LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11351 - Który z podanych aktów prawnych jest najniższym w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązując...
 • Pytanie nr 11352 - Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia uprawnia m.in. do
 • Pytanie nr 11353 - Określ, w którym wierszu tabeli zawarto obowiązujące przyporządkowanie gałęzi prawa do jego główn...
 • Pytanie nr 11354 - Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej z zakresu konwojowania wartości pieniężnych przeds...
 • Pytanie nr 11355 - W której z opisanych sytuacji osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej i wykonując...
 • Pytanie nr 11356 - Które z wymienionych działań można uwzględnić w planowaniu pracy osoby posiadającej licencję prac...
 • Pytanie nr 11357 - Pracownik ochrony na terenie stoiska z kosmetykami ujął mężczyznę na gorącym uczynku kradzieży pe...
 • Pytanie nr 11358 - Podczas transportu wartości pieniężnych bankowozem około godz. 12.30 umundurowani policjanci w oz...
 • Pytanie nr 11359 - Wewnętrzne służby ochrony to
 • Pytanie nr 11360 - Do środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez pracowników ochrony nie zalicza się
 • Pytanie nr 11361 - Opracowanie planu ochrony jednostki podlegającej obowiązkowej ochronie należy do zadań i kompeten...
 • Pytanie nr 11362 - Określ, kto jest bezpośrednim przełożonym starszego wartownika-konwojenta w strukturach wewnętrzn...
 • Pytanie nr 11363 - Dokonując czynności legitymowania osoby, w celu ustalenia uprawnień do przebywania w granicach ch...
 • Pytanie nr 11364 - Dokonaj identyfikacji środka technicznego zabezpieczeń scharakteryzowanego w specyfikacji zamiesz...
 • Pytanie nr 11365 - Na rysunku przedstawiono uproszczony schemat podstawowych elementów systemu alarmowego włamania i...
 • Pytanie nr 11366 - Rozkład wiązek dla soczewki zastosowanej w czujce przedstawiony na schemacie określa, że ma ona z...
 • Pytanie nr 11367 - Na podstawie danych zawartych w tabeli dobierz urządzenie zabezpieczające transport wartości pien...
 • Pytanie nr 11368 - Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ, w którym miejscu należy zamontować czujkę magn...
 • Pytanie nr 11369 - Na zakończenie szkolenia strzeleckiego dla kandydatów na pracowników ochrony prowadzący strzelani...
 • Pytanie nr 11370 - Który z manewrów jazdy ochronnej samochodem głównym (SG), prezentuje rysunek?
 • Pytanie nr 11371 - Wskaż, który rysunek prezentuje ustawienie grupy pracowników ochrony w formie szyku ochronnego ok...
 • Pytanie nr 11372 - Określ, w którym przypadku należy zastosować technikę obrotową przedstawioną na szkicu.
 • Pytanie nr 11373 - Jakich informacji nie musi zawierać "Dziennik Wydarzeń" prowadzony w wewnętrznych służbach ochron...
 • Pytanie nr 11374 - W trakcie wykonywania ochrony transportu wartości pieniężnych doszło do awarii pojazdu specjalneg...
 • Pytanie nr 11375 - W granicach chronionego obiektu przemysłowego doszło do pracowniczego zagarnięcia mienia zakładow...
 • Pytanie nr 11376 - Na terenie hurtowni doszło do kradzieży 10 kartonów papierosów z części hali dostępnej tylko dla ...
 • Pytanie nr 11377 - Analizę zdarzeń przestępczych zaistniałych na terenie chronionym przeprowadza się głównie w oparc...
 • Pytanie nr 11378 - Wykres przedstawia statystykę czynów zabronionych zaistniałych na terenie dworca autobusowego, ch...
 • Pytanie nr 11379 - Który z wymienionych czynników posiada decydujący wpływ na stan bezpieczeństwa zakładu przemysłow...
 • Pytanie nr 11380 - Oceń, jakie zdarzenie należy do najbardziej prawdopodobnych zagrożeń bezpieczeństwa obiektu, na k...
 • Pytanie nr 11381 - Wykres sporządzony został na podstawie danych z notatek służbowych o wydarzeniach nadzwyczajnych ...
 • Pytanie nr 11382 - Na podstawie opisu zdarzenia można stwierdzić, że przekroczeniem uprawnień przez pracownika ochro...
 • Pytanie nr 11383 - Na podstawie analizy notatki służbowej dokumentującej czynność ujęcia osoby można stwierdzić naru...
 • Pytanie nr 11384 - Koncesjonowana firma ochrony podpisała umowę na ochronę transportu sztabek złota o łącznej wartoś...
 • Pytanie nr 11385 - Na podstawie wyciągu z rozporządzenia, określ minimalną liczbę jednostek broni palnej potrzebnej ...
 • Pytanie nr 11386 - Wobec osoby, której wygląd wskazuje na wiek powyżej 16 lat pracownik ochrony może podjąć decyzję ...
 • Pytanie nr 11387 - Planując transport wartości pieniężnych bankowozem typu A konwojentom należy bezwzględnie przydzi...
 • Pytanie nr 11388 - W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony chronionego obiektu - szef ochrony wyznaczył cztery...
 • Pytanie nr 11389 - Do ochrony imprezy masowej podwyższonego ryzyka zatrudniono 33 członków służb. Ile maksymalnie os...
 • Pytanie nr 11390 - Określ, który element planu ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie powinien zawierać...
 • Pytanie nr 11391 - Jakiego niezbędnego elementu brakuje na przedstawionej stronie tytułowej planu ochrony?
 • Pytanie nr 11392 - Szef ochrony zaplanował szkolenie doskonalące z zakresu posługiwania się bronią palną dla 10 prac...
 • Pytanie nr 11393 - Planując przeprowadzenie szkolenia doskonalącego w zakresie technik posługiwania się pałką wielof...
 • Pytanie nr 11394 - Stosując środki przymusu bezpośredniego pracownik ochrony musi przestrzegać zasady, że
 • Pytanie nr 11395 - Które z niebezpieczeństw mogących wystąpić na terenie chronionego obszaru nie należą do zagrożeń ...
 • Pytanie nr 11396 - Którą z wymienionych czynności należy wykonywać regularnie, aby utrzymać w sprawności paralizator...
 • Pytanie nr 11397 - Na rysunkach przedstawiono elementy indywidualnego wyposażenia pracownika chroniące go przed nies...
 • Pytanie nr 11398 - Na podstawie wyciągu z rozporządzenia określ, na czym polega współpraca specjalistycznych uzbrojo...
 • Pytanie nr 11399 - Jakie czynności ratownicze powinien podjąć pracownik ochrony w przypadku zapalenia się odzieży na...
 • Pytanie nr 11400 - W celu prawidłowego zabezpieczenia imprezy masowej o podwyższonym ryzyku członkowie służby inform...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ