LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - STYCZEŃ 2010

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7911 - Faza cyklu gospodarczego charakteryzująca się stałym i postępującym wzrostem produkcji i cen, wzr...
 • Pytanie nr 7912 - Bezrobocie wynikające z przerw w aktywności zawodowej spowodowanej zmianą miejsca pracy bądź wcho...
 • Pytanie nr 7913 - Trzej księgowi chcą być wspólnikami pracującymi na własny rachunek. Mają uprawnienia do wykonywan...
 • Pytanie nr 7914 - Spółka akcyjna wyemitowała akcje własne. Operacja ta spowoduje zmiany
 • Pytanie nr 7915 - Konto wynikowe to urządzenie księgowe służące do ewidencji
 • Pytanie nr 7916 - W tabeli opisano cechy czterech spółek. Która z nich jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością...
 • Pytanie nr 7917 - Wywóz towarów z Polski na terytorium innego państwa Unii Europejskiej z przeniesieniem prawa włas...
 • Pytanie nr 7918 - Warunkiem założenia spółki akcyjnej jest zgromadzenie kapitału założycielskiego w wysokości
 • Pytanie nr 7919 - Przełożony w firmie tworzy atmosferę wzajemnego zaufania i wspólnoty, która integruje się wokół r...
 • Pytanie nr 7920 - Zakład produkcyjny zakupił maszynę wymagającą montażu przed oddaniem jej do użytkowania. Do które...
 • Pytanie nr 7921 - Oprogramowanie komputera, wykorzystywane w działalności firmy zalicza się do
 • Pytanie nr 7922 - Jednostka gospodarcza badając zdolność swojej firmy do generowania zysku ze sprzedaży wykorzysta ...
 • Pytanie nr 7923 - Jaką metodę amortyzacji środków trwałych zastosowała jednostka gospodarcza?
 • Pytanie nr 7924 - Księgowania w okresie sprawozdawczym ilustrują przyjęcie mebli biurowych do użytkowania oraz ich ...
 • Pytanie nr 7925 - Zamykając konto aktywów należy wpisać saldo końcowe konta po stronie
 • Pytanie nr 7926 - Tabela przedstawia system wyceny rzeczowych aktywów obrotowych stosowany przez przedsiębiorstwo p...
 • Pytanie nr 7927 - Przedsiębiorstwo produkcyjne na podstawie umowy dzierżawy przyjęło samochód dostawczy, który będz...
 • Pytanie nr 7928 - W cukierni przyjęcie cukru do magazynu zaksięgowano na następujących kontach: Według jakiej zasad...
 • Pytanie nr 7929 - Hurtownia zakupiła spodnie damskie w cenie netto 100 zł/szt. Na dzień sporządzenia sprawozdania f...
 • Pytanie nr 7930 - Ewidencję spółek prawa handlowego prowadzi
 • Pytanie nr 7931 - Które zadanie realizują banki komercyjne?
 • Pytanie nr 7932 - Budżet państwa jest uchwalany przez
 • Pytanie nr 7933 - Które zadanie realizowane jest przez NIK?
 • Pytanie nr 7934 - Zakupu 5 - letnich obligacji skarbowych dokonuje się za pośrednictwem
 • Pytanie nr 7935 - Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosił 1,3 w roku 2008, a w roku 2009 zwiększył się do 1,...
 • Pytanie nr 7936 - W którym roku sprzedaż towarów była najbardziej opłacalna?
 • Pytanie nr 7937 - Uproszczone bilanse jednostki gospodarczej sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r. i 2008 r. prze...
 • Pytanie nr 7938 - Zdolność spółki do obsługi zadłużenia charakteryzują wskaźniki, których wzory i osiągnięte wielko...
 • Pytanie nr 7939 - W tabeli przedstawiono wskaźniki szybkości krążenia środków obrotowych w czterech przedsiębiorstw...
 • Pytanie nr 7940 - Koszty poniesione przez przedsiębiorstwo na wyprodukowanie partii 2 000 sztuk produktów wyniosły:...
 • Pytanie nr 7941 - Przedsiębiorstwo wytwarza w sposób seryjny obuwie damskie i obuwie męskie. Koszty pośrednie są ro...
 • Pytanie nr 7942 - Jednostka gospodarcza produkuje figurki gipsowe: pajace i motyle stosując te same materiały oraz ...
 • Pytanie nr 7943 - W spółce akcyjnej na podstawie decyzji walnego zgromadzenia część wypracowanego zysku netto przez...
 • Pytanie nr 7944 - Tabela przedstawia strukturę kapitału własnego spółki akcyjnej za poprzedni rok obrotowy. Jaką mi...
 • Pytanie nr 7945 - Oprogramowanie komputerów, nabyte licencje, prawo do używania znaku towarowego wykazywane są w bi...
 • Pytanie nr 7946 - Kierownictwo piekarni zdecydowało o kompensacie niedoboru mąki wrocławskiej nadwyżką mąki poznańs...
 • Pytanie nr 7947 - Niedobór materiałów powstałych na skutek sytuacji niezawinionych i niemożliwych do przewidzenia, ...
 • Pytanie nr 7948 - Hurtownia artykułów spożywczych zatrudnia 1 000 osób, w tym 300 mężczyzn. Jaki procent ogółu zatr...
 • Pytanie nr 7949 - Hurtownia założyła lokatę roczną w banku komercyjnym w wysokości 50 000 zł. Roczna stopa procento...
 • Pytanie nr 7950 - Jednostka handlowa będąca podatnikiem podatku VAT UE sprzedała towary kontrahentowi z Włoch i wys...
 • Pytanie nr 7951 - Spółka zakupiła 1 000 kg blachy cynkowej. Cena ewidencyjna blachy została ustalona na poziomie 6 ...
 • Pytanie nr 7952 - Rw - Pobranie materiałów jest dokumentem
 • Pytanie nr 7953 - Praca na komputerze z monitorem ekranowym przez ponad 5 godzin bez przerwy może powodować
 • Pytanie nr 7954 - Konta wykazują poniższe zapisy. Ustalony na podstawie zapisów na kontach wynik ze sprzedaży towar...
 • Pytanie nr 7955 - Obowiązek okresowego szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowisku technika ekonomisty w zakr...
 • Pytanie nr 7956 - Pracownikowi pracującemu na komputerze od kilku lat przez osiem godzin dziennie pogorszył się wzr...
 • Pytanie nr 7957 - Dokumenty inwentaryzacyjne archiwizuje się w przedsiębiorstwie
 • Pytanie nr 7958 - Konto Rozliczenie zakupu towarów może wykazywać saldo
 • Pytanie nr 7959 - Jednostka gospodarcza prowadząca pełną rachunkowość jest zobowiązana przechowywać księgi i związa...
 • Pytanie nr 7960 - Jednostka gospodarcza wystawiająca faktury VAT z wykorzystaniem programu komputerowego obowiązana...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ