LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21301 - Mikrologistyka swoim zasięgiem obejmuje
 • Pytanie nr 21302 - Cechą charakterystyczną zaopatrzenia w systemie Just in Time jest
 • Pytanie nr 21303 - Towary przygotowywane są do składowania w fazie
 • Pytanie nr 21304 - Operator logistyczny realizuje małe wielkości zamówień i częste dostawy materiałów do produkcji s...
 • Pytanie nr 21305 - Rysunek przedstawia ogniwa zakładu produkcyjnego. Wskaż nazwy poszczególnych ogniw zakładu.
 • Pytanie nr 21306 - Logistyka zewnętrzna przedsiębiorstwa obejmuje planowanie
 • Pytanie nr 21307 - Do kosztów stałych w przedsiębiorstwie zalicza się
 • Pytanie nr 21308 - Kosztem zmiennym w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest
 • Pytanie nr 21309 - Do kosztów ryzyka utrzymania zapasów zalicza się
 • Pytanie nr 21310 - Po połączeniu analizy ABC z analizą XYZ kombinację AX charakteryzuje
 • Pytanie nr 21311 - Cecha transportu, polegająca na pewności dostarczenia towaru do odbiorcy w ustalonym pomiędzy nab...
 • Pytanie nr 21312 - Przy organizowaniu zadań transportowych czynnikiem zależnym od spedytora, wpływającym na przebieg...
 • Pytanie nr 21313 - Przekazywanie odbiorcy towarów zgodnie z zamówieniem odbywa się w strefie
 • Pytanie nr 21314 - W magazynie wyróżniamy dwa rodzaje składowania: rzędowe i blokowe. Cechą składowania blokowego je...
 • Pytanie nr 21315 - W procesie magazynowym operacja, polegająca na pobraniu towarów ze stosów zapasów lub urządzeń do...
 • Pytanie nr 21316 - W celu zabezpieczenia się przed przewidywanymi podwyżkami cen tworzy się zapas
 • Pytanie nr 21317 - Pojazd mechaniczny, którego celem jest przemieszczanie naczep pozbawionych przednich kół nazywa s...
 • Pytanie nr 21318 - Wielkość zapasu rotującego na przedstawionym wykresie wynosi
 • Pytanie nr 21319 - Ile wyniosła dostawa do punktu sprzedaży detalicznej, jeżeli zapas początkowy wynosił 1 200 szt.,...
 • Pytanie nr 21320 - Stawka czynnościowa spedytora morskiego wynosi 100/USD/TEU (20-stopowa jednostka przeliczeniowa)....
 • Pytanie nr 21321 - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC - Serial Shipping Container Code) służy do identyfikacji
 • Pytanie nr 21322 - Ponowne przetwarzanie odpadów w nowy produkt użytkowy to
 • Pytanie nr 21323 - Tabela przedstawia koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi....
 • Pytanie nr 21324 - Partię wyrobów gotowych przewieziono z magazynu fabrycznego do magazynu regionalnego. W związku z...
 • Pytanie nr 21325 - Który ze znaków oznacza zagrożenie substancją żrącą?
 • Pytanie nr 21326 - Przedstawiony dokument towarzyszy kierowcy przy przewozie ładunków
 • Pytanie nr 21327 - Dokument wystawiany przez zleceniodawcę, który jest uzupełnieniem szczegółowym zlecenia spedycyjn...
 • Pytanie nr 21328 - Zmniejszenie liczby magazynów może spowodować wzrost kosztów
 • Pytanie nr 21329 - Koszt dzierżawy budowli magazynowych jest kosztem
 • Pytanie nr 21330 - Jeżeli długość strefy składowania wynosi 24 m, szerokość 4 m, a powierzchnia zajmowana przez towa...
 • Pytanie nr 21331 - Koszty osobowe pracowników magazynowych w I kwartale wynoszą 24 000 zł. Jeżeli w styczniu w magaz...
 • Pytanie nr 21332 - Ile wynosi wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej jeżeli roczne koszty magazynowania...
 • Pytanie nr 21333 - Dział planowania ustalił wielkość zużycia materiałów na podstawie norm produkcyjnych do zaplanowa...
 • Pytanie nr 21334 - Średni popyt miesięczny na surowiec wynosi 100 kg, a obecny zapas wynosi 100 kg. Przy zapasie bez...
 • Pytanie nr 21335 - Do wewnętrznego łańcucha dostaw zalicza się
 • Pytanie nr 21336 - Przedstawiony dokument to formularz
 • Pytanie nr 21337 - Zakład, który montuje okna otrzymał zamówienie na 150 szt. tego wyrobu. Ile należy zamówić elemen...
 • Pytanie nr 21338 - Dokument potwierdzenia zamówienia na surowiec realizowany na bazie Incoterms EXW zawiera zazwyczaj
 • Pytanie nr 21339 - Do spakowania 100 szt. produktu potrzeba 10 opakowań zbiorczych. Na stanie magazynowym znajduje s...
 • Pytanie nr 21340 - Jeżeli czas dostawy wynosi 3 dni, zamówienie należy złożyć
 • Pytanie nr 21341 - Na stanowisku szlifierskim obrabiany jest 4-cylindrowy blok silnika. Czas szlifowania 1 cylindra ...
 • Pytanie nr 21342 - Producent obsługuje w sieci dystrybucji 5 centrów dystrybucji, które z kolei obsługują po 10 hurt...
 • Pytanie nr 21343 - W przedsiębiorstwie przewozowym w ciągu miesiąca przewieziono 200 ton ładunku na łączną odległość...
 • Pytanie nr 21344 - Przeciętny miesięczny przebieg jednego pojazdu w przedsiębiorstwie przewozowym wyniósł 10 000 km....
 • Pytanie nr 21345 - W zakładzie pracy obowiązek zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpi...
 • Pytanie nr 21346 - Operator logistyczny zrealizował 80 dostaw towaru do zakładu produkcyjnego. Jeżeli 8 dostaw było ...
 • Pytanie nr 21347 - Do wtórnego i rozłożonego w czasie procesu przeróbki odpadów zalicza się
 • Pytanie nr 21348 - Rozróżnia się dwa rodzaje odzieży stosowanej na stanowiskach pracy: odzież ochronną oraz odzież r...
 • Pytanie nr 21349 - W przypadku, gdy w magazynie dojdzie do porażenia prądem osoby, pierwszą czynnością jest
 • Pytanie nr 21350 - Zgodnie z Polską Normą, szerokość luzu manipulacyjnego X i Y dla ruchu jednokierunkowego tylko śr...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ