LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 48071 - Podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w przypadku braku odpowiedniego sprzętu, zbieracz możemy z...
 • Pytanie nr 48072 - Środek pianotwórczy AR służy przede wszystkim do gaszenia pożarów
 • Pytanie nr 48073 - Główną zaletą łącznika kątowego jest
 • Pytanie nr 48074 - Łańcuch w pilarce do cięcia drewna nie posiada ogniw
 • Pytanie nr 48075 - Prądownica pianowa służy do wytwarzania i podawania piany
 • Pytanie nr 48076 - Pneumatyczne poduszki niskociśnieniowe pracują przy nominalnym ciśnieniu roboczym
 • Pytanie nr 48077 - Maska aparatu oddechowego nie posiada układu
 • Pytanie nr 48078 - Butle z powietrzem posiadają nominalne ciśnienie napełnienia
 • Pytanie nr 48079 - Lanca gaśnicza służy do
 • Pytanie nr 48080 - Samochód pożarniczy o oznaczeniu taktycznym GB A 2/16 posiada
 • Pytanie nr 48081 - Rojnica służy do
 • Pytanie nr 48082 - Podczas pracy z substancją chemiczną o nieznanych właściwościach należy zastosować ubranie ochron...
 • Pytanie nr 48083 - Kurtyny wodne w działaniach ratownictwa chemicznego stosuje się w celu
 • Pytanie nr 48084 - Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na jej działaniu
 • Pytanie nr 48085 - Gaśnicą typu ABF można gasić
 • Pytanie nr 48086 - Mechanizm gaśniczy halonów opiera się głównie na działaniu
 • Pytanie nr 48087 - Argonit to gaz gaśniczy będący mieszaniną
 • Pytanie nr 48088 - Samochód pożarniczy o oznaczeniu taktycznym GB A 2/16 posiada
 • Pytanie nr 48089 - Straż pożarna najczęściej do tłoczenia wody używa pomp
 • Pytanie nr 48090 - Za pomocą wytwornicy pianowej wytworzono 30 m3piany średniej. Wiedząc, że stężenie wodnego roztwo...
 • Pytanie nr 48091 - Podczas zasysania wody do celów gaśniczych ze zbiornika zewnętrznego, wbudowany w układ pompy man...
 • Pytanie nr 48092 - Spalanie to złożony fizykochemiczny proces, który zawsze charakteryzuje się
 • Pytanie nr 48093 - Pożar blokowy to rodzaj niekontrolowanego w czasie i przestrzeni procesu spalania, który przebiega
 • Pytanie nr 48094 - Pożar błyskawiczny polega na spalaniu
 • Pytanie nr 48095 - Jako neutralizatora związku chemicznego o odczynie kwaśnym możemy użyć
 • Pytanie nr 48096 - Według przepisów ADR, cyfra 5 w górnej części pomarańczowej tablicy ostrzegawczej oznacza zagroże...
 • Pytanie nr 48097 - HCN oznacza wzór chemiczny
 • Pytanie nr 48098 - Pojazd oznakowany tablicą pomarańczową na której w górnej części widnieje liczba 80 możeprzewozić...
 • Pytanie nr 48099 - Liczbą spienienia nazywamy
 • Pytanie nr 48100 - Do sorbentów organicznych nie zaliczamy
 • Pytanie nr 48101 - Wskaż prawidłową wersję meldunku przesyłanego drogą radiową z miejsca zdarzenia do stanowiska kie...
 • Pytanie nr 48102 - Natarcie to forma działań gaśniczych polegająca na
 • Pytanie nr 48103 - Ratownicy przeprowadzają ewakuację osób zagrożonych w chwili, gdy
 • Pytanie nr 48104 - Wskaż przypadek, w którym zachodzi konieczność jak najszybszej ewakuacji osoby poszkodowanej z wn...
 • Pytanie nr 48105 - Podczas doboru kierunku obalania drzewa należy brać pod uwagę przede wszystkim jego
 • Pytanie nr 48106 - Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu
 • Pytanie nr 48107 - Drugim etapem dekontaminacji jest dekontaminacja
 • Pytanie nr 48108 - Zasada układania worków z piaskiem metodą "duńską" polega na
 • Pytanie nr 48109 - Najmniejszy zespół wyszkolonych ludzi wyposażonych w sprzęt techniczny i środki ochrony osobistej...
 • Pytanie nr 48110 - Pluton ratownictwa chemicznego tworzą zastępy:

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ