LOGOWANIE

OPIEKUNKA DZIECIĘCAKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia z zakresu psychomotorycznego rozwoju i wychowania dziecka;
1.2. rozpoznawać przejawy rozwoju psychomotorycznego dziecka, w tym tempo i uwarunkowania rozwoju;
1.3. rozróżniać terminologię medyczną dotyczącą opieki, pielęgnacji, leczenia i udzielania pierwszej pomocy;
1.4. wskazywać zasady uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
1.5. określać wpływ rodziny i grupy rówieśniczej na wszystkie sfery rozwoju dziecka;
1.6. rozpoznawać zaburzenia rozwojowe wieku dziecięcego, objawy kliniczne chorób i zaburzeń okresu dziecięcego;
1.7. identyfikować objawy choroby sierocej małego dziecka oraz warunki zapobiegania jej rozwojowi.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz jego psychomotoryczne osiągnięcia;
2.2. analizować dokumentację rozwoju psychomotorycznego dziecka;
2.3. dobierać metody wychowania, pielęgnowania i nauczania oraz środki, sprzęt, materiały i inne pomoce do potrzeb indywidualnych dziecka;
2.4. przewidywać oddziaływania wychowawcze z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;
2.5. wskazywać zabawy z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dziecka;
2.6. charakteryzować zaburzenia rozwojowe wieku dziecięcego, dobierać i modyfikować metody wychowawcze w stosunku do dzieci specjalnej troski;
2.7. analizować przyczyny problemów wychowawczych i dobierać adekwatne środki zaradcze;
2.8. wskazywać sposoby współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania działań opiekuńczych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
3.2. planować pracę opiekuńczą, wychowawczą i pielęgnacyjną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dziecka;
3.3. przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki w działaniach pielęgnacyjnych i leczniczych;
3.4. stosować zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania;
3.5. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania działań opiekuńczych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania działań opiekuńczych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.