LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2011

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10301 - Przewód typu SMYp jest stosowany do wykonywania
 • Pytanie nr 10302 - Jaki element linii napowietrznej przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 10303 - Na rysunku przedstawiono przekrój
 • Pytanie nr 10304 - Oznaczenie YDY 4x2,5 określa przewód czterożyłowy, w izolacji i powłoce polwinitowej, o żyłach...
 • Pytanie nr 10305 - Na którym rysunku przedstawiono izolator kołpakowy wysokiego napięcia?
 • Pytanie nr 10306 - Który rysunek przedstawia schemat sieci TN-S?
 • Pytanie nr 10307 - Jakie urządzenie energoelektroniczne zasilające silnik prądu stałego przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 10308 - Na rysunku przedstawiono schemat elektryczny
 • Pytanie nr 10309 - Na rysunku przedstawiono schemat działania rozdzielnicy o podwójnym systemie szyn zbiorczych. Jak...
 • Pytanie nr 10310 - Na rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową silnika elektrycznego. Do jakiego rodzaju pracy prz...
 • Pytanie nr 10311 - Jaką rolę pełni element elektryczny wskazany strzałką w układzie zasilania świetlówki, którego sc...
 • Pytanie nr 10312 - Jaką rolę pełni konserwator oleju w transformatorze przedstawionym na rysunku?
 • Pytanie nr 10313 - Przekaźnik termobimetalowy, którego schemat działania przedstawiono na rysunku stosowany jest do ...
 • Pytanie nr 10314 - Jaką rolę pełni w styczniku element wskazany strzałką?
 • Pytanie nr 10315 - Jakie zadanie wykonuje w silniku indukcyjnym jednofazowym, przedstawionym na rysunku element wska...
 • Pytanie nr 10316 - Jaką rolę pełni uzwojenie oznaczone symbolami E1 i E2 na przedstawionym schemacie podłączenia tab...
 • Pytanie nr 10317 - Na rysunku przedstawiono schemat układu zabezpieczenia silnika elektrycznego. W przypadku przecią...
 • Pytanie nr 10318 - Schemat przedstawia układ sterowania silnika prądu stałego. Zadaniem diody D w tym układzie jest ...
 • Pytanie nr 10319 - Rysunek przedstawia schematy obwodu głównego i obwodu sterowania silnika klatkowego z samoczynnym...
 • Pytanie nr 10320 - Na rysunku przedstawiono schemat układu do regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego...
 • Pytanie nr 10321 - Na rysunku przedstawiono schemat transformatora jednofazowego z odczepami w uzwojeniu pierwotnym....
 • Pytanie nr 10322 - Jaki kondensator oznacza się na rysunkach przedstawionym symbolem graficznym?
 • Pytanie nr 10323 - Przed przystąpieniem do prac remontowych instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłowym nie jes...
 • Pytanie nr 10324 - Przy wymianie bezpieczników mocy niskiego napięcia w stacji elektroenergetycznej 15/0,4 kV należy...
 • Pytanie nr 10325 - W jakim celu umieszczany jest przewód na szczycie słupów linii napowietrznej o napięciu 110 kV?
 • Pytanie nr 10326 - Jaki środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim jest stosowany w instalacjach...
 • Pytanie nr 10327 - W sieci TT, której schemat przedstawiono na rysunku, zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprz...
 • Pytanie nr 10328 - Który układ równań opisuje obwód przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 10329 - Jaka jest rezystancja zastępcza układu przedstawionego na rysunku widziana z zacisków AB, dla nas...
 • Pytanie nr 10330 - Jaką wartość napięcia wskaże woltomierz o rezystancji wewnętrznej 100 kΩ, ustawiony na zakresie 1...
 • Pytanie nr 10331 - Jaki wpływ na prędkość obrotową silnika synchronicznego będzie miało zmniejszenie momentu hamując...
 • Pytanie nr 10332 - Na rysunku przedstawiono charakterystykę czasowo-prądową (1) i cieplną (2) silnika oraz charakter...
 • Pytanie nr 10333 - Jaka jest szerokość pasma przenoszenia filtru elektrycznego, którego charakterystykę przedstawion...
 • Pytanie nr 10334 - Jaka jest wartość skuteczna natężenia prądu, którego oscylogram przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 10335 - Z zamieszczonych w tabeli wyników badania poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych wy...
 • Pytanie nr 10336 - Do pomiaru rezystancji izolacji elektrycznej o napięciu znamionowym 110 V należy użyć miernika o ...
 • Pytanie nr 10337 - Który z przedstawionych układów połączeń watomierzy umożliwia pomiar mocy czynnej odbiornika trój...
 • Pytanie nr 10338 - Prąd o natężeniu około 5 A, płynący przez rezystor o rezystancji R = 99 Ω zmierzono poprzez włącz...
 • Pytanie nr 10339 - Jakie uszkodzenie wystąpiło w prostowniku z obciążeniem o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym p...
 • Pytanie nr 10340 - Podczas próby rozruchu silnika indukcyjnego w układzie przedstawionym na rysunku, nie nastąpiło p...
 • Pytanie nr 10341 - Ile powinna wynosić maksymalna wartość znamionowego natężenia prądu różnicowego wyłącznika różnic...
 • Pytanie nr 10342 - W czasie pracy silnika zasilanego w układzie przedstawionym na rysunku wystąpiła przerwa w regulo...
 • Pytanie nr 10343 - Wyładowania atmosferyczne występujące w pobliżu linii napowietrznych i kablowych przesyłających p...
 • Pytanie nr 10344 - Jeśli w układzie prądowym przedstawionym na rysunku, napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale n...
 • Pytanie nr 10345 - Jakie świadectwo uprawnia do pracy przy eksploatacji instalacji elektrycznej?
 • Pytanie nr 10346 - Koszt robocizny przy wymianie zespołu sterującego wynosi 500 zł. Nowy zespół kosztuje 1000 zł, a ...
 • Pytanie nr 10347 - Naprawa polegająca na wymianie podzespołów układu sterowania w miejscu jego zamontowania trwała 3...
 • Pytanie nr 10348 - Która wielkość zwiększy swoją wartość po wymianie zabezpieczenia zwarciowego odbiornika podłączon...
 • Pytanie nr 10349 - Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności podczas ratowania osoby porażonej prądem elek...
 • Pytanie nr 10350 - W jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w przypadku omdlenia?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ