LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7411 - Nadmiar pracownik贸w reprezentuj膮cych okre艣lone zawody wynikaj膮cy z ograniczenia produkcji lub zan...
 • Pytanie nr 7412 - Umowa w kt贸rej jeden przedsi臋biorca udziela zezwolenia drugiemu na prowadzenie dzia艂alno艣ci pod s...
 • Pytanie nr 7413 - Indosant to osoba,
 • Pytanie nr 7414 - Faza cyklu gospodarczego charakteryzuj膮ca si臋 sta艂ym i post臋puj膮cym wzrostem produkcji i cen, wzr...
 • Pytanie nr 7415 - Promesa koncesji oznacza
 • Pytanie nr 7416 - Jednostka organizacyjna sektora finans贸w publicznych, kt贸ra pokrywa swoje wydatki bezpo艣rednio z ...
 • Pytanie nr 7417 - W tabeli zaprezentowano cechy czterech sp贸艂ek. Kt贸ra z nich jest sp贸艂k膮 partnersk膮?
 • Pytanie nr 7418 - Wsp贸lnik, kt贸ry odpowiada za zobowi膮zania sp贸艂ki tylko do wysoko艣ci wniesionego do niej wk艂adu i ...
 • Pytanie nr 7419 - Prze艂o偶ony, kt贸ry wyznacza cele i kieruje aktywno艣ci膮 grupy, stosuj膮c g艂贸wnie przymus oraz bezwzg...
 • Pytanie nr 7420 - Zakupione przez przedsi臋biorstwo obligacje Skarbu Pa艅stwa z terminem wykupu powy偶ej 1 roku zalicz...
 • Pytanie nr 7421 - Do kt贸rej pozycji bilansowej zalicza si臋 kapita艂 wniesiony przez udzia艂owc贸w sp贸艂ki z ograniczon膮...
 • Pytanie nr 7422 - Do warto艣ci niematerialnych i prawnych zalicza si臋 nabyte
 • Pytanie nr 7423 - Wska偶 pozycj臋 bilansow膮, do kt贸rej zaliczysz zapas m膮ki 偶ytniej przechowywanej w magazynie piekar...
 • Pytanie nr 7424 - Do oceny stopnia zamro偶enia 艣rodk贸w pieni臋偶nych w zapasach wykorzystuje si臋 wska藕nik
 • Pytanie nr 7425 - Do grupy wska藕nik贸w sprawno艣ci dzia艂ania zalicza si臋
 • Pytanie nr 7426 - Warto艣膰 netto 艣rodka trwa艂ego po dw贸ch latach jego eksploatacji wynosi 28 800 z艂. Wska偶 metod臋 am...
 • Pytanie nr 7427 - Zamieszczone urz膮dzenia ksi臋gowe wykazuj膮 zapisy operacji gospodarczych. Po uzgodnieniu ewidencji...
 • Pytanie nr 7428 - Wybrane konta wykazuj膮 nast臋puj膮ce zapisy. Wska偶 konta nieprawid艂owo otwarte.
 • Pytanie nr 7429 - Zgodnie z zasad膮 memoria艂u, wykonane na rzecz hurtowni w grudniu 2008 r. us艂ugi obce zafakturowan...
 • Pytanie nr 7430 - Zgodnie z zasad膮 wsp贸艂mierno艣ci przychod贸w i zwi膮zanych z nimi koszt贸w, op艂acony w styczniu 2009 ...
 • Pytanie nr 7431 - Do czynno艣ci bankowych nie zalicza si臋
 • Pytanie nr 7432 - Bud偶et pa艅stwa jest uchwalany przez
 • Pytanie nr 7433 - Do zada艅 G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego nale偶y
 • Pytanie nr 7434 - Zasi艂ki wyp艂acane bezrobotnym finansowane s膮 ze 艣rodk贸w
 • Pytanie nr 7435 - Rosn膮ce wielko艣ci wska藕nika rotacji nale偶no艣ci w dniach 艣wiadcz膮
 • Pytanie nr 7436 - Rosn膮ce wielko艣ci wska藕nika produktywno艣ci aktyw贸w 艣wiadcz膮
 • Pytanie nr 7437 - W przedsi臋biorstwie produkcyjnym zajmuj膮cym si臋 produkcj膮 suszarek do bielizny w ci膮gu miesi膮ca w...
 • Pytanie nr 7438 - Przedsi臋biorstwo "AGRO" zajmuje si臋 produkcj膮 butelek. Wszystkie butelki produkowane s膮 z takich ...
 • Pytanie nr 7439 - W sp贸艂ce komandytowej komandytariusz ma prawo do
 • Pytanie nr 7440 - Do obowi膮zkowych odpis贸w obci膮偶aj膮cych wynik finansowy brutto w sp贸艂kach kapita艂owych zalicza si臋...
 • Pytanie nr 7441 - W tabeli przedstawiono dane na dzie艅 przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce handlowej. W toku...
 • Pytanie nr 7442 - Tabela przedstawia r贸偶nice inwentaryzacyjne ustalone przez komisj臋 inwentaryzacyjn膮. Kierownictwo...
 • Pytanie nr 7443 - Jednostka handlowa na sprzeda偶y towar贸w realizuje mar偶臋 w wysoko艣ci 50 % ceny zakupu netto. Cena ...
 • Pytanie nr 7444 - W szkole zatrudnionych jest 80 nauczycieli, w tym 16 m臋偶czyzn. Jaki % og贸艂u zatrudnionych nauczyc...
 • Pytanie nr 7445 - Przedsi臋biorstwo "MIX" przedstawi艂o w dniu 01.05.2008 r. bankowi do dyskonta weksel na kwot臋 pien...
 • Pytanie nr 7446 - W tabeli przedstawiono 藕r贸d艂a pochodzenia maj膮tku. Aktywa trwa艂e stanowi膮 40 % warto艣ci kapita艂贸w...
 • Pytanie nr 7447 - Ustal saldo ko艅cowe zamieszczonego rachunku bankowego.
 • Pytanie nr 7448 - Hurtownia "MAJA" wystawi艂a polecenie przelewu jako
 • Pytanie nr 7449 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy p艂ac, oblicz podstaw臋 wymiaru sk艂adki na ubezpieczeni...
 • Pytanie nr 7450 - Na podstawie zamieszczonej faktury VAT ustal warto艣膰 osi膮gni臋tego przez hurtowni臋 przychodu ze sp...
 • Pytanie nr 7451 - Wska偶 konta, na kt贸rych nale偶y zaksi臋gowa膰 zamieszczony dow贸d przyj臋cia Pz
 • Pytanie nr 7452 - Konta wynikowe wykazuj膮 nast臋puj膮ce zapisy. Wynik finansowy ustalony na podstawie zapis贸w na kont...
 • Pytanie nr 7453 - Poni偶ej podane s膮 obroty konta Rozrachunki publicznoprawne i okresowe zestawienie obrot贸w i sald ...
 • Pytanie nr 7454 - Zamieszczony wykres przedstawia wp艂ywy z prywatyzacji w latach 1998 - 2007. Ustal, w kt贸rym roku ...
 • Pytanie nr 7455 - Ci膮g艂a praca przy komputerze nie mo偶e by膰 d艂u偶sza ni偶 60 minut. Po up艂ywie tego czasu pracownik m...
 • Pytanie nr 7456 - Ksi臋gi rachunkowe podlegaj膮 przechowaniu przez okres
 • Pytanie nr 7457 - Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje si臋 zgodnie z kategori膮 archiwaln膮
 • Pytanie nr 7458 - Kt贸r膮 dokumentacj臋 po up艂ywie obowi膮zuj膮cego okresu przechowywania w archiwum zak艂adowym nale偶y p...
 • Pytanie nr 7459 - Pracownik podczas wykonywania prac biurowych mo偶e ulec pora偶eniu pr膮dem w przypadku
 • Pytanie nr 7460 - Pracownikowi pracuj膮cemu na komputerze od kilku lat przez osiem godzin dziennie pogorszy艂 si臋 wzr...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ