LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 132689 - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) zajmuje się
 • Pytanie nr 132690 - Miąższości grubizny nie określa się w drzewostanach
 • Pytanie nr 132691 - Ile lat wynosi w Polsce minimalny wiek rębności dla dębu?
 • Pytanie nr 132692 - W której części oddziału umieszcza się słupek oddziałowy?
 • Pytanie nr 132693 - Powierzchnia (ha) wydzielenia leśnego 68d wynosi
 • Pytanie nr 132694 - Poligon Orzysz położony jest na terenie Nadleśnictwa
 • Pytanie nr 132695 - Oblicz miąższość wzorem środkowego przekroju drzewa o długości 25 m i grubości w połowie długości...
 • Pytanie nr 132696 - Na podstawie danych z opisu taksacyjnego, oblicz ile wynosi zasobność drzewostanu.
 • Pytanie nr 132697 - Bonitacja określa
 • Pytanie nr 132698 - Świder Presslera służy do określenia
 • Pytanie nr 132699 - Wysokość 100 letniej sosny wynosi 30 m. Średni przyrost roczny (m) na wysokość wynosi
 • Pytanie nr 132700 - Zalecanym siedliskiem przy zakładaniu uprawy plantacyjnej drzew szybko rosnących z olszą czarną j...
 • Pytanie nr 132701 - Drewno uszkodzone, pozyskane w drzewostanach pohuraganowych, nadaje się na
 • Pytanie nr 132702 - Rodzaj drewna pierścieniowonaczyniowego, posiadający elastyczne włókna drzewne, rosnący na siedli...
 • Pytanie nr 132703 - Produkt drewnopochodny powstający ze skrawania podłużnego drewna to
 • Pytanie nr 132704 - Powierzchnia kołowej powierzchni próbnej o promieniu 5,64 m wynosi
 • Pytanie nr 132705 - Reper to
 • Pytanie nr 132706 - Etat cięć użytkowania przedrębnego wynika z
 • Pytanie nr 132707 - Skrót TPP oznacza
 • Pytanie nr 132708 - Użytkowanie rębne prowadzone jest w trakcie zabiegu
 • Pytanie nr 132709 - Szacunek brakarski sporządza się w celu określenia
 • Pytanie nr 132710 - Wydajność firmy leśnej BÓBR prowadzącej kompleksową działalność z zakresu pozyskania drewna wynos...
 • Pytanie nr 132711 - W styczniu ubiegłego roku Nadleśnictwo Hornowo na aukcji e-drewno sprzedało 1 000 m3 drewna So po...
 • Pytanie nr 132712 - Analizując mapę możemy stwierdzić, że pasy ostępowe przebiegają w kierunku
 • Pytanie nr 132713 - Zadrzewienie warstwy drzewostanu, którego opis taksacyjny zamieszczono w tabeli wynosi
 • Pytanie nr 132714 - Dokument zawierający dane: wykonawca, gatunek drewna, wymiary sztuki, miąższość, generowany podcz...
 • Pytanie nr 132715 - Głównym źródłem finansowania zabiegów hodowlano-ochronnych w Lasach Państwowych jest działalność...
 • Pytanie nr 132716 - Środków Funduszu Leśnego nie przeznacza się na
 • Pytanie nr 132717 - Drewno zakupione poprzez portal internetowy e-drewno sprzedawane jest na podstawie
 • Pytanie nr 132718 - Leśniczy w ciągu jednego dnia nabija na drewno 150 płytek do cechowania drewna. W ciągu ilu dni r...
 • Pytanie nr 132719 - Roczne pozyskanie drewna w polskich lasach wyniosło 40 mln m3 drewna. Jeżeli na pozyskanie 1 m3 d...
 • Pytanie nr 132720 - Harwester pracuje na 3 ha zrębie o zasobności na 1ha 200 m3. Wydajność maszyny wynosi 100 m3/dzie...
 • Pytanie nr 132721 - W drzewostanie o powierzchni 3 ha wykonano co 20 m szlaki o szerokości 4 m. Jaka powierzchnia zos...
 • Pytanie nr 132722 - Promień strefy niebezpiecznej podczas ścinki drzew wynosi
 • Pytanie nr 132723 - Pracownik Zakładu Usług Leśnych pracujący w młodniku wycinarką na wysięgniku, powinien być wyposa...
 • Pytanie nr 132724 - Na rysunku przedstawiono urządzenie o nazwie
 • Pytanie nr 132725 - Kąt nachylenia ścian mygieł niezabezpieczonych podporami nie powinien przekraczać
 • Pytanie nr 132726 - Wysokość układanych stosów nieregularnych kłód po zrywce forwarderem nie może być wyższa niż...
 • Pytanie nr 132727 - Na rysunku pokazano cechowanie drewna w
 • Pytanie nr 132728 - Miodunka ćma (Pulmonaria obscura) wykorzystywana jest do wytwarzania lekarstw przeciwko chorobom

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ