LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7211 - Koszty produkcji, które nie mają związku z wielkością produkcji są kosztami
 • Pytanie nr 7212 - Wyznaczenie przez prawo struktur i form życia zbiorowego, charakteryzuje funkcję prawa
 • Pytanie nr 7213 - Najważniejszym aktem normatywnym w Polsce jest
 • Pytanie nr 7214 - Ogólny trwały spadek cen w gospodarce przy wzroście wartości pieniądza nazywany jest
 • Pytanie nr 7215 - Podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie reguluje prawo
 • Pytanie nr 7216 - Rada Gabinetowa składa się z Prezydenta RP oraz
 • Pytanie nr 7217 - Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, należy do właściwości
 • Pytanie nr 7218 - Działem prawa cywilnego nie jest prawo
 • Pytanie nr 7219 - Osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych w momencie
 • Pytanie nr 7220 - Organizacja lub instytucja, która w dziedzinie stosunków majątkowych występuje jako podmiot praw ...
 • Pytanie nr 7221 - Wadą oświadczenia woli nie jest
 • Pytanie nr 7222 - Bezprawne pozbawienie właściciela władztwa nad jego rzeczą rodzi prawo żądania jej zwrotu, zwane...
 • Pytanie nr 7223 - Organ administracji publicznej, obowiązany jest załatwić sprawę, wymagającą przeprowadzenia postę...
 • Pytanie nr 7224 - Termin "kontrola" nie jest równoważny z pojęciem
 • Pytanie nr 7225 - Zmiana właściciela nieruchomości powinna być wpisana do
 • Pytanie nr 7226 - Sprawdzenie kursu walut w ogólnym serwisie internetowym, ma charakter informacji
 • Pytanie nr 7227 - Konta, których stany końcowe wykazywane są w rachunku zysków i strat to konta
 • Pytanie nr 7228 - Na koncie aktywów można zaewidencjonować
 • Pytanie nr 7229 - Stosunek zysku netto do aktywów ogółem określa wskaźnik
 • Pytanie nr 7230 - Papierem wartościowym, za pomocą którego wystawca rozporządza swoimi środkami pieniężnymi znajduj...
 • Pytanie nr 7231 - Podatnik, który uzyskał w roku podatkowym 2010 przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzecz...
 • Pytanie nr 7232 - "Art. 114 Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymag...
 • Pytanie nr 7233 - "Art. 142 Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od...
 • Pytanie nr 7234 - "Art. 167 Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładz...
 • Pytanie nr 7235 - "Art. 38 O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracod...
 • Pytanie nr 7236 - "Art. 876 §1 Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobo...
 • Pytanie nr 7237 - "Art. 433 Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z ...
 • Pytanie nr 7238 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu klasyfikacji budżetowej, wskaż właściwą klasyfikację budżet...
 • Pytanie nr 7239 - Ze schematu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wynika, że Sekcja usług opiek...
 • Pytanie nr 7240 - Z notatki służbowej wynika, że
 • Pytanie nr 7241 - Z protokołu wynika ,że
 • Pytanie nr 7242 - Cena detaliczna wybranego rodzaju chleba w ośmiu sklepach objętych badaniem wynosiła odpowiednio;...
 • Pytanie nr 7243 - Do przychodów podmiotu gospodarczego zalicza się
 • Pytanie nr 7244 - Pracownikowi obsługującemu monitor ekranowy, po każdej godzinie pracy przysługuje przerwa wliczan...
 • Pytanie nr 7245 - Dokumenty, którym została nadana klauzula "ściśle tajne" powinny być przechowywane w szafach stal...
 • Pytanie nr 7246 - Wszystkie akta zaliczane do akt kategorii A w przypadku likwidacji firny
 • Pytanie nr 7247 - Czynnikiem wytwórczym nie jest
 • Pytanie nr 7248 - Cena płacona przez ostatecznego odbiorcę towarów konsumpcyjnych jest ceną
 • Pytanie nr 7249 - Kredyt o dużej wartości, udzielony równocześnie przez co najmniej kilka banków jednemu pożyczkobi...
 • Pytanie nr 7250 - W wyniku gwałtownych zmian technologicznych w przemyśle nastąpi wzrost bezrobocia
 • Pytanie nr 7251 - Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy
 • Pytanie nr 7252 - Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
 • Pytanie nr 7253 - Podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie łączenia, podziału i likwidacji przedsięb...
 • Pytanie nr 7254 - Struktura zarządzania charakteryzująca się tym, że każdy podwładny ma jednego przełożonego, od kt...
 • Pytanie nr 7255 - Analizując zatrudnienie w przedsiębiorstwie stwierdzono, że najwięcej zatrudnionych pracowników j...
 • Pytanie nr 7256 - "Art. 65 Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w ...
 • Pytanie nr 7257 - "Art. 168 Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźni...
 • Pytanie nr 7258 - Przedsiębiorca dokonał zakupu pieca do wypieku chleba w oparciu o umowę sprzedaży, która jest umo...
 • Pytanie nr 7259 - W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż
 • Pytanie nr 7260 - "Art. 20 Jeżeli osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się z kier...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ