LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznychZawody związane z kwalifikacją T.15
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE T 15

1. Planowanie i ocena żywienia
Kwalifikacje w zawodzie T.15 - Uczeń:
1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;
5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
6) przestrzega zasad zamienności produktów;
7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;
9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Kwalifikacje w zawodzie T15 - Uczeń:
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
2) planuje produkcję potraw i napojów;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;

5) rozróżnia rodzaje kart menu;
6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;
7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
9) opracowuje receptury gastronomiczne;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Kwalifikacje w zawodzie T 15 - Uczeń:
1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
3) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
4) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
5) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
6) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
7) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
8) planuje usługi gastronomiczne;
9) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
10) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
11) dobiera zastawę i bieliznę stołową;
12) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
13) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
14) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;
15) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.