 dB Ryzyko z...
 • Pytanie nr 14852 - Na podstawie danych z tabeli zawierającej wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza wskaż czynnik,...
 • Pytanie nr 14853 - Podczas kontroli gospodarstwa ogrodniczego inspektor bhp stwierdził, że pestycydom przeznaczonym ...
 • Pytanie nr 14854 - Pomieszczenie główne baru od zaplecza oddzielają drewniane drzwi wahadłowe z panelem z mlecznego ...
 • Pytanie nr 14855 - Natężenie hałasu na ruchliwej ulicy wynosi 80 dB, Budynek, w którym znajdują się biura, oddzielon...
 • Pytanie nr 14856 - Noszenie przez pracowników brudnej odzieży ochronnej przy produkcji żywności jest przyczyną
 • Pytanie nr 14857 - Zgodnie z danymi podanymi w tabeli, pracownicy usuwający śnieg z dachu powinni być wyposażeni
 • Pytanie nr 14858 - Które środki ochrony indywidualnej należy stosować przy wykonywaniu badań ścieków garbarskich zaw...
 • Pytanie nr 14859 - Na podstawie danych z tabeli określ wymaganą wartość natężenia oświetlenia w kasie biletowej dwor...
 • Pytanie nr 14860 - Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. W związku z niezdolnością do pracy pracownikowi przy...
 • Pytanie nr 14861 - Część I statystycznej karty wypadku sporządza się nie później niż w terminie
 • Pytanie nr 14862 - W wyniku wypadku doszło do wycieku z pojazdu i zapalenia się benzyny bezołowiowej. Do gaszenia po...
 • Pytanie nr 14863 - Kary pieniężne za ponadnormatywną emisję spalin wymierza zakładom przemysłowym
 • Pytanie nr 14864 - Podczas pożaru pyłów mącznych w pomieszczeniach produkcyjnych piekarni na pracowniku zapaliła się...
 • Pytanie nr 14865 - Aby zapewnić gościom możliwość bezpiecznego opuszczenia hotelu w sytuacji zagrożenia, oświetlenie...
 • Pytanie nr 14866 - W czasie akcji ratowniczo-gaśniczej w budynku wielokondygnacyjnym nie należy
 • Pytanie nr 14867 - Zagrożeniem powodującym najcięższy skutek zdrowotny dla pracownika podczas wykonywania prac w wyk...
 • Pytanie nr 14868 - Podczas obsługi autoklawu (hermetycznie zamknięty, ogrzewany zbiornik), pracownik narażony jest n...
 • Pytanie nr 14869 - Kobieta w ciąży może pracować przy komputerze w ciągu doby do
 • Pytanie nr 14870 - Zalecana wartość oświetlenia w miejscu pracy stomatologa, przy pacjencie, wynosi
 • Pytanie nr 14871 - Który rodzaj programu komputerowego, składnika pakietu biurowego, jest najbardziej przydatny w cz...
 • Pytanie nr 14872 - Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli określ, jaki jest okres używalności rękawic skórzany...
 • Pytanie nr 14873 - Stosowanie przez pracowników wspólnego obuwia, sprzyja rozprzestrzenianiu się wśród nich
 • Pytanie nr 14874 - Który środek zapobiegawczy należy zalecić, aby zredukować możliwość pośliźnięcia się pracownika n...
 • Pytanie nr 14875 - Szkolenie okresowe pracowników, zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, powinno ...
 • Pytanie nr 14876 - Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp sekretarki zatrudnionej w szpitalu miejskim należy przeprowad...
 • Pytanie nr 14877 - Pranie odzieży roboczej skażonej chemicznie powinno być zapewnione przez
 • Pytanie nr 14878 - Osoba ratująca porażonego prądem elektrycznym powinna w pierwszej kolejności
 • Pytanie nr 14879 - Ratownik ocenił, że poszkodowany jest przytomny. Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać jest...
 • Pytanie nr 14880 - W celu doraźnego zatrzymania krwotoku zewnętrznego należy

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ