LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2012

Kwalifikacje 2019 Kwalifikacje 2017 Kwalifikacje 2012


Kwalifikacje jednoliterowe dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r.

Obszar administracyjno-usługowy (A):

Obszar artystyczny (S):

Obszar budowlany (B):

Obszar elektryczno-elektroniczny (E):

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (M):

Obszar medyczno-społeczny (Z):

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R):

Obszar turystyczno-gastronomiczny (T):

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kształcenia, czyli zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.