LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z11

艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych i wspomagaj膮cych rozw贸j dzieckaZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 Z.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE Z 11

1. Piel臋gnowanie dziecka zdrowego
Kwalifikacje w zawodzie Z.11 - Ucze艅:
1) zapewnia bezpiecze艅stwo dziecku;
2) rozpoznaje i okre艣la potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega zwi膮zek mi臋dzy zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;
3) zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;
4) wykonuje zabiegi higieniczno-piel臋gnacyjne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami i procedurami;
5) planuje profilaktyk臋 pr贸chnicy i schorze艅 wieku dzieci臋cego;
6) prowadzi dzia艂ania profilaktyczne oraz kszta艂tuje nawyki prozdrowotne;
7) okre艣la normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;
8) obserwuje i ocenia rozw贸j fizyczny dziecka;
9) rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur post臋powania w przypadku ich podejrzenia;
10) dba o od偶ywianie dziecka zgodne z normami 偶ywieniowymi;
11) analizuje jad艂ospisy pod k膮tem zawarto艣ci sk艂adnik贸w pokarmowych;
12) przygotowuje podstawowe posi艂ki, uwzgl臋dniaj膮ce zalecenia dietetyczne;
13) analizuje i prowadzi dokumentacj臋 piel臋gnacyjn膮 dziecka zdrowego;
14) planuje formy i zasady wsp贸艂pracy oraz wsp贸艂pracuje z pracownikami plac贸wki w zakresie piel臋gnowania dziecka;
15) planuje i organizuje czynno艣ci piel臋gnacyjne u dziecka zdrowego, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 plac贸wki, w kt贸rej przebywa dziecko;
16) okre艣la cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opieku艅czo颅-wychowawczych sprawuj膮cych opiek臋 nad ma艂ym dzieckiem.

2. Piel臋gnowanie dziecka chorego i niepe艂nosprawnego
Kwalifikacje w zawodzie Z11 - Ucze艅:
1) zapewnia bezpiecze艅stwo dziecku choremu i niepe艂nosprawnemu;
2) rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepe艂nosprawnego;
3) zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospo艂eczne dziecka chorego i niepe艂nosprawnego z uwzgl臋dnieniem jego wieku i stanu zdrowia;
4) przestrzega zasad piel臋gnowania dziecka ze schorzeniami poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w;
5) wykonuje zabiegi higieniczno-piel臋gnacyjne, dostosowuj膮c technik臋 ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zalece艅 zespo艂u terapeutycznego;
6) okre艣la przyczyny i objawy kliniczne chor贸b wieku dzieci臋cego, metody ich leczenia i zapobiegania im;
7) ocenia wyp艂yw choroby na stan psychiczny dziecka;
8) reaguje na zmiany w wygl膮dzie i zachowaniu dziecka chorego;
9) dokonuje pomiaru parametr贸w 偶yciowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;
10) rozr贸偶nia rodzaje niepe艂nosprawno艣ci oraz metody rehabilitacji;
11) uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego;
12) przestrzega zasad i drogi podawania lek贸w;
13) podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;
14) okre艣la rol臋 mechanizm贸w obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;
15) prowadzi dokumentacj臋 piel臋gnacyjn膮 dziecka chorego;
16) dobiera formy i przestrzega zasad wsp贸艂pracy z zespo艂em terapeutycznym;

17) charakteryzuje organizacj臋 i specyfik臋 pracy w plac贸wce opieki nad dzieckiem oraz wsp贸艂pracuje z zespo艂em terapeutycznym;
18) towarzyszy dziecku podczas bada艅 i zabieg贸w specjalistycznych.

3. Wychowanie i edukowanie dziecka
Kwalifikacje w zawodzie Z 11 - Ucze艅:
1) przestrzega norm i okre艣la fazy rozwoju ma艂ego dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;
2) ocenia rozw贸j psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczeg贸lnych sfer;
3) dobiera materia艂y i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczeg贸lnych grupach rozwojowych;
4) prowadzi zabawy stymuluj膮ce rozw贸j dziecka w zakresie poszczeg贸lnych sfer z uwzgl臋dnieniem wieku dziecka i jego mo偶liwo艣ci psychofizycznych;
5) analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i mo偶liwo艣ci percepcyjnych dziecka;
6) stymuluje aktywno艣膰 werbaln膮 dziecka, wykorzystuj膮c r贸偶ne techniki i utwory literackie;
7) przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;
8) charakteryzuje czynniki wp艂ywaj膮ce na kszta艂towanie osobowo艣ci i zachowanie dziecka;
9) kszta艂tuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowo艣ci;
10) stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;
11) dobiera metody rozwijania samodzielno艣ci dziecka;
12) rozwija samodzielno艣膰 dziecka r贸偶nymi metodami;
13) okre艣la rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunk贸w oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;
14) stosuje metody 艂agodzenia negatywnych emocji u dziecka;
15) okre艣la istot臋 i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegaj膮ce powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;
16) okre艣la zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze wyst臋puj膮ce u ma艂ego dziecka;
17) dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepe艂nosprawnym i stwarzaj膮cym problemy wychowawcze;
18) planuje i prowadzi indywidualne zaj臋cia wyr贸wnawcze;
19) organizuje prac臋 wychowawcz膮 w poszczeg贸lnych grupach rozwojowych;
20) planuje formy wsp贸艂pracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
21) wsp贸艂pracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
22) ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Rozwijanie wra偶liwo艣ci artystycznej dziecka
Kwalifikacje w zawodzie Z11 - Ucze艅:
1) wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okoliczno艣ciowe, scenografie oraz lalki, kukie艂ki i kostiumy do inscenizacji i bal贸w, pos艂uguj膮c si臋 r贸偶nymi technikami plastycznymi;
2) dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zaj臋膰 do wieku i mo偶liwo艣ci dziecka;
3) prowadzi zaj臋cia techniczne i plastyczne z dzie膰mi w poszczeg贸lnych grupach rozwojowych;
4) wykonuje z dzie膰mi i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z r贸偶norodnych materia艂贸w i surowc贸w;
5) rozwija zainteresowania dzieci tw贸rczo艣ci膮 plastyczn膮 i techniczn膮;
6) okre艣la rol臋 utwor贸w muzycznych w rozwoju i kszta艂towaniu osobowo艣ci dziecka;
7) dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczeg贸lnych grupach rozwojowych;
8) 艣piewa piosenki dzieci臋ce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;
9) tworzy proste uk艂ady taneczne do muzyki z uwzgl臋dnieniem wieku, poziomu rozwoju i
mo偶liwo艣ci dzieci;
10) prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzgl臋dnieniem wieku, poziomu rozwoju i mo偶liwo艣ci dzieci.