LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU35 + AU36 - CZERWIEC 2014

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 17311 - Konto Umorzenie środków trwałych zalicza się do grupy kont
 • Pytanie nr 17312 - Obrotem konta nazywa się
 • Pytanie nr 17313 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, w którym kwartale przedsiębiorstwo osiągnęło ...
 • Pytanie nr 17314 - Elastyczność cenowa podaży to stosunek procentowej zmiany
 • Pytanie nr 17315 - Planując wyposażenie stanowiska komputerowego, zgodnie z zasadami ergonomii, należy je wyposażyć ...
 • Pytanie nr 17316 - W tabeli podano nazwy kont oraz strony, na których dokonano zapisów stanów początkowych oraz księ...
 • Pytanie nr 17317 - W czasie inwentaryzacji stwierdzono niedobór towarów w magazynie w cenie zakupu 1000 zł. Magazyni...
 • Pytanie nr 17318 - Pan Jacek Miłek planuje w przyszłym roku sfinansowanie wyjazdu do Chin dla trzech kierowników swo...
 • Pytanie nr 17319 - Przedsiębiorstwo ADA zaciągnęło kredyt w kwocie 200 000 zł na sfinansowanie zakupu środka trwałeg...
 • Pytanie nr 17320 - Z zamieszczonego poniżej fragmentu faktury wynika, że klient za zakupiony towar zapłaci sprzedawc...
 • Pytanie nr 17321 - Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ, które zadania realizuje bank komercyjny.
 • Pytanie nr 17322 - Edward Twardowski sprowadził z zagranicy 100 ton stali po 700 euro za tonę. W dniu zakupu kurs 1 ...
 • Pytanie nr 17323 - Która z wymienionych spółek posiada osobowość prawną?
 • Pytanie nr 17324 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż, które przedsiębiorstwo osiągnęło najlepszą dyn...
 • Pytanie nr 17325 - W kasie przedsiębiorstwa znajduje się 1 000 euro. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli dok...
 • Pytanie nr 17326 - Tabela przedstawia przeciętny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w latach 2010-2013. Z analizy...
 • Pytanie nr 17327 - Pracownik księgowości pracuje przy komputerze z włączonym monitorem. Po każdej godzinie pracy pow...
 • Pytanie nr 17328 - Pracownik biurowy pracujący przy monitorze, który ma niewyraźny i migocący obraz, jest narażony n...
 • Pytanie nr 17329 - Przedsiębiorstwo produkcyjne użytkuje linię technologiczną, której wartość początkowa wynosi 67 0...
 • Pytanie nr 17330 - Felicja Socha wpłaciła do banku 5 000 zł na 3 miesięczną lokatę, przy rocznej stopie procentowej ...
 • Pytanie nr 17331 - Zasadę podwójnego zapisu stosuje się na kontach
 • Pytanie nr 17332 - W przedsiębiorstwie produkcyjnym w maju 2014 r. wyprodukowano 2 500 szt. wyrobów gotowych. W prod...
 • Pytanie nr 17333 - Utrzymujący się w gospodarce spadek przeciętnego poziomu cen to
 • Pytanie nr 17334 - Udzielone przez przedsiębiorstwo pożyczki długoterminowe należy wykazać w bilansie, w grupie
 • Pytanie nr 17335 - Wartość początkowa środka trwałego wynosi 20 000 zł, a przewidywany czas jego użytkowania 8 lat. ...
 • Pytanie nr 17336 - Na podstawie zapisów na przedstawionym poniżej koncie określ kwotę i rodzaj salda
 • Pytanie nr 17337 - Na jakich kontach i po jakiej stronie należy zaksięgować w spółce z o.o. następującą operację gos...
 • Pytanie nr 17338 - W tabeli przedstawiono niedobory składników majątkowych stwierdzone przez komisję inwentaryzacyjn...
 • Pytanie nr 17339 - Bilans handlowy w Polsce ma wartość ujemną, co oznacza, że
 • Pytanie nr 17340 - Do obligatoryjnych obciążeń wyniku finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy...
 • Pytanie nr 17341 - W bilansie Środki trwałe w budowie należy ująć w pozycji
 • Pytanie nr 17342 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal wysokość wskaźnika rotacji zapasów materiałowych w d...
 • Pytanie nr 17343 - Na rysunku przedstawiono schemat struktury organizacyjnej stosowanej najczęściej w niewielkich pr...
 • Pytanie nr 17344 - Do analizy poziomu finansowania działalności przedsiębiorstwa przez źródła zewnętrzne stosuje się...
 • Pytanie nr 17345 - Należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług wycenia się według
 • Pytanie nr 17346 - Saldo kredytowe konta Rozrachunki z dostawcami należy wykazać
 • Pytanie nr 17347 - Cykliczne szkolenia pracowników działów ekonomicznych w zakresie BHP w godzinach pracy i na koszt...
 • Pytanie nr 17348 - Przedsiębiorstwo Korab osiągnęło w latach 2010-2013 wskaźniki rentowności sprzedaży na poziomie z...
 • Pytanie nr 17349 - Jan Ważny zaciągnął kredyt wartości 10 000 zł na zakup materiałów, na okres 6 miesięcy, o rocznej...
 • Pytanie nr 17350 - W magazynie materiałów budowlanych, podczas spisu z natury, stwierdzono zapasy 2 000 kg cementu o...
 • Pytanie nr 17351 - W tabeli przedstawiono dane dotyczące wielkości sprzedaży samochodów w salonie Toyoty w roku 2013...
 • Pytanie nr 17352 - Trzech pracowników działu szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie przygotowuje wniosek o dot...
 • Pytanie nr 17353 - Przedsiębiorstwo, Tomato s.c. z Grudziądza, jako jedno z wielu przedsiębiorstw rodzinnych dostarc...
 • Pytanie nr 17354 - Operację gospodarczą Wydano materiały do produkcji zaksięgowano na podstawie dokumentu, którego f...
 • Pytanie nr 17355 - Rynek papierów wartościowych, obejmujący transakcje papierami wartościowymi, będącymi już w obroc...
 • Pytanie nr 17356 - W styczniu 2013 r. przyjęto do pracy 6 robotników, a zwolniono 3. Średni stan zatrudnienia wynosi...
 • Pytanie nr 17357 - W przedsiębiorstwie produkcyjnym zapas bieżący materiału wynosi 50 ton, a zapas minimalny 5 ton. ...
 • Pytanie nr 17358 - Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w formie spółk...
 • Pytanie nr 17359 - Zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów księgowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości, dok...
 • Pytanie nr 17360 - Udzielając pierwszej pomocy pracownikowi, który uległ oparzeniu wrzątkiem, należy w pierwszej kol...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ