LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA MS12 - CZERWIEC 2012

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 12221 - Ergonomia, której celem jest dostosowanie stanowisk pracy do możliwości psychofizycznych i fizycz...
 • Pytanie nr 12222 - "Zakazujące" znaki bezpieczeństwa mają kształt
 • Pytanie nr 12223 - Czynnik niebezpieczny to czynnik, który powoduje
 • Pytanie nr 12224 - Rysunek, który obrazuje część operacji technologicznej wykonywanej bez zmiany warunków obróbki i ...
 • Pytanie nr 12225 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 12226 - Jest to rysunek techniczny
 • Pytanie nr 12227 - Powierzchnie obrabiane wspornika mają największe dopuszczalne chropowatości Ra wynoszące
 • Pytanie nr 12228 - Wspornik przedstawiony na rysunku składa się z podstawy o zarysie prostokątnym 136 x 65 mm i grub...
 • Pytanie nr 12229 - Na którym z rysunków określono tolerancję położenia?
 • Pytanie nr 12230 - Zakładowych społecznych inspektorów pracy, w zakładach pracy liczących do 300 pracowników, wybier...
 • Pytanie nr 12231 - W ciągu ilu dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowan...
 • Pytanie nr 12232 - Ile dni roboczych wynosi wymiar urlopu młodocianego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej...
 • Pytanie nr 12233 - Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy w 2008 r. D...
 • Pytanie nr 12234 - Ile procent wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku ...
 • Pytanie nr 12235 - Z rysunku wynika, że najczęstsze umiejscowienie urazów doznanych podczas użytkowania przenośnych ...
 • Pytanie nr 12236 - W zakładzie zatrudniającym 100 osób zarejestrowano 5 wypadków w okresie roku, tj. od 1 stycznia d...
 • Pytanie nr 12237 - Z zamieszczonego fragmentu protokołu z badań warunków środowiska pracy w pomieszczeniu spawalni w...
 • Pytanie nr 12238 - Tabela przedstawia zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka wykonującego pracę fizy...
 • Pytanie nr 12239 - W jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej pracuje 180 osób. Przepisy wymagają, by szerokość poziome...
 • Pytanie nr 12240 - Normy dźwigania i przenoszenia ładunków przy ręcznych pracach transportowych są określone z uwzgl...
 • Pytanie nr 12241 - Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp
 • Pytanie nr 12242 - Prace wykonywane w wykopach, wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m powinny być wykonywane
 • Pytanie nr 12243 - Operator obrabiarki do metalu wióry powstające w trakcie obróbki powinien usuwać
 • Pytanie nr 12244 - Borelioza to zagrożenie
 • Pytanie nr 12245 - Podczas spawania elektrycznego występuje szkodliwe promieniowanie
 • Pytanie nr 12246 - Częsta i długotrwała praca narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym może pr...
 • Pytanie nr 12247 - Jaka będzie wartość ryzyka zawodowego jeśli prawdopodobieństwo jest prawdopodobne, a ciężkość nas...
 • Pytanie nr 12248 - Wyniki badań na zawartość metali ciężkich w glebach lekkich wskazują obecność: rtęci Hg=1,2 mg/kg...
 • Pytanie nr 12249 - W hierarchii stosowanych środków ograniczania ryzyka zawodowego w ostatniej kolejności stosuje si...
 • Pytanie nr 12250 - W wyniku awarii powstała w pomieszczeniu nieszczelność instalacji i znaczny wyciek chloru. Prawid...
 • Pytanie nr 12251 - W wyniku pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, stwierdzono stężenie czynn...
 • Pytanie nr 12252 - Pracownicy zatrudnieni w mikroklimacie gorącym, powyżej 45 roku życia, powinni przechodzić badani...
 • Pytanie nr 12253 - Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniu stałej pracy powinno przypada...
 • Pytanie nr 12254 - Ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika na stanowisku pracy wykonuje się metod...
 • Pytanie nr 12255 - Fragment instrukcji bhp w laboratorium chemicznym. W laboratorium chemicznym pod wyciągiem należy...
 • Pytanie nr 12256 - Wymaganie niezbędne do obsługi urządzeń transportu zmechanizowanego na budowie spełnia pracownik ...
 • Pytanie nr 12257 - Do środków ochrony indywidualnej zalicza się
 • Pytanie nr 12258 - Robotnik gospodarczy pracujący od pół roku w zakładzie budowlanym zgłosił przełożonemu, że rękawi...
 • Pytanie nr 12259 - Który sposób ochrony należy zapewnić w pomieszczeniu pracy zagrożonym wydzielaniem się toksycznyc...
 • Pytanie nr 12260 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać w okresac...
 • Pytanie nr 12261 - Część I Karty Statystycznej powinna być sporządzona nie później, licząc od dnia zatwierdzenia pro...
 • Pytanie nr 12262 - Sekretarka pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. O godzinie 15.10 korzystając z urządzeń higienic...
 • Pytanie nr 12263 - Jaka powinna być powierzchnia strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśnic...
 • Pytanie nr 12264 - W zakładach spożywczych mokre posadzki stwarzają zagrożenie
 • Pytanie nr 12265 - Wartość natężenia oświetlenia w recepcji hotelu powinna wynosić
 • Pytanie nr 12266 - W celu sporządzenia listy pracowników z datą ostatniego i następnego szkolenia bhp, tak by można ...
 • Pytanie nr 12267 - Podczas prac laboratoryjnych z cieczami żrącymi, należy stosować odzież ochronną z tkaniny
 • Pytanie nr 12268 - Szkolenie okresowe powinno być zorganizowane w formie instruktażu dla pracowników
 • Pytanie nr 12269 - W której sytuacji pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie?
 • Pytanie nr 12270 - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa polega na

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ