LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT1

Wykonywanie usług kelnerskich

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI HGT.1(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku

OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 1

HGT.01.2 - Podstawy gastronomii (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.01)

  1. charakteryzuje produkty żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, składu chemicznego i przydatności kulinarnej
 • definiuje pojęcie produkty żywności
 • charakteryzuje produkty żywności pod względem trwałości, pochodzenia i przydatności kulinarnej
 • wymienia składniki odżywcze, nieodżywcze i szkodliwe występujące w produktach żywności
 • dokonuje podziału składników produktów żywności (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • grupuje produkty żywności w zależności od zawartości składników odżywczych
  2. rozróżnia surowce, półprodukty i wyroby gotowe stosowane w sporządzaniu potraw i napojów
 • wyjaśnia pojęcia, takie jak: surowiec, półprodukt, wyrób gotowy
 • klasyfikuje produkty żywności według grup przydatności kulinarnej i handlowej
 • opisuje wartość odżywczą surowców według grup przydatności kulinarnej i handlowej
 • określa zastosowanie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych w sporządzaniu potraw i napojów
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.01 - rozróżnia metody utrwalania żywności
 • klasyfikuje metody utrwalania żywności
 • charakteryzuje metody fizyczne, biologiczne, chemiczne i mieszane utrwalania żywności
 • wskazuje wpływ metod utrwalania żywności na jej jakość i trwałość
 • identyfikuje stosowane metody utrwalania żywności w półproduktach i wyrobach spożywczych
  4. dokonuje oceny towaroznawczej żywności
 • rozróżnia cechy towaroznawcze żywności
 • wymienia metody oceny towaroznawczej żywności
 • określa warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej żywności (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia organoleptycznie żywność
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa rolę składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka
 • wymienia składniki pokarmowe
 • wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na organizm człowieka oraz na kompozycję potraw i napojów
 • ocenia dobór składników pokarmowych do komponowania potraw i napojów
 • oblicza wartość odżywczą żywności
  6. planuje alternatywne sposoby żywienia
 • podaje definicję żywienia alternatywnego
 • rozróżnia alternatywne sposoby żywienia (z modyfikacją składników pokarmowych z wyboru, wegeteriańskiego, pseudowegetariańskiego i makrobiotycznego)
 • wymienia surowce, potrawy i napoje stosowane w różnych formach żywienia alternatywnego
 • wskazuje zalety i wady żywienia alternatywnego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • układa jadłospisy zgodnie z potrzebami klientów i gości
  7. charakteryzuje dania kuchni polskiej i innych regionów świata
 • określa uwarunkowania geograficzne i gospodarcze regionu świata w tradycjach żywieniowych narodów regionów świata
 • opisuje potrawy i napoje charakterystyczne dla kuchni różnych regionów świata
 • rozpoznaje potrawy, napoje i posiłki charakterystyczne dla kuchni polskiej i narodów innych regionów świata
 • określa wpływ tradycji żywieniowych narodów regionów świata na kuchnię polską
  8. planuje jadłospisy (menu) zgodnie z
 • rozróżnia rodzaje jadłospisów (menu) zasadami racjonalnego żywienia
 • opisuje zasady układania jadłospisów
 • układa jadłospisy (menu) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
 • ocenia jadłospisy (menu) pod względem zgodności z zasadami racjonalnego żywienia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • modyfikuje jadłospisy - menu zgodnie z potrzebami żywienia określonych grup ludności
  9. rozróżnia procesy technologiczne stosowane do sporządzania potraw i napojów
 • rozpoznaje procesy technologiczne stosowane do sporządzania potraw i napojów
 • wymienia czynności składające się na proces technologiczny sporządzania potraw i napojów
 • rozróżnia metody obróbki wstępnej, właściwej oraz końcowej surowców i półproduktów stosowanych przy sporządzaniu potraw i napojów
 • opisuje nowoczesne metody sporządzania potraw i napojów, takie jak techniki molekularne, wędzenie, anty-grillowanie, dekonstrukcja dania, wykorzystanie ciekłego azotu i suchego lodu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne technologie sporządzania potraw stosowane w zakładach gastronomicznych, takie jak podawane bezpośrednio po sporządzeniu (cook- serve), schłodzone po sporządzeniu przed podawaniem (cook-chill), zamrożone po sporządzeniu (cook-freeze), gotowane w próżni (sous vide)
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane podczas sporządzania i przechowywania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • klasyfikuje maszyny i urządzenia stosowane podczas sporządzania potraw i napojów w części usługowej zakładu
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, termicznej, wykańczania potraw i napojów sporządzanych w części usługowej zakładu
 • rozróżnia urządzenia stosowane do dystrybucji, przechowywania i eksponowania potraw i napojów w części handlowej zakładu
  11. stosuje drobny sprzęt gastronomiczny podczas sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • klasyfikuje drobny sprzęt gastronomiczny wykorzystywany do sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu
 • dobiera drobny sprzęt gastronomiczny do sporządzania potraw i napojów w części handlowo- usługowej zakładu
  12. stosuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • rozróżnia systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas sporządzania potraw i napojów oraz świadczenia usług w gastronomii
 • ustala krytyczne punkty kontroli w procesach sporządzania potraw i napojów oraz świadczeniu usług w gastronomii
 • podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia w gastronomii
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
 • wymienia programy komputerowe stosowane w gastronomii
 • obsługuje programy komputerowe do planowania i rozliczania usług kelnerskich
  14. stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w gastronomii
 • opisuje zasady zrównoważonego rozwoju stosowane w gastronomii
 • przestrzega zasady zrównoważonego rozwoju podczas wykonywania zadań zawodowych w gastronomii
  15. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych w usługach kelnerskich
 • wskazuje cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia czym jest norma i wymienia jej cechy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej, krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

HGT.01.3 - Podstawy technologii i sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT1)

  1. określa warunki przechowywania produktów i półproduktów spożywczych i gotowych wyrobów stosowanych do sporządzania potraw i napojów w części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego
 • wymienia czynniki określające warunki przechowywania produktów spożywczych, półproduktów, gotowych wyrobów stosowanych do sporządzania potraw i napojów w części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego
 • określa warunki przechowywania różnych grup produktów spożywczych, półproduktów, gotowych wyrobów
 • określa sposób przechowywania i czas magazynowania w zależności od rodzaju produktów spożywczych , półproduktów czy gotowych potraw, i napojów w zależności od stopnia i sposobu ich przetworzenia
 • przechowuje produkty spożywcze, półprodukty i gotowe wyroby zgodnie z obowiązującymi zasadami (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje skutki niewłaściwego przechowywania produktów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych
  2. dobiera produkty spożywcze, półprodukty i wyroby gotowe do sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • rozróżnia cechy jakościowe produktów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych w zależności od przeznaczenia
 • ocenia przydatność i jakość produktów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych dobranych do sporządzania potraw i napojów
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT1 - charakteryzuje potrawy i napoje po recepturach
 • rozpoznaje wizualnie potrawy i napoje oraz na podstawie receptur
 • rozpoznaje potrawy i napoje po gramaturze określonej w recepturach
 • sprawdza zgodność produktów, półproduktów i wyrobów gotowych przeznaczonych do sporządzania potraw i napojów z recepturą
 • oblicza wielkość porcji potrawy i napoju na podstawie normatywu surowcowego
  4. organizuje stanowisko pracy (mise en place) do sporządzania potraw w części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego
 • wyznacza główne miejsce robocze na stanowisku pracy
 • dobiera produkty spożywcze, półprodukty i wyroby gotowe do sporządzenia potraw
 • odważa, odmierza, liczy produkty spożywcze, półprodukty i gotowe wyroby do sporządzania potraw i napojów zgodnie z recepturą
 • dobiera wyposażenie stanowiska pracy do sporządzania potraw i napojów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozmieszcza produkty i wyposażenie na stanowisku roboczym
 • przygotowuje miejsce na odpady i półprodukty na stanowisku roboczym
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje potrawy w części handlowo-
 • analizuje receptury gastronomiczne usługowej zakładu zgodnie z recepturami i zamówieniem
 • opisuje potrawy typowe dla kuchni polskiej i innych regionów świata zgodnie z recepturą i zamówieniem (zakąski, zupy, dania mięsne, rybne, drobiowe, jarskie i półmięsne, desery, napoje zimne, gorące i mrożone)
 • omawia przygotowywanie potraw w obecności gości w sztuce kelnerskiej różnych krajów regionów świata
 • obsługuje urządzenia gastronomiczne (wózki do tranżerowania i flambirowania) w czasie przygotowywania potraw w obecności gości zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza obróbkę wstępną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy oraz gospodarki surowcowej
 • przygotowuje produkty spożywcze i półprodukty do obróbki właściwej (rozdrabnia, łączy, miesza, oddziela, formuje, wykończa)
 • dobiera dodatki do sporządzanych potraw i napojów
 • porcjuje potrawy w obecności gości
 • chłodzi, studzi, wykończa potrawy, utrzymuje właściwą temperaturę przed ekspedycją (koktajle owocowo-warzywne)
 • rozpoznaje potrawy występujące w kartach menu po konsystencji, sposobie wykończenia potraw gotowych, obróbce właściwej, wielkości porcji
  6. wykonuje czynności związane z ekspedycją dań
 • rozróżnia rodzaje posiłków (śniadanie, lunch, brunch, obiad, kolacja)
 • zestawia potrawy i napoje w dania zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
 • ocenia zgodność z recepturą oraz jakość potraw i napojów wydanych z kuchni przed ekspedycją do sali konsumenckiej
  7. przestrzega procedur i stosuje instrukcje stanowiskowe dotyczące zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa żywności podczas sporządzania i ekspedycji dań
 • rozróżnia systemy zabezpieczania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, np. stosowanie systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System)
 • stosuje procedury dotyczące zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
 • stosuje zasady gospodarki odpadami

HGT.01.4 - Obsługiwanie gości (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.1)

  1. określa predyspozycje psychofizyczne, wymagania i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych kelnera
 • wymienia predyspozycje fizyczne i psychiczne kandydata do pracy w zawodzie kelnera, np. odporność na stres, otwartość na kontakty z innymi, cierpliwość, dobra kondycja, sprawność fizyczna
 • określa cechy osobowości kelnera konieczne i przydatne w pracy na różnych stanowiskach
 • opisuje sylwetkę zawodową kelnera
 • określa elementy osobistego wyposażenia kelnera do bezpośredniej obsługi gości
  2. rozróżnia miejsca pracy kelnera
 • wyjaśnia termin gastronomia
 • opisuje funkcje gastronomii
 • rozróżnia zakłady gastronomiczne
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.1 - rozróżnia stanowiska pracy i systemy obsługi kelnerskiej
 • rozróżnia stanowiska pracy w części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego
 • określa zadania pracowników części handlowo- usługowej zakładów gastronomicznych
 • wymienia stanowiska pracy i pełnione funkcje pracowników w systemach obsługi gości
 • ocenia przydatność systemów obsługi gości dla gastronomii
  4. określa wyposażenie części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego i jego przeznaczenie
 • rozróżnia pomieszczenia części handlowo- usługowej zakładu gastronomicznego
 • określa przeznaczenie pomieszczeń części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • opisuje zadania kelnera wykonywane w różnych pomieszczeniach części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • rozróżnia wyposażenie części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje wyposażenie pomieszczeń części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem świadczonych usług (w meble, bieliznę stołową, zastawę stołową i serwisową, maszyny, urządzenia i sprzęt do sporządzania potraw, przechowywania, ekspedycji, transportu potraw i napojów, baru, utrzymania czystości)
 • określa funkcję pomieszczeń znajdujących się w części handlowo-usługowej
 • rozróżnia asortyment wyposażenia różnych pomieszczeń części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • określa miejsce i sposób przechowywania bielizny stołowej i zastawy stołowej (magazynuje zapasy, przygotowuje pomocnik kelnerski)
  5. Kwalifikacje zawodowe - posługuje się wyposażeniem części handlowo- usługowej zakładu
 • przenosi w ręku i przewozi na wózku kelnerskim bieliznę stołową
 • przenosi zastawę stołową oraz serwisową w ręku i na tacy
 • przewozi zastawę stołową oraz serwisową na wózku kelnerskim
 • opisuje czynności związane z przygotowaniem sali na przyjęcie gości (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • posługuje się bielizną stołową (składa, rozkłada, wymienia, formuje serwety lub serwetki)
 • nakrywa stoły bielizną stołową i zastawą stołową przed przyjściem gości o różnej porze dnia
 • dekoruje stoły i miejsca przeznaczone dla gości na różną porę dnia
 • ocenia przygotowanie pomieszczeń w części handlowo-usługowej do przyjęcia gości (np. rozstawienie stołów, organizację przejść komunikacyjnych, ustawianie zastawy stołowej i serwisowej na stole) zgodnie z zasadami i standardami obsługi
 • wykonuje zabiegi związane z pielęgnacją i konserwacją bielizny stołowej, zastawy stołowej i serwisowej
 • dokonuje obrotu bielizną stołową oraz zastawą stołową i sprzętem specjalnego przeznaczenia
  6. stosuje karty menu
 • objaśnia pojęcie karty menu
 • klasyfikuje karty menu według różnych kryteriów (okresu obowiązywania, wielkości, rodzaju i stylu świadczonych usług)
 • rozróżnia karty menu ze względu na przeznaczenie
 • wskazuje informacje handlowe zawarte w kartach menu i napojów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia potrawy i napoje zawarte w kartach menu i napojów
 • definiuje rolę wkładki w kartach menu i napojów
 • wykazuje się znajomością kart menu i kart napojów
 • ocenia poprawność karty menu i karty napojów pod względem budowy, klasycznego układu spisu potraw według zasad kuchni środkowoeuropejskiej i napojów dla gości polskich i zagranicznych, użytego nazewnictwa i słownictwa, zawartych informacji handlowych i żywieniowych dla gości
 • stosuje kartę menu i kartę napojów w obsłudze gości
 • demonstruje sposób podawania karty menu/karty napojów
  7. wykonuje czynności związane z przyjmowaniem gości: przygotowuje salę i stoły zgodnie z zamówieniem, dba o czystość, porządek i estetykę sali w czasie obsługi gości, serwuje potrawy i napoje zgodnie z zasadami obsługi gości, komunikuje się z gośćmi na każdym etapie obsługi, stosując zwroty grzecznościowe, dokonuje dyskretnej obserwacji sali podczas przyjęcia, reaguje na wszelkie sygnały
 • rozróżnia etapy obsługi gości
 • przyjmuje gości (wita, odnotowuje usługę dla gości hotelowych, stosuje zasadę uznania gości, pomaga przy wyborze stolika i zajęciu miejsc)
 • wykonuje czynności związane z przyjęciem zamówienia (podaje kartę potraw i napojów, udziela informacji, doradza przy wyborze potraw, dań, napojów, przyjmuje zamówienie)
 • stosuje zasady up-sellingu i cross-sellingu w poszerzaniu zamówienia (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje zamówienie
 • przekazuje zamówienie do realizacji
 • używa zwrotów grzecznościowych w konwersacji z gośćmi różnych typów charakterologicznych w języku polskim i obcym nowożytnym
  8. nakrywa stół zgodnie z zamówieniem gości
 • analizuje potrzeby gości, uwzględniając elementy zamówienia i przekazane informacje (np. płeć, wiek, liczba osób, okoliczność, wydarzenie, menu, tradycje i zwyczaje z różnych stron świata, inne oczekiwania)
 • uzupełnia przygotowane stoły zgodnie z zamówieniem i potrzebami gości oraz ze standardami obowiązującymi w zakładzie (zmienia, uzupełnia zastawę stołową i serwisową)
 • aranżuje stoły stosownie do oczekiwań i charakterystyki gości
 • wykonuje czynności kelnerskie z prawej i lewej strony gościa przy dostosowywaniu nakrycia stołu do zamówienia
  9. dobiera metody serwowania potraw i napojów
 • rozpoznaje metody, techniki i style podawania potraw, napojów i posiłków
 • stosuje metody, techniki i style podawania potraw, napojów i posiłków
 • określa zadania kelnerów podczas stosowania różnych metod, technik i stylów podawania potraw, napojów i posiłków (ruch prawo- i lewostronny, czynności obsługi z prawej i z lewej strony, chwyt sztućców serwisowych i manipulacja nimi itp.)
 • opisuje zalety i wady podawania potraw, napojów i posiłków różnymi metodami i stylami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - serwuje potrawy: dba o jakość i estetykę serwowanych potraw, serwuje potrawy zgodnie z zasadami
 • ustala kolejność serwowania potraw zgodnie z zasadami i potrzebami gości
 • odbiera potrawy zgodnie z ustaloną kolejnością podania
 • sprawdza zgodność odbieranych z ekspedycji potraw z zamówieniem
 • ocenia jakość i estetykę potraw przed ich podaniem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera dodatki i przyprawy do potraw (np. sól, pieprz, oliwa)
 • dostosowuje metodę i technikę serwowania do serwowanych potraw lub ich zestawów zgodnie z życzeniem gości i możliwości zakładu
 • dobiera bieliznę stołową i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do serwowania potraw w zależności od stylu, formy obsługi gości i metod serwowania
 • serwuje dodatki i przyprawy do zamówionych potraw
 • serwuje jednoporcjowo i wieloporcjowo zakąski zimne i gorące, zupy, dania zasadnicze, sery, desery i owoce
  11. serwuje napoje bezalkoholowe
 • opisuje skład i technologię sporządzania serwowanych napojów
 • przygotowuje bufet lub bar do sporządzania i podawania napojów bezalkoholowych
 • sprawdza zaopatrzenie w surowce, gotowość urządzeń i sprzętu gastronomicznego oraz zastawy stołowej do sporządzania, nalewania i serwowania napojów bezalkoholowych
 • sporządza napoje zimne zgodnie z obowiązującymi zasadami (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa dodatki do napojów
 • dobiera zastawę stołową i sprzęt serwisowy do serwowanego napoju
 • serwuje napoje z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik
 • przestrzega warunków podawania napojów bezalkoholowych zimnych niegazowanych i gazowanych: temperatury podania, doboru naczyń, dekoracji, dodatków komplementarnych
 • podaje gościom przy stole napoje zimne bezalkoholowe niegazowane i gazowane w oryginalnych opakowaniach oraz w naczyniach porcjowych i wieloporcjowych (przynosi napój, nakrycia i sprzęt serwisowy na tacy, otwiera, nalewa, ustawia napój na stole)
 • przedstawia historię odkrycia i rozpowszechnienia kawy i herbaty oraz kakao i czekolady na świecie
 • wymienia skład różnych napojów na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady
 • dobiera warunki i techniki parzenia kawy, herbaty, upłynniania czekolady (jakość wody, temperaturę, czas, technikę parzenia i dodatki)
 • przygotowuje naczynia, sprzęt, zastawę stołową do sporządzania i podawania kaw, herbat, czekolady
 • sporządza napoje gorące bezalkoholowe z wykorzystaniem różnych metod i technik
 • sprawdza jakość i estetykę serwowanych napojów
 • serwuje kawę, herbatę różnymi metodami, technikami z zastosowaniem różnych dodatków (np. lód, owoce, cukier, śmietanka, mleko) w zależności od okoliczności i życzeń gości
 • wskazuje zasadę kolejności podawania napojów zimnych i gorących bezalkoholowych
 • opisuje tradycje polskie i innych regionów świata związane ze stosowaniem napojów bezalkoholowych zimnych i gorących
  12. serwuje napoje alkoholowe: stosuje przepisy prawa i standardy wewnętrzne dotyczące serwowania alkoholi, krzewi kulturę picia napojów alkoholowych
 • charakteryzuje napoje alkoholowe różnych regionów świata
 • rozpoznaje rodzaje win, wódek, piwa w karcie alkoholi
 • rozpoznaje rodzaj, pochodzenie i cechy win, wódek oraz piwa na podstawie etykiety
 • przestrzega zasad serwowania napojów alkoholowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pomaga przy doborze alkoholi do potraw, dań i posiłków
 • przygotowuje wina, wódki, piwa do serwowania (reguluje temperaturę, dobiera akcesoria do dystrybucji i podawania, dekantuje.)
 • dobiera naczynia do serwowania win, wódek, piw
 • podaje wina, wódki, piwa (otwiera butelki, puszki, nalewa, przestrzega wielkości porcji, stawia butelkę z napojem na stole lub przy stole gościa) w sposób odpowiadający rodzajowi alkoholu lub życzeniom gości
 • dobiera wina, wódki, piwa do potraw, deserów, napojów oraz jako aperitify i digestify
 • wskazuje przepisy prawa i standardy wewnętrzne dotyczące serwowania alkoholi
 • wskazuje skutki nieprzestrzegania przepisów prawa i standardów wewnętrznych dotyczących serwowania alkoholi
  13. serwuje dania
 • wskazuje danie dnia w kartach menu gastronomii różnych regionów świata
 • wskazuje godziny podawania poszczególnych potraw w kulturze różnych regionów świata
 • charakteryzuje zestawy potraw i napojów w różnych regionów świata
 • rozróżnia rodzaje dań serwowanych do stołu w kulturach różnych narodów
 • zestawia potrawy i napoje w dania z uwzględnieniem życzeń gości i kultury danego kraju w różnych regionach świata (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala kolejność podawania potraw i napojów zestawionych w dania
 • dobiera sprzęt, urządzenia i zastawę stołową do serwowania dań zestawionych w śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje
 • nakrywa stoły do różnych dań
 • podaje różne dania w formie bufetów
 • obsługuje gości podczas podawania różnych dań do stołu i w formie bufetów
  14. ocenia jakość oraz estetykę potraw i napojów w posiłkach
 • wyjaśnia znaczenie oceny jakości wydanej potrawy lub napoju
 • ocenia wydaną potrawę lub napój oraz ich zestawienie w posiłki
 • sprawdza jakość oraz estetykę wydawanych potraw, napojów i posiłków
 • wymienia sposoby pozyskiwania informacji na temat jakości serwowanych potraw i napojów
  15. wykonuje czynności związane z realizacją zamówień gości do pokoju hotelowego (room service)
 • definiuje termin obsługi gastronomicznej gości w pokoju hotelowym (room service)
 • opisuje rolę usług kelnerskich wykonywanych w części hotelowej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • wymienia rodzaje usług kelnerskich świadczonych gościom w pokoju hotelowym
 • wymienia etapy obsługi gości w pokoju hotelowym (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przyjmuje zamówienia gości hotelowych np. na podstawie wywieszek klamkowych, kart meldunkowych, rozmów telefonicznych, zamówień bezpośrednich
 • sporządza harmonogram realizacji zamówień do pokoju gości
 • dobiera wyposażenie do przygotowania i obsługi gości w ramach usługi kelnerskiej wykonywanej w serwisie hotelowym
 • przygotowuje tace i wózki do obsługi gości w pokoju hotelowym
 • realizuje zamówienie gości do pokoju hotelowego zgodnie z przyjętymi standardami
  16. serwuje potrawy i napoje bezalkoholowe w obecności gości – serwis specjalny
 • wyjaśnia pojęcie serwisu specjalnego
 • wyjaśnia zasadność sporządzania potraw i napojów w obecności gości
 • dobiera wyposażenie stanowisk pracy kelnera w serwisie specjalnym (wózki do tranżerowania i flambirowania, stoły dostawcze i stanowiska stałe do sporządzania potraw w obecności gości)
 • przygotowuje stanowisko pracy do sporządzania potraw i napojów w obecności gości (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia asortyment potraw i napojów mieszanych bezalkoholowych sporządzanych w obecności gościa np. sałatki, koktajle z warzyw, owoców, befsztyki tatarskie, carpaccio, frutti di mare, grzanki, omlety, naleśniki, fondue, kompoty, napoje bezalkoholowe
 • tranżeruje mięsa i drób oraz filetuje ryby w obecności gości (wyznacza miejsca cięć, dobiera technikę cięć, wydziela porcję potrawy)
 • dzieli i filetuje owoce w obecności gości (wybiera owoce do dzielenia i filetowania, określa technikę obierania, dzielenia i filetowania owoców)
 • flambiruje potrawy w obecności gości (dobiera półprodukty i gotowe wyroby, technikę sporządzania potrawy flambirowanej)
 • sporządza mieszane napoje bezalkoholowe w obecności gościa (przygotowuje wózek kelnerski lub stół dostawczy bądź stanowisko do sporządzania napojów bezalkoholowych w obecności gościa, sporządza napoje mieszane różnymi technikami łączenia składników, dekoruje, sprawdza zgodność sporządzonego napoju z recepturą, wykonuje czynności końcowe)
 • podaje potrawy i napoje w serwisie specjalnym innymi technikami
  17. wykonuje czynności porządkowe po zakończeniu usługi kelnerskiej
 • porządkuje sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po odejściu gości od stołów
 • porządkuje stół i miejsce pracy po zamknięciu zakładu
 • sprawdza stan sprzętu, zastawy stołowej i bielizny stołowej po zakończeniu zmiany roboczej i zamknięciu zakładu
 • rozróżnia czynności codzienne i okresowe w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynności porządkowe codzienne i okresowe w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, np. czyści menaże, platery, elementy dekoracyjne stołów

HGT.01.5 - Podstawy miksologii (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT01)

  1. określa predyspozycje, wymagania i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań barmana
 • opisuje cechy psychofizyczne i kompetencje barmana
 • opisuje zadania barmana
 • wskazuje zagrożenia występujące w pracy barmana
 • wskazuje zasady etyki i kultury spożywania napojów alkoholowych mieszanych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa odpowiedzialność moralną i prawną barmana
 • rozróżnia sposoby pozyskiwania gości
 • wymienia przepisy prawa dotyczące sposobu sprzedaży i spożywania alkoholu
 • określa konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zasad sprzedaży i spożywania alkoholu
 • określa rolę barmana w kształtowaniu kultury spożywania alkoholu
  2. planuje pracę barmana: urządza miejsce pracy barmana, obsługuje urządzenia barmańskie, posługuje się sprzętem barmańskim
 • planuje rozmieszczenie mebli, urządzeń i sprzętu barowego
 • ocenia układ funkcjonalny baru
 • przygotowuje bar do rozpoczęcia pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT01 - rozróżnia składniki napojów mieszanych
 • klasyfikuje składniki napojów mieszanych
 • określa właściwości głównych lub bazowych składników mieszanych napojów alkoholowych (wódki, wina)
 • dobiera modyfikatory do napojów mieszanych (wódki aperitifowe, likiery)
 • rozróżnia składniki dodatkowe i szprycujące napojów mieszanych (soki, syropy owocowe i smakowe, produkty nabiałowe, napary kawowe, herbaciane i ziołowe, napoje gazowane, spieniacze) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia stosowane w sporządzaniu napojów mieszanych przyprawy oraz bonifikatory
 • dobiera składniki dekoracyjne i komplementarne do wykończenia napojów mieszanych
  4. planuje sporządzanie napojów mieszanych
 • klasyfikuje napoje mieszane
 • charakteryzuje klasyczne grupy napojów mieszanych
 • oblicza ilości składników napojów mieszanych na podstawie receptur proporcjonalnych i częściowych oraz miar umownych
 • oblicza zawartość alkoholu w napojach mieszanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporządza napoje mieszane
 • rozróżnia metody miksowania
 • stosuje zasady łączenia składników napojów mieszanych
 • dobiera metody miksowania do rodzaju napoju mieszanego lub upodobań gościa
 • dobiera naczynia do podawania napojów mieszanych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje sprzęt i urządzenia do sporządzania napojów mieszanych
 • przestrzega algorytmu sporządzania napojów mieszanych
 • dekoruje napoje mieszane
 • podaje napoje mieszane
  6. planuje i organizuje pracę baru
 • sporządza zapotrzebowanie na produkty i materiały pomocnicze do baru na podstawie karty barowej i stosowanych receptur
 • rozlicza bar po zakończeniu pracy
 • planuje pracę dzienną lub tygodniową pracowników baru
 • sporządza wykaz czynności kontrolujących bar przed otwarciem zakładu, w czasie zmiany roboczej i po zakończeniu pracy

HGT.01.6 - Rozliczanie usług kelnerskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 01)

  1. przestrzega zasad rozliczenia się z gościem podczas wykonywania usług kelnerskich
 • rozróżnia zasady rozliczenia gości za zrealizowaną usługę
 • dobiera dokumenty do rozliczania usług kelnerskich (paragon, faktura)
 • rozlicza usługi kelnerskie zgodnie z podatkiem VAT
  2. dokonuje rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych po zakończeniu obsługi gościa
 • rozróżnia różne formy rozliczeń i płatności (gotówka, karta płatnicza, podarunkowa, czek, przelew bankowy, talon)
 • dobiera sposób i formę rozliczeń do potrzeb gości i możliwości zakładu
 • podaje rachunek
 • przyjmuje należność gotówkową (przyjmuje należność z wykorzystaniem programów do prowadzenia gastronomii, kończy transakcję na kasie i wydaje resztę) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przyjmuje należność bezgotówkową (sprawdza czytelność karty, dokonuje akceptacji karty w terminalu, prosi o wpisanie kodu PIN lub podaje gościowi do podpisu wydruk z terminala, porównuje zgodność podpisu na karcie i wydruku, zwraca kartę wraz z kopią wydruku gościowi)
 • stosuje różne formy płatności za świadczone usługi gastronomiczne do pokoju hotelowego
 • przyjmuje i rejestruje napiwki
 • dziękuje za skorzystanie z usługi, żegna gościa i zaprasza do ponownych odwiedzin
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 01 - obsługuje elektroniczne urządzenia rejestrujące i kasy kelnerskie
 • rozróżnia elektroniczne urządzenia rejestrujące i kasy kelnerskie stosowane w zakładach gastronomicznych
 • stosuje elektroniczne urządzenia rejestrujące i kasy kelnerskie do rozliczeń
 • dokonuje dziennego rozliczenia w postaci raportu kasowego
  4. stosuje programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług kelnerskich
 • wykorzystuje programy komputerowe do wprowadzania zmian w menu i cen w sieci kas kelnerskich
 • dobiera programy komputerowe do rozliczania usług kelnerskich
 • rozlicza usługi przy użyciu programów komputerowych

HGT.01.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.01.)

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
 • posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
 • określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód w środowisku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.01. - opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych
 • wymienia rodzaje czynników, niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
 • rozróżnia czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oddziałujące na organizm człowieka
 • określa sposoby przeciwdziałania czynnikom niebezpiecznym, szkodliwym i uciążliwym występującym na stanowisku pracy
 • rozróżnia znaki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania skutkom czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosuje się do instrukcji i regulaminów przeciwpożarowych oraz stanowiskowych
 • stosuje się do informacji przedstawionych na znakach bezpieczeństwa
 • stosuje się do informacji przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych
 • wyjaśnia zastosowanie środków gaśniczych na podstawie znormalizowanych oznaczeń literowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zasadność badań pracowniczych w zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia i życia
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • przygotowuje stanowiska pracy i ciągi technologiczne zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 • wskazuje optymalne pod względem ergonomii warunki pracy pracowników obsługi kelnerskiej
 • ocenia funkcjonalność pomieszczeń części ekspedycyjno-handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • planuje pracę zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony gościa i środowiska (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje się do zaleceń instrukcji dotyczącej bezpiecznej obsługi urządzeń i sprzętu stosowanych podczas realizacji zadań zawodowych
 • stosuje się do zaleceń instrukcji dotyczącej utrzymania porządku i higieny w części ekspedycyjno-handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
  7. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pracy na różnych stanowiskach w części ekspedycyjno- handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • używa środków ochrony indywidualnej podczas obsługi gości
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji