LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA BD25 + BD30 - WRZESIEŃ 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27391 - Za sporządzenie kosztorysu zamiennego, który wykonywany jest w związku ze zmianą ilości robót, od...
 • Pytanie nr 27392 - Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze stanowią grupą kosztorysów, dla której kryterium...
 • Pytanie nr 27393 - Sporządzając ofertę na wykonanie robót drogowych należy wykonać kosztorys
 • Pytanie nr 27394 - Aby oszacować koszty zlecanych robót budowlanych zamawiający powinien sporządzić kosztorys
 • Pytanie nr 27395 - Przedmiar robót zawiera
 • Pytanie nr 27396 - Zapis KNR 2-01 0217/04 oznacza, że kosztorysowane są roboty
 • Pytanie nr 27397 - Koszty pośrednie oblicza się od wartości
 • Pytanie nr 27398 - Kwota zysku obliczana jest jako procentowa wartość od
 • Pytanie nr 27399 - Założenia wyjściowe do kosztorysowania zawierają między innymi informację o tym,
 • Pytanie nr 27400 - Wymiary przekroju wieńca W-1 przedstawionego na rysunku wynoszą
 • Pytanie nr 27401 - Wartości procentowe stawki narzutów do kosztorysowania przyjmuje się na podstawie
 • Pytanie nr 27402 - Minimalna liczba osób, która wchodzi w skład komisji przetargowej, wynosi
 • Pytanie nr 27403 - W zamówieniach publicznych zamawiający może żądać od wykonawcy wpłacenia "zabezpieczenia należyte...
 • Pytanie nr 27404 - Wpisy w książce obmiarów dotyczą
 • Pytanie nr 27405 - Brygada wykonała 500 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, na podsypce pias...
 • Pytanie nr 27406 - Pozycja kosztorysowa KNR 2-31;0511/03 dotyczy układania kostki brukowej betonowej o grubości
 • Pytanie nr 27407 - Jeżeli nakłady na 100 m2 ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej wynoszą 108,91 roboczogodz...
 • Pytanie nr 27408 - Zapisana w przedstawionej tablicy liczba 49,37 dotyczy kostki brukowej betonowej na podsypce ceme...
 • Pytanie nr 27409 - Zasady wyboru wykonawcy inwestycji publicznych reguluje
 • Pytanie nr 27410 - Ceną jednostkową jest
 • Pytanie nr 27411 - Warunki, które musi spełnić wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia publicznego, są określ...
 • Pytanie nr 27412 - Z danych zawartych w przedstawionej tabeli wynika, że jeżeli koszty materiałów pomocniczych wynos...
 • Pytanie nr 27413 - Robotnikowi wypłaca się dodatki za pracę, do których nie należy dodatek za pracę w
 • Pytanie nr 27414 - Dodatek funkcyjny do płac nie przysługuje
 • Pytanie nr 27415 - Na podstawie danych zapisanych w przedstawionej tabeli oblicz koszty RAZEM [Kb + Kp] + [Z] roboci...
 • Pytanie nr 27416 - Podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich stanowią
 • Pytanie nr 27417 - Objętość nasypu przedstawionego na rysunku dla następujących danych: a = 7 m, z = 2 m, h = 2 m, l...
 • Pytanie nr 27418 - Postępowanie przy przetargu nieograniczonym zawiera m.in. następujące etapy:
 • Pytanie nr 27419 - Przetargiem dwustopniowym jest przetarg,
 • Pytanie nr 27420 - Przetarg ograniczony w zamówieniach publicznych jest formą przetargu, w której oferty mogą składa...
 • Pytanie nr 27421 - Która z wymienionych instytucji zajmuje się obsługą rynku zamówień publicznych w sektorze budowla...
 • Pytanie nr 27422 - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy należą do kosztów
 • Pytanie nr 27423 - Wynagrodzenie operatora koparki mieści się w kosztach
 • Pytanie nr 27424 - Wykonawca przywiózł z hurtowni na plac budowy krawężniki. Ich ręczny rozładunek uwzględniony jest...
 • Pytanie nr 27425 - Który z wymienionych składników kosztów pracy robotników nie wchodzi w skład ceny kosztorysowej r...
 • Pytanie nr 27426 - "Opis sposobu obliczenia ceny zamówienia", znajdujący się w specyfikacji istotnych warunków zamów...
 • Pytanie nr 27427 - Zakład zatrudnia 10 pracowników ze stawką 6 zł/r-g i 20 pracowników ze stawką 3 zł/r-g. Jaka jest...
 • Pytanie nr 27428 - Obmiar robót kosztorysowych wykonuje się na podstawie
 • Pytanie nr 27429 - Na rysunku przedstawiono przekrój normalny drogi. Ile wynosi przedmiar robót na wykonanie 300 mb ...
 • Pytanie nr 27430 - Korzystając z danych zawartych w przedstawionej tablicy podaj ilość zaprawy cementowo-wapiennej, ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ