LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA BD25 + BD30 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 42431 - Który kosztorys powinien sporządzić zamawiający w celu obliczenia planowanych kosztów prac projek...
 • Pytanie nr 42432 - Który z kosztorysów powinien sporządzić wykonawca, jeżeli w trakcie wykonywania robót inwestor zm...
 • Pytanie nr 42433 - Kosztorys powykonawczy sporządza się na podstawie
 • Pytanie nr 42434 - Częścią kosztorysu, która zawiera zestawienie wartości poszczególnych elementów robót, jest
 • Pytanie nr 42435 - Z fragmentu rysunku inwentaryzacyjnego wynika, że szerokość otworu okiennego wynosi
 • Pytanie nr 42436 - Zbrojenie główne stopy fundamentowej przedstawionej na rysunku jest wykonane w postaci siatki zbr...
 • Pytanie nr 42437 - Na podstawie zamieszczonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określ ...
 • Pytanie nr 42438 - Na podstawie danych zawartych we fragmencie tablicy 0307 z KNR 2-01 określ ile roboczogodzin potr...
 • Pytanie nr 42439 - Zapis KNR 2-02 0201 -03 oznacza, że nakłady rzeczowe należy przyjmować z Katalogu Nakładów Rzeczo...
 • Pytanie nr 42440 - Z których kolumn tablicy 0125 należy skorzystać przy sporządzaniu kosztorysu robót ziemnych, obej...
 • Pytanie nr 42441 - Na podstawie załączonej tabeli z informacyjnego zestawu cen czynników produkcji budowlanej określ...
 • Pytanie nr 42442 - Na podstawie fragmentu tablicy z KNR 2-01 oblicz, ile roboczogodzin i maszynogodzin potrzeba do w...
 • Pytanie nr 42443 - Firma Energia ułożyła jeden odcinek kabla o długości 200 m w gruncie kategorii III. Na podstawie ...
 • Pytanie nr 42444 - Przedmiar robót budowlanych zawiera opis robót w kolejności
 • Pytanie nr 42445 - Korzystając z fragmentu tablicy 0104 z KNR 2-02 oblicz, ile cegieł należy zgromadzić na placu bud...
 • Pytanie nr 42446 - Na podstawie informacji zawartych we fragmencie tablicy 0204 z KNR 2-02 oblicz ilość desek iglast...
 • Pytanie nr 42447 - Objętość mas ziemnych wykopu liniowego o długości 100 m i przekroju poprzecznym pokazanym na rysu...
 • Pytanie nr 42448 - Oblicz objętość wykopu którego rzut przedstawiono na rysunku, wiedząc, że głębokość wykopu wynosi...
 • Pytanie nr 42449 - Oblicz masę całkowitą stali zbrojeniowej, potrzebnej do wykonania zbrojenia elementu żelbetowego,...
 • Pytanie nr 42450 - Szerokość wykopu liniowego B dla b = 60 cm zgodnie z rysunkiem wynosi
 • Pytanie nr 42451 - Prawidłowy zapis formuły obliczenia objętości mieszanki betonowej do wykonania dwóch ścianek o gr...
 • Pytanie nr 42452 - Obmiar robót budowlanych sporządza się na podstawie
 • Pytanie nr 42453 - Na podstawie zamieszczonego rysunku ściany oblicz jej powierzchnię przeznaczoną do tapetowania. T...
 • Pytanie nr 42454 - Po wykonaniu kosztorysu powykonawczego robót remontowych otrzymano następujące wartości kosztów: ...
 • Pytanie nr 42455 - W tabeli przedstawiono fragment kosztorysu powykonawczego robót remontowych. Jaka jest cena koszt...
 • Pytanie nr 42456 - Jaki jest szacunkowy całkowity koszt wykonania dwuwarstwowego tynku na suficie o wymiarach 6,0 m ...
 • Pytanie nr 42457 - Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
 • Pytanie nr 42458 - Minimalna liczba osób wchodzących w skład komisji przetargowej wynosi
 • Pytanie nr 42459 - Podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych to
 • Pytanie nr 42460 - Przetargiem dwustopniowym jest przetarg,
 • Pytanie nr 42461 - Zgodnie z art. 12a Prawa zamówień publicznych na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczo...
 • Pytanie nr 42462 - Który z wymienionych aktów prawnych reguluje tryb zawierania umów na wykonanie robót budowlanych?...
 • Pytanie nr 42463 - Wykonawca przystępujący do przetargu w trybie zamówień publicznych odpowiada za przygotowanie kos...
 • Pytanie nr 42464 - W którym dokumencie zamieszcza się informacje, niezbędne wykonawcy do sporządzenia oferty i przys...
 • Pytanie nr 42465 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określ t...
 • Pytanie nr 42466 - Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
 • Pytanie nr 42467 - Wykonawca rozlicza koszt budowy z inwestorem na podstawie
 • Pytanie nr 42468 - Ile wynosi ogólny koszt robót wykończeniowych dla ściany przedstawionej na rysunku, jeżeli szacun...
 • Pytanie nr 42469 - Podczas remontu pracowni geograficznej zostanie wykonana instalacja klimatyzacyjna. Korzystając z...
 • Pytanie nr 42470 - Na podstawie informacji cenowej zawartej w zamieszczonej tabeli można oszacować średnią wartość r...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ