LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 51031 - W urządzeniu przedstawionym na schemacie
 • Pytanie nr 51032 - Jakiego rodzaju silniki są stosowane w drukarce atramentowej do przemieszczania głowicy?
 • Pytanie nr 51033 - Jaką funkcję w prasie hydraulicznej pełni zawór przelewowy?
 • Pytanie nr 51034 - Jaką funkcję w serwonapędach AC pełnią enkodery?
 • Pytanie nr 51035 - Które urządzenie pokazano na rysunku?
 • Pytanie nr 51036 - Jakiego rodzaju układ zasilania przedstawia schemat?
 • Pytanie nr 51037 - Na rysunku pokazano
 • Pytanie nr 51038 - Który parametr określa wydajność sprężarki pneumatycznej?
 • Pytanie nr 51039 - Którego parametrunie obejmuje specyfikacja techniczna frezarki numerycznej CNC?
 • Pytanie nr 51040 - Które urządzenie charakteryzuje parametr zwany liczbą stopni swobody?
 • Pytanie nr 51041 - Który parametr siłownika zamontowanego w prasie pneumatycznej wpływa na wartość maksymalnego wysu...
 • Pytanie nr 51042 - Co należy wykonać bezpośrednio przed przesłaniem programu sterowniczego z komputera do pamięci st...
 • Pytanie nr 51043 - Która z metod lokalizacji miejsca nieszczelności w układach pneumatycznych jest powszechnie stoso...
 • Pytanie nr 51044 - Które pomiary wykonuje się podczas oceny jakości połączeń elektrycznych?
 • Pytanie nr 51045 - W jakich miejscach nie powinny znajdować się przewody sieci komunikacyjnych?
 • Pytanie nr 51046 - Który program wykorzystywany jest do zbierania danych o procesie przemysłowym, ich wizualizacji i...
 • Pytanie nr 51047 - Które elementy urządzenia mechatronicznego zabezpiecza się i konserwuje poprzez cynkowanie?
 • Pytanie nr 51048 - Gdzie należy szukać wytycznych dotyczących zakresu i częstotliwości przeprowadzania prac konserwa...
 • Pytanie nr 51049 - Określ, na podstawie wytycznych zamieszczonych w tabeli, jakie czynności konserwacyjne sprężarki ...
 • Pytanie nr 51050 - Która z czynności konserwacyjnych nie musi być wykonywana codziennie przed uruchomieniem szlifier...
 • Pytanie nr 51051 - Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas obsługi tokarki CNC?
 • Pytanie nr 51052 - Gdzie nie należy używać urządzeń mechatronicznych wyposażonych w silnik komutatorowy?
 • Pytanie nr 51053 - Jakich czynnościnie powinna wykonywać osoba obsługująca prasę hydrauliczną?
 • Pytanie nr 51054 - Co powinien zawierać protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych frezarki numerycznej?
 • Pytanie nr 51055 - W układzie cyfrowym, którego schemat ideowy pokazano na rysunku, zmierzono poziom napięć na wejśc...
 • Pytanie nr 51056 - Stwierdzono, że przyczyną niesprawności urządzenia jest uszkodzenie przekaźnika PR12V sterującego...
 • Pytanie nr 51057 - Układ elektryczny, którego schemat połączeń pokazano na rysunku nie działa poprawnie. Niesprawnoś...
 • Pytanie nr 51058 - Która z wymienionych awarii urządzenia II klasy ochronności stwarza największe zagrożenie porażen...
 • Pytanie nr 51059 - Używając wiertarki udarowej, stwierdzono przerwy w pracy narzędzia podczas jego przemieszczania w...
 • Pytanie nr 51060 - W celu oceny sprawności silnika klatkowego, którego tabliczkę zaciskową pokazano na rysunku, prze...
 • Pytanie nr 51061 - Które objawy dotyczące pracy silnika klatkowego jednofazowego świadczą o uszkodzeniu jego kondens...
 • Pytanie nr 51062 - Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności, jeżeli brama wjazdowa przesuwna sterowana au...
 • Pytanie nr 51063 - W systemie alarmowym uzbrajanym za pomocą radiowego pilota znacznie zmniejszył się zasięg działan...
 • Pytanie nr 51064 - Obsługa systemu mechtronicznego zaobserwowała nagły spadek wydajności sprężarki tłokowej oraz, że...
 • Pytanie nr 51065 - Jakiego typu klucza należy użyć do demontażu uszkodzonego zamka pokazanego na fotografii?
 • Pytanie nr 51066 - Do czego wykorzystuje się przyrząd pokazany na fotografii?
 • Pytanie nr 51067 - W celu zmierzenia wartości napięcia zmiennego pokrętło multimetru należy ustawić w pozycji oznacz...
 • Pytanie nr 51068 - Którego wiertła należy użyć do wywiercenia otworu w betonowej ścianie?
 • Pytanie nr 51069 - Wymieniając uszkodzony kondensator, można zastosować zamiennik o
 • Pytanie nr 51070 - W podajniku pneumatycznym uszkodził się siłownik dwustronnego działania o średnicy tłoka 32 mmi s...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ