LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.09

Sporz膮dzanie i wytwarzanie produkt贸w leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i 艣rodkami spo偶ywczymi specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepis贸w prawa- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.9
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 9

MED.09.2 - Podstawy zawodu technik farmaceutyczny (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.09)

  1. charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu
 • wymienia przepisy prawa reguluj膮ce wykonywanie zawodu
 • omawia uprawnienia technika farmaceutycznego wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • opisuje zasady etyki zawodowej
  2. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu cz艂owieka
 • wymienia i omawia budow臋 i funkcje narz膮d贸w organizmu ludzkiego
 • omawia dzia艂anie poszczeg贸lnych uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu fizjologii, anatomii cz艂owieka w zakresie niezb臋dnym do wykonywania zada艅 zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.09 - charakteryzuje zasady prawid艂owego od偶ywiania
 • opisuje zasady prawid艂owego od偶ywiania
 • wymienia choroby zwi膮zane z nieprawid艂owym od偶ywianiem
  4. wymienia podstawowe mechanizmy powstawania chor贸b, w szczeg贸lno艣ci chor贸b cywilizacyjnych
 • wymienia procesy patologiczne towarzysz膮ce powstawaniu chor贸b, w szczeg贸lno艣ci chor贸b cywilizacyjnych
 • opisuje obraz kliniczny poszczeg贸lnych chor贸b cywilizacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje podstawowe poj臋cia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
 • definiuje poj臋cia: zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka
 • opisuje obszary oddzia艂uj膮ce na zdrowie wed艂ug Marca Lalonde鈥檃
 • wymienia dzia艂ania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
  6. przestrzega zasad w zakresie aseptyki i antyseptyki oraz rozr贸偶nia sposoby post臋powania z materia艂ami biologicznie ska偶onymi i radiofarmaceutykami
 • uzasadnia konieczno艣膰 przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki oraz bezpiecze艅stwa zwi膮zanego z materia艂ami biologicznie ska偶onymi, materia艂ami ska偶onymi, substancjami niebezpiecznymi, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w biob贸jczych, substancji cytotoksycznych i radiofarmaceutyk贸w
 • omawia zasady aseptyki i antyseptyki oraz bezpiecze艅stwa zwi膮zanego z materia艂ami biologicznie ska偶onymi
 • omawia czynniki ryzyka zaka偶e艅, w tym szpitalnych
 • omawia procedury post臋powania w sytuacji wyst膮pienia zaka偶e艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje 藕r贸d艂a procedur i zasad post臋powania w sytuacji wyst膮pienia zaka偶e艅
 • stosuje procedury post臋powania w sytuacji wyst膮pienia zaka偶e艅
 • wymienia 藕r贸d艂a klasyfikuj膮ce substancje jako niebezpieczne i cytotoksyczne
  7. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.09.3 - Sporz膮dzanie i wytwarzanie produkt贸w leczniczych i preparat贸w leczniczych na podstawie i w zakresie okre艣lonym w przepisach prawa obowi膮zuj膮cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED9)

  1. rozr贸偶nia surowce farmaceutyczne i metody pozyskiwania surowc贸w farmaceutycznych
 • okre艣la pochodzenie surowca farmaceutycznego
 • opisuje sposoby pozyskiwania surowc贸w farmaceutycznych
 • stosuje polskie, 艂aci艅skie i mi臋dzynarodowe nazewnictwo surowc贸w farmaceutycznych
 • u偶ywa synonimowych nazw surowc贸w farmaceutycznych
  2. rozr贸偶nia substancje czynne od substancji pomocniczych i wykorzystuje substancje stosowane do sporz膮dzania poszczeg贸lnych postaci leku
 • obja艣nia r贸偶nice mi臋dzy substancj膮 czynn膮 a substancj膮 pomocnicz膮
 • opisuje wymagania stawiane substancjom pomocniczym
 • stosuje substancje pomocnicze do sporz膮dzania poszczeg贸lnych postaci leku
 • stosuje metody obliczania ilo艣ci substancji potrzebnych do sporz膮dzania postaci leku recepturowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED9 - charakteryzuje postacie lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych
 • rozr贸偶nia poszczeg贸lne postacie lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych
 • okre艣la warunki przechowywania lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych
 • opisuje postacie lek贸w sporz膮dzanych w aptece: roztwory, mieszanki, zawiesiny, emulsje, ma艣ci, proszki, czopki, ga艂ki, krople do u偶ytku wewn臋trznego i zewn臋trznego, krople do oczu
 • opisuje postacie lek贸w recepturowych pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje postacie lek贸w aptecznych pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych i zastosowanej drogi podania
  4. omawia zasady sporz膮dzania leku recepturowego i leku aptecznego
 • odczytuje zapis na recepcie lekarskiej w aspekcie sporz膮dzania leku recepturowego
 • interpretuje zapis na recepcie lekarskiej w celu sporz膮dzenia leku recepturowego
 • odczytuje przepis farmakopealny w aspekcie sporz膮dzania leku aptecznego
 • interpretuje przepis farmakopealny w celu poprawnego wykonania leku aptecznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza recept臋 pod wzgl臋dem formalnym identyfikuje niezgodno艣膰 recepturow膮
 • opisuje niezgodno艣ci fizyczne w ka偶dej z postaci leku
 • opisuje niezgodno艣ci chemiczne w ka偶dej z postaci leku
 • stosuje techniki zapobiegania niezgodno艣ciom recepturowym
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia prawid艂owo艣膰 zapisu ilo艣ci sk艂adnik贸w, dla kt贸rych okre艣lono dawki i st臋偶enia maksymalne
 • oblicza st臋偶enia sk艂adnik贸w leku
 • oblicza dawki sk艂adnik贸w leku
 • analizuje ilo艣膰 sk艂adnik贸w, dla kt贸rych okre艣lono dawki i st臋偶enia maksymalne
  6. ustala ilo艣膰 surowc贸w farmaceutycznych potrzebnych do sporz膮dzania leku recepturowego i leku aptecznego
 • stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilo艣ci surowc贸w farmaceutycznych potrzebnych do sporz膮dzania leku recepturowego lub leku aptecznego
 • oblicza ilo艣膰 surowc贸w farmaceutycznych potrzebnych do sporz膮dzania leku recepturowego
 • oblicza ilo艣膰 surowc贸w farmaceutycznych potrzebnych do sporz膮dzania leku aptecznego
  7. planuje przebieg prac zwi膮zanych ze sporz膮dzaniem leku aptecznego i leku recepturowego
 • wymienia podstawowe zasady organizacji pracy w oparciu o system jako艣ci
 • opisuje metody sporz膮dzania leku aptecznego do zapisanej postaci leku
 • omawia warunki sporz膮dzania leku recepturowego do zapisanej postaci leku
 • stosuje w艂a艣ciw膮 metod臋 sporz膮dzania leku recepturowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje odpowiedni膮 aparatur臋 i urz膮dzenia niezb臋dne do sporz膮dzania przepisanej postaci leku
 • rozr贸偶nia sprz臋t stosowany do sporz膮dzania okre艣lonej postaci leku
 • opisuje podstawowe procesy w trakcie wykonywania leku
 • podaje przyk艂ady dokumentowania proces贸w w trakcie wykonywania lek贸w
  8. sporz膮dza postacie lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi: przestrzega zasad aseptyki i ochrony indywidualnej podczas sporz膮dzania lek贸w, wykonuje czynno艣ci pomocnicze podczas przygotowywania leku cytotoksycznego, radiofarmaceutycznego oraz przygotowywania mieszaniny 偶ywieniowej do偶ylnej
 • korzysta z aktualnej Farmakopei Polskiej i zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu sporz膮dzania leku recepturowego i leku aptecznego
 • sporz膮dza lek recepturowy zalecony przez lekarza
 • sporz膮dza lek apteczny zgodnie ze specyfikacj膮 farmakopealn膮
 • dobiera rodzaj opakowania do sporz膮dzanej postaci leku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pakuje sporz膮dzony lek
 • wykonuje etykietowanie opakowa艅
 • przygotowuje sprz臋t do sporz膮dzenia produkt贸w leczniczych oraz preparat贸w leczniczych do 偶ywienia pozajelitowego, do 偶ywienia dojelitowego, produkt贸w radiofarmaceutycznych, wytwarzania p艂yn贸w infuzyjnych, przygotowywania roztwor贸w do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania lek贸w w dawkach dziennych, w tym lek贸w cytostatycznych
 • przygotowuje pomieszczenie do sporz膮dzenia produkt贸w leczniczych oraz preparat贸w leczniczych do 偶ywienia pozajelitowego, do 偶ywienia dojelitowego, produkt贸w radiofarmaceutycznych, wytwarzania p艂yn贸w infuzyjnych, przygotowywania roztwor贸w do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania lek贸w w dawkach dziennych, w tym lek贸w cytostatycznych
 • omawia zasady wykonywania czynno艣ci pomocniczych przy sporz膮dzaniu produkt贸w leczniczych oraz preparat贸w leczniczych do 偶ywienia pozajelitowego, do 偶ywienia dojelitowego, produkt贸w radiofarmaceutycznych, wytwarzaniu p艂yn贸w infuzyjnych, przygotowywaniu roztwor贸w do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywaniu lek贸w w dawkach dziennych, w tym lek贸w cytostatycznych
  9. prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 sporz膮dzanych lek贸w recepturowych i aptecznych
 • wype艂nia niezb臋dn膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 sporz膮dzanych lek贸w recepturowych i aptecznych
 • omawia dokumentacj臋 dotycz膮c膮 lek贸w sporz膮dzanych w aptece
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - omawia zadania technika farmaceutycznego w procesie sporz膮dzania i wytwarzania produkt贸w leczniczych oraz sporz膮dzania preparat贸w leczniczych do 偶ywienia pozajelitowego, do 偶ywienia dojelitowego, produkt贸w radiofarmaceutycznych, wytwarzania p艂yn贸w infuzyjnych, przygotowywania roztwor贸w do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania lek贸w w dawkach dziennych, w tym lek贸w cytostatycznych
 • omawia kolejno艣膰 wykonania poszczeg贸lnych etap贸w technologicznych w procesie sporz膮dzania leku recepturowego i leku aptecznego oraz w produkcji przemys艂owej
 • dobiera aparatur臋 potrzebn膮 do zadanego procesu technologicznego
 • przygotowuje si臋 do sporz膮dzenia leku recepturowego i leku aptecznego
 • przygotowuje si臋 do sporz膮dzenia ja艂owego leku recepturowego i leku aptecznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje sprz臋t do sporz膮dzenia leku recepturowego, leku aptecznego oraz ja艂owego leku recepturowego i ja艂owego leku aptecznego
 • przygotowuje pomieszczenie do sporz膮dzenia leku recepturowego i leku aptecznego
 • omawia zasady przygotowania pomieszczenia do sporz膮dzenia mieszaniny 偶ywieniowej oraz leku cytotoksycznego
 • przygotowuje pomieszczenie do sporz膮dzenia ja艂owego leku recepturowego i ja艂owego leku aptecznego
 • omawia wykonywanie czynno艣ci pomocniczych podczas sporz膮dzania i wykonywania preparat贸w leczniczych do 偶ywienia pozajelitowego, 偶ywienia dojelitowego, produkt贸w radiofarmaceutycznych,
 • omawia wykonywanie czynno艣ci pomocniczych przy wytwarzaniu p艂yn贸w infuzyjnych oraz przygotowywaniu lek贸w w dawkach dziennych, w tym lek贸w cytostatycznych
 • omawia wykonywanie czynno艣ci pomocniczych przy przygotowywaniu roztwor贸w do hemodializy i dializy dootrzewnowej
  11. obs艂uguje aparatur臋, urz膮dzenia i sprz臋t wykorzystywany w aptece oraz przemy艣le farmaceutycznym
 • dobiera aparatur臋 do proces贸w technologicznych
 • stosuje aparatur臋, urz膮dzenia i sprz臋t wykorzystywany w aptece oraz przemy艣le farmaceutycznym zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi urz膮dze艅 u偶ywanych w aptece i przemy艣le farmaceutycznym
 • zabezpiecza urz膮dzenia po zako艅czonym procesie technologicznym

MED.09.4 - Wsp贸艂uczestniczenie w analizie produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych w laboratoriach na podstawie i w zakresie okre艣lonym w przepisach prawa obowi膮zuj膮cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.9)

  1. prowadzi analiz臋 substancji ro艣linnych i przetwor贸w ro艣linnych wykorzystywanych w lecznictwie
 • wymienia metody bada艅 surowc贸w ro艣linnych i ich przetwor贸w
 • wykonuje badania surowc贸w ro艣linnych i ich przetwor贸w zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi
  2. omawia zasady analizy jako艣ci sporz膮dzanych lek贸w w aptece
 • opisuje metody bada艅 analitycznych
 • opisuje metody bada艅 instrumentalnych
 • dobiera metody badania odpowiednie do sporz膮dzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego
 • wykonuje badania lek贸w recepturowych i aptecznych zalecane przez Farmakope臋 Polsk膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje analiz臋 ilo艣ciow膮 i jako艣ciow膮 leku recepturowego i leku aptecznego
 • omawia wyniki bada艅 lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.9 - omawia teoretyczne podstawy analizy chemicznej
 • opisuje cele, zadania i metody analizy chemicznej
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia i prawa chemiczne
 • opisuje zagadnienia analizy jako艣ciowej, ilo艣ciowej i instrumentalnej
 • podaje metody rozdzia艂u mieszanin chemicznych
  4. pos艂uguje si臋 Farmakope膮 Polsk膮, normami i instrukcjami
 • omawia zasady tworzenia nazw substancji leczniczych i odczynnik贸w
 • pos艂uguje si臋 monografiami og贸lnymi i szczeg贸艂owymi
 • omawia uk艂ad Farmakopei Polskiej i wiadomo艣ci w niej zawarte, w szczeg贸lno艣ci o odczynnikach i odczynnikach w postaci roztwor贸w, roztwor贸w mianowanych i roztwor贸w buforowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza badania zawarto艣ci substancji i produkt贸w leczniczych
 • przeprowadza oznaczenie zawarto艣ci substancji w badanej pr贸bie metodami miareczkowymi
 • przeprowadza oznaczenie zawarto艣ci substancji w badanej pr贸bie metodami instrumentalnymi
  6. dokonuje rozdzia艂u substancji z艂o偶onych
 • wymienia metody rozdzia艂u mieszanin chemicznych 鈥 dekantacja, s膮czenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia
 • rozdziela mieszaniny chemiczne stosuj膮c r贸偶ne metody rozdzia艂u
  7. przeprowadza badania fizykochemiczne r贸偶nych postaci lek贸w
 • wymienia rodzaje bada艅 fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej 鈥 oznaczanie temperatury topnienia i krzepni臋cia, g臋sto艣ci, rozpuszczalno艣ci, lepko艣ci, pH
 • przeprowadza wybrane badania fizykochemiczne
  8. przeprowadza badanie dost臋pno艣ci farmaceutycznej substancji czynnej z r贸偶nych postaci leku
 • omawia metody badania dost臋pno艣ci farmaceutycznej r贸偶nych postaci produkt贸w leczniczych
 • przeprowadza badania dost臋pno艣ci farmaceutycznej dla tabletek, zawiesin, ma艣ci
 • sporz膮dza dokumentacj臋 laboratoryjn膮
 • wykonuje podstawowe obliczenia chemiczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obliczenia z zakresu analizy ilo艣ciowej
 • charakteryzuje i interpretuje b艂臋dy analityczne
 • stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych
  9. omawia nieprawid艂owo艣ci mog膮ce 艣wiadczy膰 o sfa艂szowaniu substancji leczniczych, surowc贸w farmaceutycznych i produkt贸w leczniczych
 • wskazuje w Farmakopei Polskiej informacje dotycz膮ce wymaga艅 jako艣ciowych i ilo艣ciowych substancji leczniczych, surowc贸w farmaceutycznych i produkt贸w leczniczych
 • omawia wnioski z przeprowadzonych analiz i wskazuje nieprawid艂owo艣ci w wynikach analiz
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - omawia programy komputerowe i narz臋dzia informatyczne wspomagaj膮ce wykonywanie uprawnionych zada艅 w laboratorium
 • wykorzystuje dost臋pne oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania analiz i rejestrowania wynik贸w
 • wykorzystuje techniki informatyczne do przetwarzania i przesy艂u danych zwi膮zanych z kontrol膮 laboratoryjn膮

MED.09.5 - Zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, 艣rodki spo偶ywcze specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz produkty kosmetyczne na podstawie i w zakresie okre艣lonym w przepisach prawa obowi膮zuj膮cych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED09)

  1. charakteryzuje wyroby medyczne do zaopatrzenia indywidualnego
 • wskazuje r贸偶nice mi臋dzy wyrobami medycznymi a innymi typami produkt贸w, takimi jak: produkty lecznicze, kosmetyczne, suplementy diety, 艣rodki spo偶ywcze i biob贸jcze
 • wskazuje rodzaje wyrob贸w medycznych (wyroby medyczne na zam贸wienie, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, zestawy zabiegowe) oraz klasy wyrob贸w medycznych
 • dokonuje kategoryzacji wyrob贸w medycznych do zaopatrzenia indywidualnego i omawia kategorie wyrob贸w medycznych
 • przedstawia przyk艂adowe wyroby medyczne w ramach grup kategoryzacyjnych z uwzgl臋dnieniem rodzaj贸w i materia艂贸w
  2. dobiera wyroby medyczne do potrzeb pacjenta
 • sprawdza oznakowanie wyrobu medycznego
 • wskazuje dokumentacj臋, kt贸ra musi by膰 do艂膮czona do wyrobu medycznego
 • rozr贸偶nia prawid艂owe i nieprawid艂owe oznakowanie lub instrukcje u偶ywania wyrobu
 • omawia zasady dopasowywania wyrob贸w medycznych do cia艂a pacjenta ze wzgl臋du na kategorie i grupy produktowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera wyroby medyczne w grupach produktowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED09 - rozr贸偶nia rodzaje produkt贸w kosmetycznych oraz okre艣la ich zastosowanie
 • opisuje rodzaje produkt贸w kosmetycznych
 • opisuje produkty kosmetyczne do higieny i piel臋gnacji twarzy
 • opisuje produkty kosmetyczne do higieny i piel臋gnacji cia艂a
 • opisuje produkty kosmetyczne do higieny i piel臋gnacji w艂os贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje produkty kosmetyczne do higieny intymnej
  4. dobiera 艣rodki kosmetyczne dla pacjenta
 • dobiera 艣rodki kosmetyczne na podstawie informacji uzyskanych od pacjenta na temat stosowanych 艣rodk贸w kosmetycznych, suplement贸w diety, zi贸艂
  5. Kwalifikacje zawodowe - omawia suplementy diety
 • omawia rodzaje suplement贸w diety
 • opisuje przepisy dopuszczaj膮ce do obrotu suplementy diety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • wymienia zagro偶enia zwi膮zane z nadu偶ywaniem suplement贸w diety
  6. udziela informacji w zakresie stosowania ro艣lin leczniczych i przetwor贸w ro艣linnych
 • wymienia surowce ro艣linne stosowane w lecznictwie
 • omawia metody pozyskiwania surowc贸w ro艣linnych
 • wymienia grupy substancji czynnych zawartych w surowcach ro艣linnych
 • wymienia preparaty ro艣linne stosowane w poszczeg贸lnych jednostkach chorobowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje dzia艂anie ro艣lin leczniczych, lek贸w ro艣linnych oraz mieszanek zio艂owych
 • okre艣la dzia艂anie poszczeg贸lnych substancji czynnych zawartych w surowcach ro艣linnych

MED.09.6 - Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz plac贸wkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie i w zakresie okre艣lonym w przepisach prawa obowi膮zuj膮